Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Освіта

Меню розділу

Освіта

 

182.  Кафедра педагогіки і психології: історія та сьогодення / упоряд. В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, О. В. Рідкоус. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 78 с. : портр. - Бібліогр.: с. 66-78. - На тит. арк.: До 70-річчя КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти”.

Про історію, напрями діяльності та здобутки структурного підрозділу КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". Видання адресоване науковцям-педагогам, викладачам, аспірантам, студентам педагогічних факультетів, освітянам та широкому загалу громадськості.

 

183.  Куликова Лилия Борисовна. Исторический опыт и традиции изучения античности в отечественном образовании : монография / Л. Б. Куликова. - Херсон : ХГМА, 2014. - 427 с. : іл., портр. - Библиогр.: с. 360-417.

У монографії розглянуто історичний досвід вивчення та викладання класичної греко-римської міфології як історично-педагогічного феномену, а також питання становлення вітчизняної науки про античність. Видання адресоване студентам, історикам і всім, хто цікавиться історією, міфологією, культурою античності та методикою викладання.

 

184.  Педагогічна слава Херсонщини. Кн. 1 / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; за ред. В. О. Чабаненко. – Херсон, 2014. - 247 с. : портр.

Видання містить унікальні біографічні і фотоматеріали про вчителів, освітянські династії Херсонщини. Книга адресована науковцям, педагогічним працівникам, студентам, школярам та усім, хто цікавиться педагогічним минулим і сьогоденням Херсонщини.

 

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради; редкол.: В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. - Херсон : РІПО, 2006 -     .

185.  Вип. 21. - 2014. - 329 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

186.  Вип. 22. - 2014. - 319 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

187.  Вип. 23. - 2014. - 317 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

188.  Вип. 24. - 2014. - 319 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірниках наукових праць висвітлені теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Видання адресоване педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам інститутів післядипломної освіти.

 

189.  Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект : кол. моногр. / В. Д. Шарко, Г. С. Юзбашева, Н. С. Шолохова, З. В. Філончук [та ін.] ; за ред. та переднє сл. Г. С. Юзбашевої. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - На тит. арк.: До 70-річчя КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти".

У монографії пропонуються дидактичні технології, які можуть бути використані у середній, вищій школах та післядипломній освіті. Висвітлюються результати тривалого педагогічного експерименту, проведеного авторами, викладачами кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін в навчальних закладах освіти на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині. Видання адресоване науковим працівникам у галузі педагогіки, методики викладання та навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін, аспірантам, студентам, методистам, учителям і керівникам навчальних закладів та відділів освіти.

 

190.  Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення: психолого-пед. аспект : кол. моногр. / Н. В. Слюсаренко [та ін.] ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко ; авт. передм. Н. В. Слюсаренко. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 315 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - На обкл. та тит. арк.: До 70-річчя КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти”.

У виданні представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів кафедри педагогіки і психології, науково-методичного відділу розвитку дитини КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" з актуальних питань історії освіти, професійної освіти, виховання та розвитку особистості, психології. Матеріали монографії адресовані фахівцям у галузі педагогіки та психології, учителям шкіл та іншим працівникам системи освіти, студентам педагогічних вищих навчальних закладів.

 

191.  Управління навчальним закладом: теоретико-методолог. аспект : кол. моногр. / А. М. Зубко [та ін.] ; за ред., вступ. ст. та післямова Л. М. Назаренка ; Херсон. облрада, КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". - Херсон, 2014. - 191 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - Глосарій: с. 187-190.

У монографії розглянуті особливості навчання дорослих, умови розвитку професіоналізму педагога, засади інноваційного менеджменту, засоби управління процесом соціалізації учнівської молоді. Видання адресоване слухачам і науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної освіти, керівним кадрам освіти, державним службовцям установ управління освітою, методистам районних (міських) методичних служб.

