Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Євреї

Меню розділу

Євреї

Самоназви на івриті - єгудим, на ідиш – ід чи аїд.
Єврейський народ складається із багатьох етнічних спільностей і субетнічних груп, розселених в багатьох країнах світу.
Давньоєврейська мова належить до північно-західної групи семітських мов. Народною мовою євреїв України є ідиш, в основі якої лежить один із середньовікових східних середньонімецьких говорів.
Давньоєврейський етнос сформувався протягом 2-го тис. до н.е. на території Палестини в результаті інтеграції семітомовних кочівників-скотарів і землеробів оазисів Ханаану. В X - XIII ст. в Київській Русі існували громади слов’яномовних євреїв (т.з. кена-анім), які були асимільовані євреями ашкеназами у XVI - XVII ст.
У Новоросію євреї почали заселятись в кінці XVIII ст. на правах іноземних колоністів.
Перші єврейські колонії на Херсонщині з’явились у 1807 році, а у 1810 – тут уже нараховувалось 8 колоній, на кінець XIX ст. – 26 колоній.

678. ГРИНЕВИЧ Л. В. Євреї в Україні /Л. В. Гриневич, В.А. Гриневич //Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т.3. – С.72-88.

679. ДЯЧЕНКО В. Д. Євреї /В.Д. Дяченко //УРЕ. – 2-ге вид. - К., 1979. – Т. 4. - С.74-75.

680. ЕВРЕИ  //Энциклопедический словарь. - СПб., 1893. – Т.II. – С.426-466.
Кількість євреїв в Херсонській губ. в середині XIX ст., с.464.

681. ЄВРЕЇ //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник.- К., 2004. – С. 89-111.

682. ЕВРЕИ  //Союз. – 1990.- №28. (Июль). – С.10. – (Этнографический словарь).

КРАТКАЯ еврейская энциклопедия. Т.I-V /гл. ред. И. Орен (Надель), М. Занд. –Иерусалим [Израиль]: Кетер, 1976.

683. Т.1. - 1976. – 756 стовб.
Бобровий Кут, єврейське с.-г. поселення в Херсонській губ., стовб.463.

684. Т.4. - 1988. – 1016 стовб.
Калініндорф (з 1944 – смт Калінінське Херсонської обл.), до 1927 – село Велика  Сейдеминуха), стовб. 51.

685. СЕМЕНОВ Д. Евреи /Д. Семенов //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. - М., 1901. - С.584-161.- РДБ; РНБ.

686. ЧЛЕНОВ М. А. Евреи /М.А. Членов //Народы мира: ист.- этногр. справ.- М., 1988. – С.159-161.

687. УНИЧТОЖЕНИЕ евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944): сб. док. и материалов /ред. Ицхак Арад, Илана Гури. – Иерусалим [Израиль]: Яд ва-шем, 1991. - 424 с. - ХЄОБЦ “Хесед-Шмуель”.
м. Херсон, с.14,16,148.

688. БЕРЕНШТЕЙН  О. Євреї в Україні /О. Беренштейн //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. -  С.247 - 273. – Бібліогр. в кінці ст.

689. БОРОВОЙ С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт: по арх. материалам. - М.:Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. – 200 с. - Джерело: Векслер И.Н. Херсон и его жители. - С.23;  Андрєєв В. Саул Боровий: єврейський вектор історії України /Андрєєв В., Чермошенцева Н. - С.153; Південний архів. Історичні науки. Вип. XXVI. – С.145.

690. *ГРАДОВСКИЙ М. Д. Отношения к евреям в древней и современной Руси. Ч.I: Мотивы историко-национальные /Градовский М.Д. - СПб., 1891.

691. ЕТНОГРАФІЯ України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Єврейське населення, с.461-466.

692. ІВАНОВА І. А. Єврейська національна меншина в УРСР у 20-х – на початку 30-х рр.: історіографічний огляд /Ірина Іванова //Етнокультурні процеси на Півдні України в XIX-XX ст. – Запоріжжя, 2000. – С.27-30. – Бібліогр. в кінці ст.

693. ИСТОРИЧЕСКИЙ очерк русского законодательства о евреях: (прибавление к книге “Русско-еврейский вопрос“). – О.: Славян. тип., 1882. - 50 с.

694. ПОЛОНСЬКА-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Т.2: Від середини XVII століття до 1923 року /Полонська-Василенко Н. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.
Євреї, с.14, 118, 140, 150, 174, 225, 299, 315, 334, 346, 348, 414, 416, 417, 419, 420, 429, 433, 436, 447, 450, 469, 470, 486, 493, 495.

695. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Євреї, с. 189-190.

696. РАБІНОВИЧ Я. Й. На зламі віків: до 1000 - річчя проживання євреїв в Україні /Рабінович Я.Й. – К., 1998. – 360 с. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С.52.
Про маловідомі сторінки взаємовідносин між українським та єврейським народами упродовж століть.

697. ШЕСТОПАЛ  М. Євреї в Україні: іст довідка /Шестопал М. – К.: Оріяни, 1998. – 102 с. -Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С.53.
Про історію народу, його культуру, звичаї, традиції.

698. ЩУКИН В. В. Земляки: очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII- начало XX вв.) /В. В.Щукин, А. Н. Павлюк; науч. ред. И. Н. Шитюк; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2009. – 352 с. – ДАХО.

699. АНДРЄЄВ В. “Мала енциклопедія херсонського єврейства” /В. Андрєєв //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. XXI. – С. 188-189.
Про книгу Б. Непомнящого “Херсон еврейский. Трагедии и судьбы”.

700. АНДРЄЄВ В. М. Саул Боровий: єврейський вектор історії України: [монографія] /Віталій  Андрєєв, Наталя Чермошенцева; Херсон. держ. у-нт. – Херсон; Нікополь: СПД Фельдман О. О., 2010. – 191 с., [2] арк. фот. – Бібліогр.: с.152-173 та в підрядк. прим. – Дод.: с.174-189. – Імен. покажч.: с.190-191.
Південна Україна у дослідженнях С. Борового,  с. 111- 147.

701. АНДРЄЄВ В. “Свій – чужий” в єврейській культурі Півдня України: самоідентифікація та подвійна лояльність: [євреї в Херсоні] /В. Андрєєв //Мемуари та щоденники. – Запоріжжя, 2006. – Ч.2. – С.82-95.

702. АНДРЄЄВА С. С. Національний розвиток єврейського населення міста Херсона  (кінець XYIII -  початок XX ст.) /С. С. Андреєва, О. Шкворець // Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. XIII. – С. 122-133.

703. АФАНАСЬЄВ-Чужбинський О. Подорож у Південну Росію: іст. моногр. /Олександр Афанасьєв-Чужбинський; худож. А. І. Дерев’янко; пер. з рос. Т.О. Абрамової. - Д.: Січ, 2004. – 470 с.
Новобериславська єврейська колонія, с.269-273.
Єврейська колонія Львово, с. 294-297.
Євреї Херсона, с.320,321,322,323,324,325,326.
Караїми, с. 322,323,324,325.

704. АФАНАСЬЕВ-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. Ч.1: Очерки Днепра /Афанасьев-Чужбинский А. – СПб., 1863. – 468с.
Новобериславська єврейська колонія, с.262-266.
Єврейська колонія Львово, с. 285-289.
Євреї Херсона, с.296, 297,310,311,313,315,316, 322.
Караїми, с.310,311,312,313,314.

705. БАКАНУРСЬКИЙ Г. До історії українсько-єврейських зв’язків на Півдні України /Г. Баканурський //Південь України. Одеса: четвертий міжнар. конгрес україністів, Одеса. 26-29 серп. 1999 р.: доп. та повідомл. - О., 1999. – С.61-65. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С. 55.

706. БЕДСТВИЯ евреев в Южной Руси XVII века //Южная Русь: очерки, исслед. и заметки Александры Ефименко. - СПб., 1905. - С.1-11.

707. БЕЛОУСОВА Л. Г. Евреи Одессы и Юга Украины: конец XVIII – начало XX вв. /Л.Г. Белоусова, Т.Е. Волкова – О.: Студия “Негоциант”, 2002. – 300 с.- (Серия “Праці ДАОО“. Т.VII). – Джерело: Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904). – С. 79.

708. БОРОВОЙ С. Евреи в Запорожской Сечи /Боровой C. //Исторический сборник. – Л., 1934. -Вып.1. – С.141-190. – Джерело: Андрєєв В. Саул Боровий: єврейський вектор історії України /В. Андрєєв, Н.Чермошенцева. – С.175.

709. БОРОВОЙ С. Я. О некоторых закономерностях развития аграрных отношений в южных колонизируемых окраинах Европейской России (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) /Боровой С.Я. //Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1968 г. - Л., 1972. - С. 7-19. - Джерело: Андрєєв В. Саул Боровий: єврейський вектор історії України /В. Андрєєв, Н. Чермошенцева. - С. 158.

