Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наука і освіта

Меню розділу

Наука і освіта

26. Вестник Херсонского национального технического университета. 2009, № 3 (36) / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: Ю. Н. Бардачев (гл. ред.) [и др.]. - Херсон: Изд-во ХНТУ, 2009. - 247 с.: рис., табл. - Текст рус., укр. - Библиогр. в конце глав.
У даний випуск включені матеріали за розділами: фундаментальні, інженерні та гуманітарні науки.

27. Видавничий відділ: до 65-річчя Південноукр. регіон. ін-ту післядиплом. освіти пед. кадрів / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд.: Л. А. Гончаренко, В. В. Кузьменко. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 68 с.: іл.
Видання висвітлює історію створення, напрямки діяльності та результати видавничого відділу Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т; редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. - Херсон: Вид-во ХДУ, 1998 - . - Бібліогр. в кінці ст.   
28. Вип. 51. - 2009. - 426 с.
29. Вип. 52. - 2009. -  451 с.
30. Вип. 53. – 2009. – 438 с.
Дані випуски вміщують матеріали за розділами: методологія та історія педагогіки, теорія і практика навчання, теорія і практика виховання, теорія і методика професійної освіти, соціальна педагогіка та сучасні педагогічні технології.

31. Кафедра менеджменту освіти: історія, реалії, перспективи: до 65-річчя від дня заснування Південноукр. регіон. ін-ту післядиплом. освіти пед. кадрів / Південноукр. регіон.
ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд.: Є. П. Голобородько, О. Є. Панагушина, Н. В. Слюсаренко. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 40 с.: кольор. іл. 
Видання репрезентує інформацію про напрями діяльності, здобутки та перспективи розвитку кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Книга адресована науковцям-педагогам, викладачам, аспірантам, студентам педагогічних факультетів, освітянам, широкому загалу громадськості.

32. Кузьменко Василь Васильович. Особистісно орієнто-ваний підхід до навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
/ Василь Кузьменко, Ірина Богомолова; за ред. В. В. Кузьменка. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 160 с.
У посібнику розглядаються нові можливості навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи з позиції особистісно орієнтованого підходу. Значну увагу приділено добору форм і методів навчання з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей школярів та їхнього суб'єктного досвіду, створенню відповідних умов для їх ефективного навчання.

33. Левченко Микола Григорович. Українська художня культура: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Микола Левченко; М-во освiти i науки України. - Вид. 2-ге, виправл. та допов. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 166 с.
У навчальному посібнику втілено зміст української художньої культури. Розглядаються основні напрями розвитку національного мистецтва: архітектури, скульптури, графіки, літератури, театру, образотворчого мистецтва, музики, мистецтва діаспори.

34. Матеріали студентської наукової конференції: матеріали XIV студ. наук. конф. (13-14 трав. 2009 р.) / Херсон. екон.-прав. ін т; редкол.: В. М.  Дарієнко [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2009. - 110 с.
Тези виступів на конференції.

35. Постриган Людмила Іванівна. Як же вас не любити, школо і сад ... / Людмила Постриган. - [Вид. 3-тє]. - Херсон: ІТ, 2009. - 32 с.: портр., фот. - Бібліогр.: с. 30. 
З історіїї Гаврилівської загальноосвітньої школи Каланчацького району.

36. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX – XX століття: монографія / Ніна Слюсаренко. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 456 с. - Бібліогр.: с.412-455.
У монографії на основі вивчення й узагальнення джерельної бази і вітчизняного досвіду досліджено та розкрито мету, завдання, зміст, форми, методи і засоби трудової підготовки дівчат упродовж кінця XIX - початку XX століття, висловлено пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи в сучасних школах. Вміщені в монографії матеріали призначені для фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти, студентів педагогічних вузів, усіх, хто цікавиться минулим нашої країни і проблемами трудового навчання та виховання підростаючого покоління.
37. III Всеукраїнський науково-практичний семінар "Болонський процес очима студентів": [тези доп.], 16 квіт. 2009 р., Херсон / Херсон. держ. ун-т; ред. О. В. Мішуков, редкол.: В. Фєдяєва та ін. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. - 64 с.: табл., мал. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Збірка містить тези доповідей на Всеукраїнському науково-практичному семінарі. Відображає погляд студентів і аспірантів на процес реалізації умов Болонського процесу в Україні. Тези містять пропозиції щодо подальшого просування ідеї створення європейського простору вищої освіти в Україні. Всеукраїнський семінар проводиться згідно з планом наукових конференцій і семінарів Міністерства освіти і науки України.

38. Форостян Анатолій Федорович. Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина XIX - початок XX століття): монографія / Анатолій Форостян; Херсон. держ. ун-т. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 164 с. - Бібліогр.: с.114-130.
У монографії здійснено ретроспективний аналіз розвитку естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України в другій половині XIX – початку XX століття. Визначено особливості розвитку художньо-естетичних дисциплін у навчально-виховному процесі гімназій, училищ та ліцеїв Південного регіону. Досліджено особливості та концептуальні основи змісту і форм організації викладання естетичних дисциплін у системі середньої освіти. Призначена для викладачів, науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться історією освіти на Півдні України.

39. Щемелєва С. О. Неталановитих дітей не існує: з досвіду роботи: кн. для вчителів образотвор. мистец., психологів, батьків та дітей-підлітків /С. О. Щемелєва. - Херсон: ХМД, 2009. - 296 с.: іл., фот. - (Дитина: шлях до творчості). - Бібліогр.: с. 291.
Учитель образотворчого мистецтва Херсонської загально-освітньої школи № 1 знайомить із новітніми підходами щодо роботи за новою програмою 12-річної школи, ділиться досвідом як виховати доброту в дітях засобами образотворчого мистецтва, пропонує систему художньо-творчих завдань. Книга адресована вчителям для роботи з дітьми молодшого шкільного віку та школярами-підлітками, а також керівникам і викладачам гуртків і студій із образотворчого мистецтва і всім, хто зацікавлений проблемою розвитку художнього мислення дітей.

40. Щербина Ю. С. "ЭВОЛ Ш". Контуры новой системной модели обучения / Ю. С. Щербина; фотогр. К. Шевченко. - Херсон: ХГТ, 2009. - 40 с.: фот. - Библиогр.: с. 37-39.
Про створення альтернативної, цілісної системи навчання, в основі якої - ідеї системного підходу.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031