 

Див. також №1, 181, 228, 334

 

Загальноосвітні школи

 

192.  Бочелюк Віталій Йосипович. Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний аспект : монографія / В. Й. Бочелюк, І. В. Шапошникова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 307 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 281-307.

У монографії охарактеризовано соціально-психологічні аспекти управління освітніми організаціями. Проаналізовано соціально-психологічні засади управління загальноосвітнім навчальним закладом. Досліджено соціально-психологічні особливості впровадження системного підходу в управлінні інноваційними процесами в школі. Окреслено траєкторії підготовки студентської молоді для успішної професіоналізації під час навчання у вищому закладі освіти.

 

193.  Кузьменко Василь Васильович. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Василь Васильович Кузьменко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 719 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 532-630 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 631-719.

У монографії на основі аналізу архівних матеріалів, наукової, навчально-методичної літератури та інших джерел проаналізовано можливості формування в підростаючого покоління наукової картини світу в різні історичні періоди. Видання  адресоване науковцям, педагогам-практикам, студентам та іншим працівникам освітньої галузі.

 

194.  Культурологічний аспект викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; уклад. Т. В. Комінарець, Л. П. Марецька. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 199 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

У навчальному посібнику вміщено теоретичний матеріал, який розкриває культурологічний аспект розвитку літературного процесу від доби середньовіччя до літератури XXI століття. Видання адресоване вчителям української мови і літератури та студентам філологічних факультетів.

 

195.  Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку : зб. матеріалів майстер-класу / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; уклад. та коректор Г. О. Шелдагаєва. - Херсон : Айлант, 2014. – 43 с. - Тит. арк. англ. - Текст укр., англ. та рос.

      

196.  Методичні розробки до курсу англійської та американської літератури для вчителів 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / Г. О. Шелдагаєва (Петренко) ; ред. Г. С. Верещак ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 55 с. – На тит. арк. текст англ., укр. - Бібліогр.: с. 52-53.

 

197.  Особливості формування образотворчих знань та розвиток творчих здібностей учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів засобами кольорознавства : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару з пробл. розвитку початк. мистец. освіти (образотв. та декор.-приклад. мистец., дизайн), 11-13 черв. 2014 р., м. Херсон / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистец. України, Навч.-естет. комплекс "Художня школа" ; ред. Ю. В. Сліпіч. - Херсон : Савченко А. В., 2014. – 196 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

198.  Примакова Віталія Володимирівна. Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI ст.) : навч. посіб. / В. В. Примакова. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 203 с. - Бібліогр.: с. 184-203 та наприкінці розд.

У навчальному посібнику проаналізовано проблему становлення та розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні з періоду другої половини XIX до початку XXI століття. Визначено зміст, функції, методологію підвищення кваліфікації педагогів на різних етапах розвитку українського суспільства; окреслено перспективні напрями функціонування галузі. Видання адресоване фахівцям у галузі педагогіки та психології, працівникам освіти, студентам педагогічних навчальних закладів.

 

199.  Слюсаренко Ніна Віталіївна. Вітчизняні педагоги другої половини XX століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія / Н. В. Слюсаренко. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 195 с. : табл. - Слов.: с. 152-184. - Бібліогр.: с. 185-194.

У монографії на основі аналізу спадщини і досвіду роботи вітчизняних педагогів другої половини XX століття (В. Сухомлинський, І. Ткаченко, О. Захаренко, М. Стельмахович, д. Тхоржевський та ін.) охарактеризовано зміст, форми й методи трудової підготовки підростаючого покоління. Видання адресоване фахівцям у галузі педагогіки та студентам педагогічних вузів.

 

Юзбашева Галина Сергіївна. Навчальні програми інтегрованих гуртків. Хімія. 7-11 класи : навч.-метод. посіб. / Г. С. Юзбашева, О. В. Гонта ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради. - Херсон : Айлант, 2014.

200.  Ч. 1 / О. В. Васильева, Л. Д. Шилкіна, Т. М. Макуха, І. М. Михайленко [та ін.]. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем.