710. В ПОИСКАХ утраченного … /ред.-сост. С. Модиевский. - Ашкелон [Израиль], 2006. - 233 с. - (Cерия книг “Люди и судьбы”). - ХЄБОЦ “Хесед-Шмуель”.
Про долі єврейських родин з Херсонщини.

711. ВЕКСЛЕР И. Н. Херсон и его жители /Иосиф Векслер; упоряд. В. Андрєєв; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 119 с. – (Старожитності Південної України; вип.12).
Євреї, караїми.
Вадони - французькі майстри, засновники  механічних майстерень, суднобудівної верфі в Херсоні, с.94-95.

712. ВЕЛИКОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ район //История городов и сел. Херсонская область. – К., 1983. – С. 230-243.
Давидів Брід, с. 240.
Калінінське, с. 241.

713. ВЕЛИКОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ район //Книга скорби Украины. Херсонская область. – Херсон, 2003. – С.157-203.
Сторінки історії Калініндорфського національного єврейського р-ну та про масове знищення його мешканців у роки війни 1941-1945, с.160-172.
Калінінська (Калініндорфська) селищна рада, смт Калінінське (поіменні списки), с.185-194.
Благодатівська сільська рада, с. Мала Сейдеминуха (Штерндорф) (поіменні списки), с.194-198.
Бобровокутська сільська рада, с. Бобровий Кут (поіменні списки), с.198 199.

714. ВМЕСТЕ - 225 лет. Кн. 4 /авт.-ред. С. Модиевский. - Тель-Авив [Израиль], 2003. - 194 с.: ил. - (Серия книг “Люди и судьбы”). - ХЄБОЦ “Хесед-Шмуель”.
Книга присвячена євреям з Херсонщини.

715. ГЕЙКО С. Трагедія євреїв Бериславщини /Сергій Гейко //Нариси з історії Бериславщини. - К.; Херсон; Берислав, 2005. - Вип. 4.- С.318-323.

ГЕССЕН Ю. И. История еврейского народа в России: в 2 т. – Л., 1925. – 1927. – РНБ.

716. Т.1. – 1925. – 244 с.
Євреї в Херсонській губ., с.186, 204.

717. Т.2. – 1927. – 236 с.
Кількість євреїв у Херсонській губ. в середині XIX ст., с.102, 117.

718.  ГЕТТО //Дети войны Херсонщины. – Херсон, 2010. – С.28-30.
Як знищувалося населення єврейської національності в роки війни 1941-1945 рр.

719. ГІРКИЙ полин історії: масові політичні репресії серед єврейського населення Миколаївської області в 20-50-ті роки XX ст. Вип.1 /авт.-уклад. В.М. Вашкевич [та ін.]. - Миколаїв: Атом, 2003. - 123 с. - (Науково-документальна серія видання “Реабілітовані історією”). – ХЄБОЦ “Хесед-Шмуель”.
Відомості про уродженців Херсонщини, с.71,73,75,80,87,118.

720. ГОЛЬДЕ Ю. В. Земельное устройство трудящихся евреев /Гольде Ю.В. – М.: Центр.изд-во Народов Союза ССР, 1925. – 99 с.
Кількість єврейського землеробного населення на півдні України в 1913 і 1923 рр., с.8.
Кількість євреїв-землеробів на півдні України на початок 1925 р., с.9.
Кількість єврейських колоній, мешканців, господарств, площа землі до революції, в 1922, 1924 рр. в районі Херсон – Миколаїв, с.9.
Кількість єврейських колгоспів на початок 1925 р. на півдні України, с.10.
План переселення єврейського населення в Херсонському окрузі на 1924-1925 рр., с.90.

721. ГРЫСЬКОВ А. С. Евреи в Новороссии /А. С. Грыськов //Историческое краеведение Одесщины: сб. материалов. – О., 1992. – Вып.I. – С.66-68.

722. ГРІМАЙЛО Т. Ю. Методи геноциду та становище ув’язнених-євреїв у “таборах смерті” (1941-1944): [в т.ч. у м. Херсоні] /Тетяна Грімайло //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2005. - Вип. XIX. - C. 51-55. - Бібліогр. в кінці ст.

723. ГРИНЕВИЧ Е. В. Херсон и Херсонская губерния на страницах еврейской периодической печати конца XIX - начала XX  вв. /Е.В. Гриневич //Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. - Херсон, 2004. - С.31-35.

724. ГУЗЕНКО Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії): монографія /Юрій Гузенко; голов. ред. В. Кобзар. – Миколаїв: ”Іліон”, 2006. – 232 с. – Бібліогр.: с.191-213.- Дод.: с.214-230.
Про ”Товариство допомоги бідним євреям” с. Голої Пристані Дніпровського повіту Таврійської губ.,  c. 157, 230.

725. ДІАНОВА Н. М. Єврейське населення міст Південної України у першій половині XIX ст. /Н. Діанова //Зап. іст. ф-ту /Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2004. – Вип.5. – С. 168-178. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. – С.125.

726. ДУБНОВ С. М. Евреи в царствование Николая II (1894-1914) /Дубнов С.М. – Пб.: Евр. изд. кооператив “Кадима”, 1922. – 87 с.
Євреї в Херсонській губ., с.16.

727. ДУБОВИК Е. Репортаж з “каземату” КДБ /Едуард Дубовик //Реабілітовані історією. Херсонська область. - Херсон, 2005. - С.20-26.
Про знищення херсонських євреїв в гетто м.Херсона у 1941 р., с.21.

728. ДУЗЬ Л. Из истории еврейской земледельческой колонизации в новороссийских губерниях в первой половине XIX века /Дузь Л. //Запорожские чтения. – Запорожье, 1998. – Вып.2. – С.30-31. – Джерело: Шитюк М.М. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX  - на початку XX століть /М.М. Шитюк, В.В. Щукін. - С.101.

729. ЕВРЕИ-поселенцы //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С.17-18.

730. ЕВРЕИ Херсонщины. Кн.3 /ред.-сост. С. Модиевский. - Ашкелон [Израиль], 2001. - 196 с.: ил. - (Серия книг “Люди и судьбы”). - ХЄБОЦ “Хесед-Шмуель” .

731. *ЕВРЕЙСКОЕ колонизационное общество. Деятельность его в СССР. Кредитная кооперация. Сельское хозяйство. Профтехническое образование в 1923 г. – М., [1924?].
Єврейські колонії в Херсонській губ., с.36-39, 40, 42,50,55, 57,59,62,63,65,70,73,75.
Новополтавка, 62,63,70.
В.-Сейдеминуха, с.59, 62.
Інгулець, с.59.
Львове, с.59,62,70.
Рівнопілля,с.57.
Хлібодарівка, с.57.
Бобровий Кут,с. 59.

732. ЕВРЕЙСКОЕ население на Николаевщине: сб. док. и материалов. Т.1. /Гос. архив Николаев. обл., Николаев. о-во еврейской культуры; сост.Л. Л. Левченко [и др.]. – Николаев: Атолл, 2004. – 198 с. – ДАХО.
Єврейські колонії на Херсонщині: Бобровий Кут, Кам’янка, Сейдеминуха, с.21; євреї м. Херсона, 17, 38.

733. ЕВРЕЙСКОЕ население СССР: движение за время с 1897 по 1923 г. и распределение по республикам и поселениям /обработка материала и текст Л. Г. Зингера; под. общ. ред.З. Л. Минулина. - М., 1927. – 43, [6]с.
Про єврейське населення на Херсонщині, с.13,19, 23.
Євреї в Херсоні, с.16.

734. ЕВРЕЙСКОЕ население Юга Украины: исслед., воспоминания, док.: ежегодник /Запорож. гос. ун-т. – Х.; Запорожье: Евр. мир, 1998. – 320 с. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі.- С. 53; ЗОУНБ ім.О.М. Горького.
Про стару громаду та єврейську інтелігенцію 80-х років XIX ст., єврейське національно-культурне відродження в Україні у 20-ті рр. XX ст., формування етнічної самосвідомості східноєвропейських караїмів, аналіз життя євреїв в Україні на початку XX ст.

735. ЄВРЕЙСЬКЕ населення Південної України: історія та сучасність /ред. С. Орлянський, К. Бакуров. - Запоріжжя, 1997. - 48 с. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. - С.74; ЗОУНБ ім. О.М. Горького.

736. ЄВРЕЙСЬКЕ населення Півдня України: дослідж. і док. Вип.I /Запоріз. держ. ун-т, Держ. архів Запоріз. обл., Євр. рада Запоріз. обл.; ред. Ф.Г. Турченко [та ін.]. - Запоріжжя, 1994. - 174 с. – Джерело: Історія України: наук. допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.  – С.43;  ЗОУНБ ім. О.М. Горького.

