Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Природа і природні ресурси. Природничі науки

Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

 

4.  Безлуцька Олена Петрівна. Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біологічної науки : (остання чверть XIX - перша половина XX ст.) : монографія / О. П. Безлуцька ; передм. І. І. Мойсієнко. - Херсон : Айлант, 2014. - 195 с. : портр., іл. - Бібліогр.: с. 151-166 та у дод.: с. 173-194.

Монографія присвячена комплексному дослідженню життя і наукової діяльності Й. К. Пачоського (1864-1942) - визначного українського та польського природознавця, засновника ентомологічного кабінету в м. Херсоні, на базі якого було створено природничо-історичний музей (зараз відділ обласного краєзнавчого музею). Видання адресоване фахівцям у галузі історії науки, краєзнавства, музеєзнавства, охорони природи, викладачам, аспірантам, студентам.

 

5.  Видатні пам'ятки природи та архітектури Таврійського краю : матеріали IV обл. краєзнав. читань, 31 січ. 2014 р. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; редкол.: З. В. Філончук [та ін.]. - Херсон, 2014. - 79 с. : табл., мал. - Бібліогр. наприкінці ст.

У дану збірку включені статті та нариси вчителів географії з проблем збереження пам'яток природи та архітектури Херсонщини; методики використання даних матеріалів у процесі викладання шкільного курсу географії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів. Видання адресоване вчителям географії, керівникам краєзнавчих гуртків та широкому загалу читачів.

 

6.  Власов Лев Васильевич. Хрономика. Открытие эфира - материального космического пространства. Свойства эфира / Власов Л. В., Власова И. Л. - Херсон : ХГТ, 2014. - 138, [2] с. : рис., фот.

 

7.  Екологічна хімія : підруч. для студ. ВНЗ, що навчаються за напрямком "Екологія" / Б. М. Федишин [та ін.] ; за ред. Федишина Б. М. ; передм. авт. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 515 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 497-503.

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища.

 

8.  Залеський Іван Іванович. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 339 с. : табл. - Бібліогр.: с. 334-339. - Дод.: с. 271-304. - Корот. термінол. слов.: с. 305-333.

У посібнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її цілісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання забруднення навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Видання адресоване студентам, аспірантам, що вивчають екологію, викладачам і фахівцям різних галузей науки.

 

9.  Історія стародавнього мореплавства : навч. посіб. / А. О. Молчанов [та ін.] ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон : ХДМА, 2014. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 282-285. - Термінол. слов.: с. 286-303.

У навчальному посібнику висвітлено історичний шлях, особливості становлення та подальшого розвитку мореплавства, кораблебудування, навігації та проаналізовано сучасні дослідження з історії стародавнього мореплавства. Видання адресоване студентам, магістрантам, аспірантам вищих морських навчальних закладів, а також викладачам і практичним фахівцям, які цікавляться питаннями історії розвитку світового мореплавства та кораблебудування.

 

10.  Князєва Тетяна В'ячеславівна. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку : монографія / Тетяна В'ячеславівна Князєва ; в авт. ред. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 383 с. : табл. - Бібліогр.: с. 325-367.

У монографії досліджено забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища шляхом реалізації міжнародної екологічної політики на національному, регіональному та локальному рівнях; розроблено науково-методологічні підходи і практичні рекомендації щодо формування ефективного механізму вирішення глобальних екологічних проблем за рахунок реалізації механізму державного управління при наявності міжнародних угод, підходу формування регіональної екологічної політики та підходу до управління ефективністю роботи підприємства на засадах екологічного менеджменту. Монографія адресована вченим і фахівцям, докторантам і аспірантам, які вивчають питання екологізації економіки та сталого розвитку суспільства. 

 

11.  Курс "Загальна географія" за новою програмою : навч.-метод. посіб. / С. В. Анкудінов [та ін.] ; за ред. З. В. Філончук. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 295 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці уроків.

 

 

У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення курсу: календарно-тематичне планування; плани, конспекти уроків учителів Херсонської області з тем нової навчальної програми курсу "Загальна географія". Дане видання адресоване вчителям географії та студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

12.  Мальований Мирослав Степанович. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 314 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці частин. - Предм. покажч.: с. 313-314.

У посібнику висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій України.

 

13.  Одінцов В. В. Фізика твердого тіла : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. В. Одінцов ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2014. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 145.

     У посібнику розглядаються основні питання фізики твердого тіла, що входять до програми курсу загальної фізики для студентів фізиків педагогічної спеціальності.

 

14.  Орел Сергій Михайлович. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. ун-т "Львівська політехніка", Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного М-ва оборони України . - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 231 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 173-175. - Термінол. слов.: с. 165-172. - Дод.: с. 176-231.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіантивних дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

 

15.  Техноекологія : підручник / М. С. Мальований [та ін.] ; за ред. М. С. Мальованого ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 615 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 606-615. - Глосарій: с. 579-605.

У підручнику викладені теоретичні основи техноекології, вказано місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів та всім, хто вивчає проблеми, пов'язані з впливом виробничої діяльності людини на стан навколишнього середовища.

 

Див. також № 279, 316, 324-325, 346-347

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
2930