201Ч. 2 / З. В. Удіч, Л. В. Домерт, В. В. Добровольська, Н. В. Нечепельська [та ін.]. - 255 с. - Бібліогр. наприкінці тем.

Навчально-методичні посібники містять 18 програм інтегрованих гуртків з хімії для пропедевтичної, допрофільної підготовки та профільного навчання учнів 7-11 класів. Матеріали посібників адресовані вчителям хімії, методистам міських (районних) кабінетів, студентам педагогічних вищих навчальних закладів хімічних та біологічних спеціальностей, учням загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Див також № 321

 

Вищі навчальні заклади

 

202.  Інформатика. Візуальне програмування : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. С. Булгакова [та ін.] ; за ред. О. С. Булгакової ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 311 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 311.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. У посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу та лабораторні роботи, які передбачаються при вивченні матеріалу за кредитно-трансферною системою організації  навчального процесу.

 

203.  Карташова І. І. Навчальні видання: структура, зміст, підготовка до друку : метод. рек. для викладачів ун-ту / авт.-упоряд. І. І. Карташова, Н. А. Арустамова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2014. - 34 с. - Бібліогр.: с. 28-30. - Дод.: с. 31-34.

 

204.  Кохановська Олена Вікторівна. Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : монографія / О. В. Кохановська ; за ред. Н. В. Слюсаренко. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 195 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 154-181. - Дод.: с. 182-194.

У монографії висвітлено психолого-педагогічні основи дистанційної форми навчання, сутність та особливості професійної підготовки майбутніх економістів через дистанційне навчання, сучасний стан та методика застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів. Видання адресоване студентам вузів, викладачам фахових економічних дисциплін вищих навчальних закладів економічого профілю.

 

205.  Кузьміна Тетяна Олегівна. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Кузьміна. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 342 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 325-330.

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

 

206.  Несін Юрій Миколайович. Післядипломна педагогічна освіта Франції: здобутки та перспективи : монографія / Ю. М. Несін ; ред. А. М. Доценко. - Херсон : Айлант, 2014. – 207 с. : рис. - Бібліогр.: с. 134-160. - Дод.: с. 161-207.

Монографія присвячена створенню, становленню, розвитку, здобуткам та перспективам післядипломної педагогічної освіти Франції. У праці розглядаються питання теоретичних засад підвищення кваліфікації вчителів вищезазначеної країни, генезис інституції як системи протягом 40 років. Належна увага приділяється порівняльній характеристиці підвищення фахового рівня освітян Франції та України. Теоретичні питання в монографії підкріплюються багатим додатковим метеріалом. Видання адресоване вчителям, викладачам французької мови.

 

207.  Світлана Павлівна Параскевич : в спогадах, листах і матеріалах / ред.-упоряд. П. К. Параскевич ; передм. М. І. Жалдака. - Херсон : Айлант, 2014. - 163 с. : фот., іл., табл., портр. - Бібліогр.: с. 142-147 та в підрядк. прим.

Про кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізико-математичного факультету Херсонського державного університету, поетесу.

 

208.  Херсонська державна морська академія = Kherson State Maritime Academy / вступ. сл. В. Ф. Ходаковського. - [Херсон] : [Б. в.], [2014]. - 53 с. :  кольор. фот. . - Текст парал. укр., англ. 

Історія та сучасність навчального закладу.

 

209.  Ходаковський Володимир Федорович. Морський літопис (1834-2014) : від уч-ща торг. мореплавання до Херсон. держ. мор. акад. : нариси з історії / В. Ф. Ходаковський. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : ХДМА, 2014. - 301 с. : іл. - Бібліогр., Інтернет-ресурси в підрядк. прим.

Історичні нариси розкривають становлення морської освіти XVIII - початку XXI ст. Видання адресоване курсантам морських навчальних закладів, історикам та краєзнавцям.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930