737. “ЄВРЕЙСЬКЕ населення Півдня України: історія та сучасність“: прогр.  наук.  конф. 19-20 лист. 1992 р. – Запоріжжя, 1992. – 8 с. - ЗОУНБ ім.О.М. Горького.

738. “ЄВРЕЙСЬКЕ населення Півдня України: історія та сучасність“: тези до наук. конф. 19-20 листоп. 1992 р. /ред. І.Ф. Курас, Ф.Г. Турченко, С.Ф. Орлянський. – Запоріжжя, 1992. – 125 с. - ЗОУНБ ім. О. М.Горького.

739. “ЄВРЕЙСЬКЕ населення Півдня України: історія та сучасність”: тези до наук. конф. 27-28 жовт. 1994 р. /ЗДУ, Євр. рада; ред. Ф.Г. Турченко [та ін.]. - Запоріжжя:  “Запоріжжя”, 1995. - 95 с. – Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за IV кв. 1995 р. - С. 9; ЗОУНБ ім О.М.Горького.

740. ЗАВОДЯНИЙ В. Д. Калінінське у літописах і спогадах /Володимир Заводяний. – Херсон: ХМД, 2008. – 344 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 322-327.
З історії села Великоолександрівського р-ну.
Калініндорфський р-н, с. 107-116.

741. ЗАСЕЛЕННЯ Каховщини. Специфічність її етнокультури //Таврійський степ (Мій край): альманах. - Каховка; К., 2000. - С. 8-12.
Німці, євреї, цигани-серби, кримські цигани, с.9.

742. ЗАХАРИЕВИЧ Ф. Историко-статистическое описание еврейских колоний Новороссийского края /Ф. Захариевич //Новороссийский календарь на 1853г. – О., 1852. – С.396-416.
Велика Сейдеминуха, с.3,4-5,6,12.
Мала Сейдеминуха, с.3, 4-5,6,12.
Бобровий Кут,3,4-5,7,12.
Інгулець, 3,7,12.
Кам’янка, с.3,7,12,14.
Львове, с.8,12.
Новополтавка. с.8,12.

743. ЗИНГЕР Л. Г. Еврейское население в Советском Союзе: стат. экон. обзор /Л.Г. Зингер .- М.; Л.: Соцэкгиз,1932. – 174 с.
Євреї в Херсонській окрузі в середині 20-х рр., с.60. 92,98,123.
Калініндорфський єврейський національний р-н, с.98.

744. ЗЛОЧИНСТВА німецько-фашистських загарбників на Херсонщині: (док. і матеріали) /Херсон. обл. комісія по історії ВВВ; упоряд. М. Бізер, М. Давидов, М. Фінкельштейн; під. ред. Г. Ларіна. - Херсон: Наддніпрянська правда, 1948. - 77 с.: фот.
Про винищення окупантами громадян єврейської національності у Калінінському р-ні, с.27-29.

745. ИВАНОВ И. А. Дело о выходящих из-за границы в Новороссийскую губернию жидах /И.А. Иванов //Записки  императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1894. – Т.XVII. – С.163-188.

746. ІВАНОВА І. А. Витоки політики радянської влади щодо єврейської аграрної колонізації Півдня України (1917-1923) /Іванова І.А. //Зап. іст. ф-ту /Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2005. - Вип.16. -  С.161-171. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Історія України: нук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. - С. 424.

747. ІВАНОВА І. А. Економічне становище єврейських сільськогосподарських колоній Херсонщини у 1927 р. /Ірина Іванова //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2007. - Вип.XXI. - С.202-204. - Бібліогр. в кінці ст.

748. ЙОГАНСЕН М. Подорож людини під кепом: єврейські колонії /М. Йогансен. – [Х.]: Держвидав України, 1929. – 79 с.
Про єврейські колонії Херсонської округи, с.58-71.

749. КАНТАР Я. Еврейское землеустроение на Украине /Я. Кантор. – М.: “Дер Эмес”, 1929. – 29 с.

Про єврейські колонії на Херсонщині, с.6, 7, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 28.
Про створення Калініндорфського єврейського національного р-ну, с.25.

750. КАХОВКА: історія – сучасність. - Вид. 2-ге, допов. – Херсон: Наддніпряночка, 2011. – 116 с.: іл.
Згадка про єврейське населення, с.15.

751. КИПЕР М. Еврейское местечко Украины /М. Кипер. – [Х.]: Пролетарий, 1930. – 106, [2] с.
Соціальний склад єврейського населення Херсонської губ., с. 24.

752. КОГАН М. Евреи земледельцы в Новороссийском крае. – СПб., 1880. - Джерело: Леонтьев А.Н. Опыт указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии. – С.6.

753. КОЛОНИЯ Львово //Нижний Днепр и Южный Буг: справ.- путеводитель на 1925 год. - Херсон, 1925. - С. 117.

754. КОПИЛ О. С. Діяльність сіоністських політичних партій та організацій на Херсонщині у 20-х роках  XX ст. /Олександр Копил //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2007. - Вип. XXIV - С.174-179.
Про діяльність єврейських політичних партій: сіоністсько-соціалістичної партії “Цайрей-Ціону”, сіоністсько-соціалістичного союзу молоді (ЦСЮФ), Гехалуц, Гашомер Гацаїр, Макабі та ін.

755.  КОРШУНОВ А. Евреи земледельцы /А. Коршунов. – М.: АИО ”Безбожник“, 1929. – 30 с.
Про створення Калініндорфського єврейського національного адміністративного р-ну в 1927 р., с.16.

756. КРУГЛОВ А. И. Хроника холокоста в Украине, 1941-1944 гг. /Александр Круглов. - Д.: Центр “Ткума”; Запорожье: Премьер, 2004. - 208 с. - (Серия “Украинcкая библиотека холокоста”). - ХЄБОЦ “Хесед Шмуель”.
Херсонська обл., с.5, 34, 70, 182, 183; Калініндорфський р-н, с.32, 38, 48; м. Херсон, Каховка с.38, 79; Бериславський р-н, м. Генічеськ, с. Нововоронцовка, с.40; с. Леніндорф (Скадовський р-н), с.43; м.Цюрупинськ, Гола Пристань, с.45.

757. ЛЕРНЕР О. М. Евреи в Новороссийском крае: ист. очерки по данным из архива бывш. Новорос. генерал-губернатора /О.М.Лернер. – О., 1901. – IV, 239 с. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.12; Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. – 1913. - Т. II. – Вып.4. – Апр. – С.187.

758. ЛИМАН І. І. Духовна та світська влада в ставленні до хрещення євреїв (на матеріалах Херсонського духовного правління кінця XVIII - першої половини XIX ст.) /І.І. Лиман //Наук.пр. іст.ф-ту Запоріз. держ.ун-ту. – Запоріжжя, 2002. – Вип. XIV. - С.29-36. – ЗНУ.

759. ЛИХОВИД О. Михайлівка /Олег Лиховид //Лиховид О. Легенди Скадовського краю /Олег Лиховид. - Скадовськ, 2003. – С.50-51.
Про Леніндорфську сільську раду, до якої входили утворені у 20-х роках XX ст. єврейські поселення – Найдорф (з 1946 р. Новосілки), Вайндорф (Винне село), Леніндорф (з 1946 р. Ленінське).

760. МАТЕРИАЛЫ для истории антиеврейских погромов в России. Т.2:Восьмидесятые годы (18 апреля 1881 г. – 29 февраля 1882 г.) /под. ред. и со вступ. ст. Г. Я. Красного- Адмони. – М.: Госиздат, 1923. – 542, V с.
Про єврейські погроми в Херсонській губ., с.241-267, 464-509.
Про погроми в Таврійській губ., с.364-384.

761. МЫ обвиняем: книга памяти. - Тель-Авив [Израиль]: Меркур, 2002. - 340 с.:ил.; карты. - ХЄБОЦ “Хесед Шмуель”.
Зі змісту: Горелик В. Геноцид, с.52-53; Маловичко Р. Как в страшном сне, с.195.

762. МИХАЙЛОВА А. А. Обзор документов Госархива Херсонской области “ Из истории хозяйственного и культурного развития еврейского населения Херсонского округа в 20-е – начале 30-х гг.“ /А.А. Михайлова //Еврейское население Юга Украины: история и современность: тезисы к науч.- практ. конф. 17-18 окт. – Запорожье, 1991. – С.30. – ДАХО.

763. НАЦІОНАЛЬНІ відносини на Україні: запитання і відповіді. – К.: Україна, 1991. – 238 с.
Євреї на Херсонщині, с. 22, 23.

764. НЕПОМНЯЩИЙ Б. З. Херсон еврейский: трагедии и судьбы: [ист.- докум. повесть] /Борис Непомнящий . – Херсон: Олди-плюс, 2004.- 340 с.: фот. – Прим.: с. 326-328.

765. НЕПОМНЯЩИЙ Б. З. Черная книга Херсонщины /Борис Непомнящий. – Херсон: Персей, 1999. – 32 с.: фот.
Про трагедію єврейського народу під час окупації Херсонської обл. в роки війни 1941-1945 рр.

766. НИКИТИН В. Н. Евреи-земледельцы: историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со времени их возникновения до наших дней (1807 1887) /В.Н. Никитин. – СПб.: Тип. газ. “Новости”, 1887. – 594 с.
Про єврейські колонії на Херсонщині, с.23.
Сейдеминуха, с.32, 33-34, 59.
Інгулець, с.32, 35, 59.
Кам’янка, с.32,35, 59.
Бобровий Кут, с.34-35, 36, 59.

767. НОВОРОССИЙСКИЕ колонии после второго переселения. – Минск: Белорус. акад. наук, 1927. – Джерело: Андрєєв В. Саул Боровий: єврейський вектор історії України /В. Андрєєв, Н. Чермошенцева. – С. 175.

768. О ЕВРЕЙСКИХ колониях в Херсонской губернии //Новороссийский календарь на 1842 год. – О.,1841. – С. 311-313. – ОННБ.
Історико-статистичні дані про поселення Сейдеминуха, Бобровий Кут, Інгулець.

769. О СБОРАХ колонистов: (циркуляр Министра государственных имуществ от 5 февр. [1872г.] №713) //Сборник Херсонского земства. – Херсон, 1872.- №2. – С.2.
Про євреїв-землеробів Херсонської губ.

770. ОДЕССКАЯ губерния. Ч.1: Административное описание. - О., 1924. - 172 с. - ОННБ.
С. Львове Бериславського р-ну, с.111.

771. ОРЛЯНСЬКИЙ В. С. Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920-1930-ті рр. /Орлянський В.; Дніпропетров. нац. ун-т. - Д., 2002. - 42 с. - Бібліогр: 36 назв. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібіогр. покажч. за 2004 р. – С.450.

772. ОРШАНСКИЙ И. Евреи в России: очерки и исследования. Вып.1 /И. Оршанский. – СПб.:  Тип. М. Хана, 1872. – 235 с.
Євреї в Херсонській губ., с.29,166,184.

773. ОСАДЧИЙ Т. Крестьянское землепользование в Херсонской губернии /Т. Осадчий //Записки императорского общества сельского хозяйства Южной России. – О., 1897. -№ 10. – С.26-36.- Продолж.; нач.: 1897. - №9.
Про землекористування євреїв, с.33-35.

ОТЧЕТ о деятельности общества вспомоществования нуждающимся учащимся еврейского девичьего училища с ремесленным отделением и еврейской женской субботней школы за … . – Херсон: Тип. К.Д. Шрейбера, [1900-1908].

774. … 1899 г. – 1900. – Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1900-1908. – С.266.

775. … 1900 г. – 1904. – 34 с.

776. … 1905-й, 6-й и 7-й г. – 1908. – 62 с.

777. ОТЧЕТ о деятельности общества вспомоществования нуждающимся учащимся Херсонского Забалковского девичьего еврейского училища за 1910 и 1911 гг.- Херсон, 1912.  – Джерело: Указатель книг и статей  отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.90.

ОТЧЕТ о деятельности Общества пособия бедным г.Херсона иудейского вероисповедания за … . - Херсон, [1899-1910].

778. … 1898 г. – [1899]. – Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1897-1901.- С.266.

779. … 1905-1906 г. – 1907. -  Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. – С.493.

780. … 1907 г. –  [1908] . - Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. – С.493.

781. … 1908 г. –  [1909]. - Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911.- С.493.

782. … 1909 г. –  [1910] . - Джерело : СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. – С. 493.

ОТЧЕТ Общества пособия бедным евреям с Голой Пристани (Таврич. губ.) за … – Херсон, 1907-1910.

783. … 1905 г. (3-й отчетный год). – Тип. Б.А. Фукса, 1907. – [7] с.

784. … 1907 г. (5-й отчетный год). – Тип. К.Д. Шрейбера, 1908. – 24 с.

785. … 1908 г. – [1909]. - Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. – С.492.

786. … 1909 г. (7-й отчетный год). – Тип. К.Д. Шрейбера, 1910. – 26 с.- ХОКМ.

ОТЧЕТ по благотворительному отделу при еврейских духовных правлениях г. Херсона за ... . - Херсон, [1894-1895] .- Джерело: СК ХОБ. 1872-1896 г. - С.240.

787.  ... 1893 – 1894 гг. - [1894].


788. … 1894 - 1895. – [1895].

ОТЧЕТ по заведыванию Херсонскими еврейскими кладбищами (старым и новым) и по погребению умерших евреев в г. Херсоне за … . - Херсон, [1887-1890] . -  Джерело: СК ХОБ. 1872-1896. - С.240.

789. … 1885-1886 гг. – [1887].

790. … 1887 г.- [1888].

791. … 1888 г. – [1889].

792. ... 1889 г. – [1890].

ОТЧЕТ попечительства Херсонской еврейской больницы и багадельни за ... . - Херсон, [1887-1896]. - Джерело: СК ХОБ. 1872-1896. - С.240.

793. ...  1886 г. - [1887].

794. … 1887 г. –[1888].

795. … 1889 г.- [1890].

796. … 1890 г. – [1891].

797. … 1891,1892,1893гг.- [1894].

798. … 1895 г. – [1896].

ОТЧЕТ пособия бедным евреям с Голой Пристани за … . - [Херсон], [1906-1910]. - Джерело: СК ХОБ. 2-е доп. 1902-1905. - С.493.

799. … 1905 г.- [1906].

800. … 1906 г. – [1907].

801. … 1907 г. – [1908].
802. … 1908 г. – [1909].

803. … 1909 г. – [1910].

ОТЧЕТ правления общества пособия бедным: больным евреям г. Херсона за ... . -Херсон, [1909-1910] . - Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. - С.492.

804. ... 1907-1908 г. – [1909].

805. … 1909 г. – [1910].

806. Отчет правления Общества ” Эзрас- Хойлим“ за 1910-1912 гг. – Херсон, [1913]. – Джерело: Указатель книг и статей отдела Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.90.

ОТЧЕТ собрания членов херсонских еврейских духовных правлений по заведыванию частною еврейскою благотворительностью г. Херсона за ... . - Херсон, [1892-1896] .– Джерело: СК ХОБ. 1872-1896. – С. 240.

807. ... 1890-1891. - [1892].

808. … 1894 г. - [1895].

809. … 1895 г. -[1896].

ОТЧЕТ Херсонской принабережной “Талмуд-Торы” за ... . – Херсон, [1900-1901] -  Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1897-1901. - С.266.

810. ... 1899 г. - [1900].

811. … 1900 г.- [1901].

812. ОТЧЕТ Херсонской Забалковской “Талмуд-Торы” за 1912 и 1913 гг. – Херсон: Электро-типография “Юг”, 1914. – 24 с.

813. ПАВЛЕНКО В. Я. Етнічний склад населення Херсонщини, 70-і – 80-і р.р. XX ст. /Віктор Павленко //Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку. – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С. 20-23.

814. ПАВЛЕНКО В. Я. Єврейські землеробські колонії на Півдні України в кінці  XVIII - на початку XIX ст. /В. Павленко, К. Землянська //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2002. – Вип.IX. – С. 45-52.

815. ПАЛАТНИК С. Культурное строительство среди евреев СССР /изд. ЦС Озет. – М., 1931. – 64 с.
Про створення Калініндорфського єврейського національного округу, с. 51.

816. ПОЛИЩУК М. Евреи Одессы и Новороссии: соц.-полит. история евреев Одессы и других городов Новороссии, 1881-1904 /Полищук М.; изд. М. Гринберг. - М.: “Мосты культуры - Гешарим”, 2005. -  448 с. - (Б-ка “Иудаика”). - ХЄБОЦ  “Хесед-Шмуель”.
м. Херсон, с.17, 19, 27, 28, 30, 31, 37, 44-46, 61, 76, 90, 122, 134, 138, 139, 143, 144, 151, 153, 163, 164, 168, 181, 188, 191, 197, 272, 273, 280, 282, 283, 300, 301, 306; м. Берислав, с.17.

817. ВАСИЛЕНКО-Полонська Н. Перші кроки єврейської колонізації в Південній Україні (з студій над історією колонізації) /Василенко-Полонська Н. //Праці Єврейської археографічної комісії ВУАН. – К., 1930. – Т.II. – С.83-120. – Джерело: Векслер И.Н. Херсон и его жители. - С. 24.

818. ПОЛОНСЬКА-Василенко Н. Перші кроки єврейської колонізації в Південній Україні (зі студій над історією колонізації) /Полонська-Василенко Н. //Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Мюнхен [Німеччина], 1967. - Т.II. - С.52-89. - Джерело: Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. - С. 267.

819. ПЯТЬ лет работы Еврейского колонизационного общества в СССР (1923-1927 гг.). – М.: Тип. пром. кооп. т-ва “Полиграф. искусство”, 1928. – 63 с.
Про становище єврейських колоній на Херсонщині, с. 6, 8, 12-14, 20, 22,23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 49.
Інгулець, с. 30.
Калініндорф, с.46,49.
Новополтавка, с.49.

820. РОЗІН Н. Нацполітика. Нацкультбудівництво та завдання КСМ /Розін Н. – Х.; К.: Мол. більшовик, 1932. – 60, [2] с.
Про створення Калініндорфського єврейського національного р-ну в середині 20-х років, с.37.

821. РУДЕНКО О. Характер та напрямки єврейської колонізації у Новоросії /О. Руденко //Південна Україна: проблеми іст. дослідж. – Миколаїв, 1998. – С.144-148. – Джерело: Шитюк М.М. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX  - на початку XX століть /М. Шитюк, В. Щукін. – С.30; МОУНБ ім. О.М.Гмирьова.

822.  СЕНЧЕНКО І. По єврейських колоніях Криворіжжя та Херсонщини /І. Сенченко – Х.: Держ. вид-во України,1929. – 32 с.
Автор описує господарство єврейських колоній, соціальний склад, взаємини євреїв-колоністів з навколишнім селянством.

823. СЕРЕБРЯКОВ Л. У всякого доля своя: док. повість про пережите /Леонід Серебряков. - Вид 2-ге, допов. - Херсон, 2002. - 96 с.
Книга присвячена Праведникам народів світу, пам’яті жертв ВВВ.

824. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Евреи /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О.,1850. – Ч.I. - С.308-316.

825. СПИСОК населенных мест Херсонской губернии: (по данным Всероссийской сел.-хоз. переписи 1916 г.) /изд. Херсон. губ. зем. упр. - Александрия: Тип. Ф. Х. Райхельсона, 1917. – 377 с.
Єврейські колонії, с.133, 137.

826. СПИСОК населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении /сост. В. И. Гошкевич; ГСК. – Херсон: Тип. губерн. правл., 1896. –  XXIV, 582 с.- Алф. указ. населенных мест Херсонской губ.: с.475- 582.
Казенні єврейські колонії Херсонського повіту, с.33-37.

827. СУГАЦЬКА Н. В.  Масове знищення єврейського населення в сільській місцевості на Півдні України у період німецької окупації (1941-1943 р.р.) /Наталія Сугацька //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. XXII. – С. 280-284.

828. СУГАЦЬКА Н. В. Місцева адміністрація та самоуправління на Півдні України в часи нацистської окупації краю (1941-1944 рр.) в контексті подій холокосту /Наталія Сугацька //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2005. - Вип. XX. - С. 148-153.

829. СУДАРСЬКИЙ І. Дещо про землевлаштування єврейської бідноти /вид. Укрозету. – Х., 1930. – 24 с.
По Херсонській окрузі: кількість земельної площі, виділеної для єврейської бідноти, с.7,10; засіви зимових культур євреями восени 1929 року, с.11,12; соціальний склад євреїв-переселенців, с.14; будівництво житла, с.17; колективізація, с.20.

830. СУСОРОВ В. Д. Бобровий Кут. 1807-1970р.р.: (іст. нарис): літ. публіц. вид. - Херсон: Айлант, 2007. - 260 с.
З історії села Великоолександрівського р-ну.

831. ТОЛЕРАНТНІСТЬ - невід’ємна складова полікультурної освіти Херсонщини /уклад. С.Ф. Одайник; ПРІПО освіти педкадрів, Євр. добродійно-громад. Центр “Хесед Шмуель”. - Херсон: Олді плюс, 2007. - 60 с. - ХЄБОЦ “Хесед-Шмуель”.
Зі змісту: Зубко А.М. Реалізація закону України “Про національні меншини в Україні” на освітянській ниві, с.4-10; Одайник С.В. Задоволення освітніх потреб дітей національних меншин Херсонщини, с.11-17; Полєвікова О.Б. Аналіз результатів соціологічного опитування, проведеного у рамках реалізації проекту “Школа толерантності”, с.52-59.

832. ТРУДЫ Херсонского губернского статистического комитета. Кн.1 Ч.1: Материалы для географии и статистики Херсонской губернии. - Херсон: Губерн. тип., 1863. - XXIV, 299, 199, II с.,[1] л. табл., фото “Вид части города Херсона”. - ХОУНБГ, ХОКМ.
Євреї-колоністи на Херсонщині, с. 288.

833. УСТАВ еврейской больницы и богадельни в г. Херсон. – Херсон, 1893. – Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1897-1901. – С.267.

834. УСТАВ общества вспомоществования нуждающимся учащимся еврейского девичьего училища с ремесленным отделением и еврейской женской субботней школы в Херсоне. – Херсон,1899. – Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1897-1901. – С.267.

835. УСТАВ общества пособия бедным г. Херсона иудейского вероисповедания. – Херсон,1898. – Джерело: СК ХОБ. 1-е доп. 1897-1901. – С.267.

836. УСТАВ общества пособия бедным евреям г. Херсона “Эзрас Хайлим”. –  Херсон, 1907. – Джерело: СК ХОБ. 3-е доп. 1905-1911. – С.493.

837. ФИЛИППОВ М. М. Русско-еврейский вопрос. Ч.1:Что такое еврей? /Филиппов М.М. – О.: Тип. “Труд” В. Семенова, 1882. – 144 с.
Святкування суботи херсонськими євреями, с.134.

838. ХОНИГСМАН Я. С. Евреи Украины: (краткий очерк истории). Ч.1 /Я. Хонигсман, А. Найман;Укр.-фин. ин-т менеджмента и бизнеса; под общ. ред. Горовского Ф. Я. - К., 1992. - 158 с.
Херсонська губ., с. 116-117.

839. ШАЙКИН И. М. История евреев Херсона /И.М. Шайкин // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 1999. – Вып.3. – С.205-209. – Джерело: Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX - на початку XX століть. - С.30.

840. ШАЙКИН И. М. По обе стороны Днепра (история еврейского населения Берислава и Каховки) /И.М. Шайкин //Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 1999. – Вып.2. – С.135-138. – Джерело: Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX - на початку XX століть. - С.30.

841. ШИТЮК М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941-1944) /Микола Шитюк, Наталія Сугацька. – Миколаїв, 2008. – 79 с. – МОУНБ ім. О.М. Гмирьова.

842. ШИТЮК М. М. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX – на початку XX століть: монографія /Микола Шитюк, Володимир Щукін. – Миколаїв: І. Гудим, 2008. –  221 с.: іл.- Бібліогр. в підряд. прим.

843. ШЛИХТЕР А. Правда о еврейском переселении /А. Шлихтер. – Х.: Гос. изд-во Украины, 1928. – 38, [2] c.
Про процес єврейського переселення в селища Ленінського масиву Херсонської округи, яке почалось з весни 1926 р., с.12,14.

844. ШМИДТ А. Евреи /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики Росии, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния  /А.Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.509-524.

845.  ЩУКІН В. В. До питання про ефективність єврейської сільськогосподарської колонізації в Новоросійському краї (XIX - початок XX ст.) /Володимир Щукін //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2005. - Вип. XIX. - С.154-161. - Бібліогр. в кінці ст.

846. ЩУКІН В. В. Євреї в земських органах та міських думах Херсонської губернії: [II половина XIX ст.] /Володимир Щукін //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. XX. – С. 51-54.

847. ЩУКІН В. В. Єврейські приватні навчальні заклади в Херсонській губернії у II половині XIX - на початку XX ст. /Володимир Щукін //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2006. – Вип. XXII. - С. 268-269.- Бібліогр. в кінці ст.

848. ЮХНЕВА Н. В. Этническая территория и некоторые особенности расселения евреев-ашкеназов в России XIX в.: (Опыт картографического анализа данных переписи 1897 г.) /Юхнева Н. //Малые и дисперсные этнические группы в Европейской части СССР: география расселения и культурные традиции. – М., 1985. – С. 56-69.
По Херсонській губ.:
Кількість євреїв-ашкеназів, с.60, 64.
Участь євреїв у заселенні колоній, с. 61.
Рівень урбанізації євреїв, с. 67-68.

Публікації в часописах

849. *АРАВ. Учительство и просвещение села: колония Б. Сейдеминуха //Херсон. коммунар. – 1925. – 6 янв.

850. АРАВ Р. В Херсоне создано областное отделение ассоциации бывших узников  гетто /Р. Арав //Хесед Шмуэль. - 2004. - Сент. -(№15). - С.5.

851. АСВІЯН М. Де протікає Інгулець /М. Асвіян, Е. Трусова //Маяк. – 1963. - 10 серп.
З історії колишнього с. В.- Сейдеминухи (смт Калінінське Великоолександрівського р-ну).

852. АСЛАМОВА Т. Еврейская школа “Хабат” /Т. Асламова, Т. Гойдайна //От А до Я. – 2006. – 26 окт. (№43). - С.9.
Про херсонську єврейську школу.

853. БЕРЦНЕР И. Праздничные встречи в Херсоне! /И. Берцнер //Шомрей Шабос. – 2003. – 16 янв.(№15). – С.4.
Про єврейське свято Хануко.

854. БЕРЕЗНЯКОВА Э. В Херсоне открылся “Хесед”: [общин. евр. благотворит. центр “Хесед Шмуэль”] /Э. Березнякова //Шомрей Шабос. - 2003. - 18 июля. - С.5.

855. БІЛОУС Л. В. Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час першої світової війни /Лариса Білоус //Укр. іст. журн. – 2011. - №2. – С. 65-79.
Херсонська і Таврійська губ., с. 68, 74.

856. БЛЮМЕНФЕЛЬД Г. Экономическая деятельность евреев на Юге России /Г.Блюменфельд //Восход. – 1881. - №9. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.66.

857. БЛЮМЕНФЕЛЬД И. Письма из еврейских колоний Херсонской губернии //Восход. – 1894. - № 4,12.  – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.66.

858. БЛЮМЕНФЕЛЬД И. Письма о Херсонских еврейских колониях /И.Блюменфельд //Восход. – 1891.-№12; 1892. - №1,2,7. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.66.

859. БЛЮМЕНФЕЛЬД И. По Херсонским еврейским колониям: факты и мысли //Восход. – 1895. - №11,12; 1896. - №3,7,9. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С. 66.

860. БОЙКО В. Холокост у Великій Лепетисі /Віктор Бойко //Тавр. вісті. – 2011. – 18 лют.(№7). – С. 4,5.
Про знищення євреїв на території районного центру, а також про перших поселенців – представників єврейської національності.

861. БОЯНЖУ М. Ніщо не замінить рідної землі /Марк Боянжу //Трибуна. – 1990. – 11 серп.
Чому виїздять за кордон громадяни єврейської національності, які проживали на Херсонщині.

862. БРАУН А. Диктофонные записи - 2: [о херсон. евр. шк. “Хабат”] /А. Браун //Шомрей Шабос. - 2001. - 19 янв. - С.4,5.

863. БРУСИЛОВА А. Найбільша цінність – добре ім’я /Алла Брусилова //Голос України. – 2008. – 22 лют.(№35). – С.10.

864. БРУСИЛОВА А. У школі “Хабат” учать упевнено користуватися життям /Алла Брусилова //Гривна. – 2008. – 28 февр. (№10). – С.18.

865. ВАЙНЕР А. Следуя велению сердца /А. Вайнер //Хесед Шмуэль. - 2004. - Март (№9). - С.4.
Про діяльність благодійно – общинного центру “Хесед Шмуель”.

866. ВАРЕГА Л. Фестиваль єврейської побутової культури /Лариса Варега //Наддніпрян. правда. – 2005. – 30 верес. – С.1.

867. ВОРОНЦОВ Г. Херсонские синагоги /Г. Воронцов //Гривна. – 2009. – 19 марта (№12). – С.14.

868. ГЕЙКО С. Від синагоги – до школи /Сергій Гейко //Наддніпрян. правда. – 2005. – 21 верес. – С.4.
Про найстарішу споруду м. Берислава.

869. ГЕЙКО С. Трагедія євреїв Бериславщини /Сергій Гейко //2000. –  2005.- 30 сент.(№39). - FС.4.

870. ГЛЕЙЗЕР А. “Теплый дом” на улице Черноморской /А. Глейзер //Шомрей Шабос. - 1999. - 19 марта. - С.4-5.
Про діяльність єврейської громади в м. Херсоні.

871. Г-Н М. Калініндорфський район на шляху суцільної колективізації /М. Г-н //Наддніпрян. правда. – 1930. – 1 трав.

872. ГОРДУНОВСЬКИЙ О. Державна політика, митна система й організація хлібної торгівлі південної України  у XIX ст. /Олег Гордуновський //Краєзнавство. – 2010. - №2/3. – С.185-199.
Про євреїв-землеробів Херсонської губ., с.186.
873. ГОРНОСТАЕВ Е. Там, где были синагоги /Евгений Горностаев  //Площадь Свободы. Херсон. – 1999. – 20 мая. – С.13.

874. ГРУЗБЕРГ Я. “Давайте всі разом!”/Я. Грузберг //Наддніпрян. правда. – 1989. – 2 квіт.
Про єврейський фольклорний ансамбль в м. Херсоні.

875. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ информационного бюро для еврейских эмигрантов в Херсоне  //Юг. – 1913. – 6 февр.

876. ДЗЫГАРЕНКО Г. Синагоги Херсона /Г. Дзыгаренко //Вік: час, події, люди. – 2009. – 9 квіт.(№14). – С.1,6.
Сторінки історіі єврейських храмів.

877. ЕВРЕЙСКИЙ театр в Херсоне //Юг. – 1913. – 24 июня.

878. ЕВРЕЙСКОЕ литературное общество в Херсоне //Юг. – 1910. – 27 марта.

879. ЕФИМОВА Л. Не погасший свет меноры /Л. Ефимова //Такі справи. – 2004. – 1 лип.(№15). – С.7.
З історії херсонської Великої синагоги.

880. ЖИТЕЦЬКИЙ І. Євреї на Півдні Русі: [у другій половині XVIII -  на  початку XIX ст.] /І. Житецький //Хроніка-2000. – 1998. - №21/22. – С. 27.

881. ЖИТЕЦКИЙ И. Евреи в Южной России: формы труда у евреев в Южной России /И. Житецкий //Киев. старина. – 1901. – Т. LXXIV. – С. 1-45 (паг.1-я).

882. ЗАМЫШЛЯК А. Херсон еврейский: страничка истории: [XVIII-XIX вв.] /А. Замышляк //Хесед Шмуэль. – 2003. - №1. – Июль.

883. ЗУЕВА Л. Общинный фестиваль еврейской книги - 5764: [в г. Херсоне] /Л. Зуева //Хесед Шмуэль. - 2003. - Нояб.-дек.(№6). - С.6-7.

884. К ВВЕДЕНИЮ всеобщего обучения в еврейских колониях //Юг.-1910. – 22 сент. – С. 3.

885. К ВОПРОСУ о частных еврейских училищах //Юг. - 1898. - 8 сент.

886. К ОТКРЫТИЮ деятельности еврейского литературного общества //Юг. – 1910. – 2 апр.

887. К ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ движению евреев на Херсонщину //Єкстренный выпуск: прил. к газ. ”Червоний селянин”. – 1926. – 20 янв.

888. КАБАКОВ А. Путевые заметки /А. Кабаков //Херсон. коммунар. – 1923. – 30 июня.
Є про с. Давидів Брід Великоолександрівського р-ну.

889. КАБУЗАН В. М. Євреї на Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення /В. М. Кабузан //Укр. іст. журн. – 1991. - №6. –  С. 56-68.
Про переселення євреїв в Херсонську губ., с.60,61.

890. КАПТУР О. ”Окно в Израиль“ /Оксана Каптур //Веч. Херсон. – 2011. – 26 марта (№23). – С.6.
Про відкриття Центру ізраїльської культури при Херсонському державному університеті.

891. КАРП А. Живые и мертвые /А. Карп //Евр. вести. – 1993. – Май (№9/10). – С.3.
Про труднощі процесу відродження і розвитку єврейської культури в м. Херсоні.

892. КАРПЕНКО И. Школа Бронштейна /И. Карпенко //Хабат Шомрей Шабос. – 2006. – 1 сент.(№44). – С.9,11.
Про херсонську єврейську школу №59.

893. КИРПА Т. Помочь “вспомнить” иврит /Татьяна Кирпа //Гривна. – 2007. – 22 февр.(№9). – С.15.
Про херсонську єврейську школу “Хабат”.

894. КОВАЛЬЧУК И. РАГС будет женить по-еврейски /И. Ковальчук //Сегодня. – 2007. – 9 авг.(№77). – С.6.
Про реєстрацію шлюбів у Херсоні.

895. КОМАНДИРОВКА для изучения еврейских колоний Херсонской и Екатеринославской губерний //Юг. – 1899. – 30 июля.

896. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Юга //Юг. – 1901. – 7 сент.
З історії бібліотеки-читальні с. Сейдеминухи Калініндорфського р-ну.

897. КРАВЧУК П. Зраджені надії /П. Кравчук //Літ. Україна. – 1990.- 23 серп.
Є про від’їзд громадян єврейської національності з Херсонщини в Канаду.

898. КУЧЕРЯВА О. В ХДУ відкрився ізраїльський культурний центр /Олена Кучерява //Акценти. – 2011. – 23 берез.(№11). – С.2.

899. МАНН М. Здравствуйте, евреи из Америки /М. Манн //Херсон. вісн. – 1990. – 22 груд.
Про діяльність М. Шемтова та М. Мангеля із всесвітньої єврейської общини ”Хабат” по відродженню національної культури в Херсоні.

900. МАОР А. Херсонские синагоги: Херсон еврейский /А. Маор //Хесед Шмуэль. –  2003. – Нояб.-дек. (№6). – С.11.

901. МАРИЕНКО Н. Визит главного раввина Украины в Херсон /Н. Мариенко //Хесед Шмуель. – 2003. – Янв.(№7).

902. МИХАЙЛЕНКО И. Начинаем весельем и весельем заканчиваем /И. Михайленко //Хесед Шмуэль. – 2004. – №10. – С.2.
Про єврейське свято Пурим в Херсоні.

903. МОЛОТКОВА Г. Первый херсонский общинный фестиваль еврейской книги /Галина Молоткова //Шомрей Шабос. - 1999. - 24 дек. - С.4.

904. МОРОЗОВ К. “Семь еврейских детей” на новой территории /Кирилл Морозов //Херсон. вісн. – 2010. – 7 жовт.(№40). – С.7.
Про спектакль Херсонського центру ім. Мейєрхольда у Херсонському благодійно-общинному фонді “Хесед Шмуель”.

905. НАДИБСЬКА С. Б. Євреї та їх роль у підприємництві міст Півдня України наприкінці  XIX ст. /С.Б. Надибська //Наук. вісн. Одес. держ. екон. ун-ту. – 2003. - №2 (7). – С.148-154. – Джерело: Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904). – С. 31.

906. НАЙМАН О. Євреї в радянській Україні (у міжвоєнний період) /Олександр Найман //Історія в шк. – 2011. - №2 (Лютий). – С.45-48.
Про утворення на Херсонщині першого в СРСР Калініндорфського єврейського національного  р-ну  із центром у Великій Сейдеминусі, с.45.

907. НАЙМАН О. Єврейські громади України під час першої хвилі погромів (80-90-і роки XIX ст.) : [в т.ч. на Півдні України] / О. Найман // Історія в шк. - 2008. - № 5/6. - С. 52-64. - Бібліогр. у кінці ст.

908. НЕПОМНЯЩИЙ Б. История херсонских синагог /Б. Непомнящий //Хесед Шмуэль. – 2003. – Авг.-сент. (№3); Сент.-окт. (№4).

909. НЕПОМНЯЩИЙ Б. Музей истории евреев Херсонщины: будни Хеседа  /Борис Непомнящий //Хесед Шмуэль. - 2004. - Март (№9). - С.3.

910. [О ЕВРЕЯХ Херсонской губернии, г. Голой Пристани, г. Херсона] //Восход. – 1883 - №17. – 1 мая. – С. 431-432; №26. - 3 июля. – С.677;  №35. – 4 сент. – С.447-450; №38. - 25 сент. - С. 540-542.

911. ОРЛОВА З. Еврейские благотворительные организации Херсонщины: [история возникновения] /З. Орлова //Хесед Шмуэль. - 2004. - Март (№9). - С.11.

912.  ОРЛОВА З.С. Херсон еврейский /З. Орлова //Хесед Шмуэль. - 2004. - Апр. - (№10). - С.11.
Про Херсонську єврейську лікарню у 1818-1882 рр.

913. ПАНИЧ И. Херсон - Кирьят-Ата: расстояние без преград: [о телефон. мосте херсон. евр. общины “Хабад” с израильским городом] /И. Панич //Шомрей Шабос. - 2003. – 25 апр. - С.5.

914. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ евреев на Херсонщину //Херсон. коммунар. – 1925. – 5 мая.

915. ПОДОЛЬСКАЯ  З. Хесед на колесах: [о службе для всех нуждающихся в помощи евреев, проживающих на территории области] /З. Подольская //Хесед Шмуэль. - 2003. - Июль (№1).

916. ПУСТЬ так будет каждый год!: [о евр. праздниках] //Хесед Шмуэль. - 2004. - (№11). - С.3.

917. РАФАЛЬСЬКИЙ О. О. До питання єврейської сільськогосподарської колонізації Півдня України / О. О. Рафальський // Укр. іст. журн. - 2000. - N6. - С. 67-76. - Бібліогр. у кінці ст.

918.  РЫВКИН  З. Дорога памяти /З. Рывкин //Хесед Шмуэль. - 2003. - Сент.- окт.
Про знищення євреїв в роки війни 1941-1945.

919. РІЗНОМАНІТТЯ традицій херсонської громади //Херсон. вісн. – 2011. – 23 черв.(№25). – С.9.

920. РОМАНОВКА, кол. Херсонского уезда: эмиграционное движение [евреев] //Юг. – 1904. – 9 янв.

921. РУКИНГЛАЗ З. Они были первыми /З. Рукинглаз //Шамрей Шабос. – 2007. – 8 июня (№35). – С.9,13.
З історії херсонської синагоги.

922. СОТНІЧЕНКО В. Єврейська землеробська колонізація Півдня України в  20-ті рр. XX ст. /В. Сотніченко //Історія в шк. – 1998. - №11. – С.9-12.

923. СТАНИСЛАВСКИЙ С. К истории колонизации евреев в Новороссии  /С. Станиславский //Восход, 1887. – Июль-авг. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.97.

924. СТВОРЕНО Товариство єврейської культури: [у Херсоні] //Наддніпрян. правда. - 1989. - 24 листоп.

925. СТЕНА Плача в Херсоне //Херсон. вісн. - 2011. - 14 лип. (№28). - С.6.
Про відкриття другого експонату-символу єврейського народу в музеї національних культур під відкритим небом у ботанічному саду Херсонського державного університету.

926. ТИМКОВ О. Нововоронцовка – єврейське містечко /Олег Тимков //Вісті. –  2007. – 6 лип.(№27). – С. 7; 13 лип. (№28). – С. 7.

927. ТИХОНОВ А. К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії : [в т.ч. на Херсонщині] /А. К. Тихонов // Укр. іст. журн. - 2007. - N5(верес.-жовт.). - С. 65-74. - Бібліогр. у кінці ст.

928. ТРИБУШНА Л. За візами, як за ковбасою /Людмила Трибушна //Наддніпрян. правда. – 1991. – 21 верес.
Про історичне минуле та сучасне життя євреїв Херсонщини.

929. УСМАНОВА М. Образование по Бронштейну /Марина Усманова //Взгляд. – 2006. – 14 сент.(№36). – С.9.
Інтерв’ю з директором херсонської єврейської школи “Хабад” В. А.Бронштейном.

930. У ХЕРСОНІ відкрито реконструйовану будівлю Єврейського общинного центру //Херсон. вісн. – 2010. – 16 верес.(№37). – С.3.

931. ФЕЛЛЕР М. Д. Єврейська історія та культура в Україні /М.Д. Феллер. - Укр. іст. журн. – 1998. - №1. – С.140.
Є згадка про єврейські землеробські колонії на Херсонщині.

932. "ХАБАД " для самых маленьких : [о дошк. отд-нии учеб.-воспитат. об-ния в г. Херсоне] // Шомрей Шабос. - 2007. - 29 июня (№38). - С. 9.

933. ХЕРСОН -Ізраїль: нові можливості //Херсон. вісн. – 2011. – 24 берез.(№12). – С.3.
Про відкриття Центру ізраїльської культури при Херсонському державному університеті.

934. ЧИРКОВ М. Ю. Документи держархіву Полтавської області про переселення євреїв на Південь України (20-ті рр. XX ст.) /М.Ю. Чирков //Архіви України. - 2000. - №4/6. - С.18-34. - ДАХО.

935. ЧИ толерантні до інших національностей мешканці Херсонщини?   //Гривна. - 2007. - 21 июня (№26). - С. 7.
Про Міжнародний проект Школа толерантності, який започаткували Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів та Єврейський добродійно-общинний  центр “Хесед-Шмуель”.

936. ШАЙКИН Й. Национально-административные районы на Украине и в Крыму /Й. Шайкин //Евр. вести. – 1993. – Март.
Є про єврейський національний район на Херсонщині в 1924-1939 рр.

937. ШАЙКИН Й. Сейдеминуха – поле отдыха /Й. Шайкин //Евр. вести. – 1993. – Май (№9/10).
Є про єврейське землеробське поселення Сейдеминуху-Калініндорф (тепер смт Калінінське Великоолександрівського р ну).

938. ЯДЛОВСЬКА О. С. Єврейські погроми та єврейська самооборона у повстанському русі на Півдні України (1917-1920) /О.С. Ядловська //Іст. і політол. дослідж.- 2007. - №3/4. – С.149-154. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.420.

Документи Державного архіву Херсонської області

939. ВІДОМОСТІ про єврейські землеробські колонії (чисельність населення, кількість землі) Херсонського повіту Херсонської губернії. 1805-1808 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.841, арк. 1 8.

940. УКАЗИ Херсонського губернського правління губернському землеміру про відведення землі єврейським переселенцям з Могилівської, Полтавської губерній у Херсонському повіті Херсонської губернії. 1806-1807, 1809-1811 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр. 658, арк. 8-14; спр. 719, арк. 25-33.

941. РАПОРТИ ольвіопольського повітового землеміра про відведення землі євреям в Ольвіопольському повіті Херсонської губернії. Грудень 1806 - березень 1807 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр. 639, арк. 11-22.

942. ВІДОМОСТІ про початок межування землі для землеробських єврейських колоній. 1808 р. – Ф. 14, оп.1, спр.841, арк. 18; Ф. 3, оп.1, спр.14, арк. 17-18, 21.

943. УКАЗИ Херсонського губернського правління та листування з землемірами про відведення землі євреям-переселенцям з Вітебської, Могилівської та Полтавської губерній для заснування землеробних колоній. 1809 р. – Ф. 22, оп.1, спр.719, арк. 25-30.

944. УКАЗ Херсонської казенної палати від 10 лютого 1809 р., листування єлисаветградського повітового землеміра з нижнім земським судом про відведення землі євреям-переселенцям з м-ка Ніжина до Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. 1809 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 725, арк. 2-7.

945. МЕЖОВА книга пустищ Боброве і Круте з поселеними на ньому єврейськими колоніями Бобровий Кут і Татарка Херсонського повіту Херсонської губернії. 1812 р. – Ф. 14, оп. 2, спр. 49, арк. 13-27.

946. ВІДОМОСТІ про землеволодіння євреїв. 1812-1900 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.1187-1192, 1254-1266, 1412-1413, 1433-1437, 1488-1489, 1518-1519, 1643, 1682-1685, 1712-1714, 1833-1836, 1854, 2083-2085, 2183, 2210, 2213, 2418, 2423-2424.

947. ДОКУМЕНТИ про відведення землі єврейській колонії Ефінгар. 1814 р. – Ф.14, оп.1, спр.853, арк. 1.

948. ВІДОМОСТІ про час поселення євреїв-землеробів в Херсонській губернії та наділення їх землею. 1814 р. – Ф. 14, оп.1, спр.841, арк. 18.

949. ВІДОМОСТІ про наглядача єврейських колоній Чичеріна. 1815 р. – Ф. 14, оп.1, спр.841, арк. 31.

950. ВІДОМОСТІ про чисельність населення в єврейських колоніях Херсонської губернії. 1815р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 346, арк. 30-31, 40.

951. ВІДОМОСТІ про чисельність населення та кількість десятин землі в єврейських колоніях Бобровий Кут, Сейдеминуха, Татарка. 1817 р. – Ф. 14, оп.1, спр.841, арк. 83-84.

952. ПРИПИСИ херсонського губернського землеміра ольвіопольському повітовому землеміру про відведення землі в оброчне утримання єврейській колонії Ефінгар Херсонського повіту. 1818-1819 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр. 897, арк. 62-67 зв.

953. ПЛАН генерального межування землі єврейської колонії Малий Нагартав. 1820 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1177, арк. 36 зв., 376.

954. ПРОПОЗИЦІЯ міністра юстиції, записка загального зібрання 1-3 департаментів Сенату про дозвіл євреям жити й торгувати гарячим вином у поміщицьких містечках Херсонської губернії. Серпень-жовтень 1829 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1318, арк. 2-8.

955. МЕЖОВА книга дачі пустища Іванівка з поселеними на ньому єврейськими колоніями Ізлучиста і Кам'янка Херсонського повіту Херсонської губернії. 1830 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1898, арк. 1-17.

956. ВІДОМОСТІ про кількість і соціальний стан євреїв чоловічої статі по повітах Херсонської губернії. 1831 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1522, арк. 14 зв.-17.

957. ЛИСТУВАННЯ міністра внутрішніх справ із Попечительним комітетом про колоністів Південного краю Росії про публічне покарання батогами й штрафування херсонських міщан- євреїв Грімбергів за укривання землеробів єврейської колонії Бобровий Кут Фалкіних, що не мали документів; також про штрафування всієї херсонської єврейської громади з метою попередження подібних випадків. 1833 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1569, арк. 1-5.

958. ДОКУМЕНТИ  (рапорти священиків, листи, заяви та ін.) про хрещення євреїв у православну віру. 1834-1838 рр. – Ф. 198, оп.1, спр.34, арк. 8-151.

959. ДОКУМЕНТИ (клопотання, укази, листування) про спроби поновлення меж генерального межування між пустищем Бобровим з поселеними на ньому єврейськими колоніями Бобровий Кут, Велика й Мала Сейдемінуха Херсонського повіту Херсонської губернії та суміжними поміщицькими землями. 1834-1882 рр. – Ф. 14, оп. 3, спр. 6, арк. 1-273; спр. 6-а, арк. 1 328; спр. 7, арк. 1-309.

960. РЕВІЗЬКІ реєстри євреїв-кантоністів м. Херсона. 1835 р. – Ф. 22, оп.1, спр.6, 93.

961. МЕТРИЧНІ книги про народження, шлюб і смерть прихожан єврейських синагог міста Херсона. 1836-1866 рр. – Ф. 113, оп.1, спр.1-55.

962. КЛОПОТАННЯ євреїв-переселенців із західних губерній Російської імперії про небажання ставати землеробами, зарахування до міщанського стану, видачу свідоцтв на вільне проживання у Херсонській губернії, переселення з однієї колонії
в іншу; рішення Херсонського губернського правління з цих питань. 1846, 1850, 1857-1859 рр. – Ф. 3, оп. 1, спр. 3, арк. 218-218 зв., 224-227, 233-234 зв., 238-238 зв., 240-240 зв., 243-244; спр. 8, арк. 1-1 зв.; спр. 9, арк. 1; спр. 11, арк. 1; спр. 12, арк. 1.

963. УКАЗИ, листування Херсонського губернського правління з Попечительством у справах єврейських поселень Південного краю Росії, новоросійським і бессарабським генерал-губернатором, херсонським цивільним губернатором, губернськими правліннями західних губерній Російської імперії, міськими думами, поліціями, земськими судами Херсонської губернії про облік та поселення євреїв-переселенців на відведені для них землі, їх господарське облаштування, зарахування до землеробів, розшук дезертирів від рекрутської повинності. 1847-1869 рр. – Ф. 3, оп. 1, спр. 3, арк. 1-282; спр. 18, арк. 1-129; спр. 35, арк. 1-59.

964. ВІДОМІСТЬ  Попечительного комітету про поселенців Південного краю Росії, посімейний список євреїв, котрі в 1845-1846 рр. переселилися з Віленської, Вітебської, Гродненської, Київської, Ковенської, Могилівської, Подільської губерній в Херсонську. 1850 р. – Ф. 3, оп. 1, спр. 3, арк. 205- 217 зв.

965. ПОСІМЕЙНИЙ список євреїв, котрі в 1848 р. захотіли переселитися з Берислава, Єлисаветграда, Одеси й Херсона в землеробські колонії. 1850 р. – Ф. 3, оп. 1, спр. 14, арк. 3-13 зв.

966. СПИСКИ євреїв-чоловіків, котрі переселилися з західних губерній у Херсонську. 1850 р. – Ф. 3, оп. 1, спр. 14, арк. 79-79 зв., 82, 128, 130.

967. ДОКУМЕНТИ (подання, свідоцтва) на право проживання та списки євреїв-переселенців до Херсонської губернії. 1850-1869 рр. – Ф. 3, оп.1, спр.14, 18, 21-35.

968. МЕТРИЧНІ книги єврейської синагоги м. Берислава. 1852-1873. – Ф. 124, оп.1, спр.1-43.

969. РАПОРТИ, щорічні відомості земських судів Херсонської губернії про сімейний та матеріальний стан євреїв у тимчасових єврейських колоніях, заснованих на орендованих поміщицьких землях Ананьївського (Кантакузенка), Бобринецького (Андріївка, Вірина (Сухолітівка), Мартинівка, Мар'янівка (Василівка), Моргунівка, Семенівка, Одеського (Мала Дереклія), Олександрійського, Тираспольського (Балашеве, Бузинове) повітів. 1855-1863 рр. – Ф. 3, оп. 1, спр. 21, арк. 26-30 зв., 33-46, 48-52 зв., 55-78, 81-118 зв., 120-124 зв.

970. РЕВІЗЬКІ реєстри міщан-євреїв м. Херсона. 1858 р. – Ф. 22, оп.1, спр.13, 91, 130.

971. СТАТИСТИЧНИЙ опис, таблиця вирахування угідь дачі єврейських колоній Великий і Малий Нагартав Херсонського повіту Херсонської губернії. 1864 р. – Ф. 14, оп. 2, спр. 272, арк. 1-20.

972. СТАТИСТИЧНИЙ опис, таблиця вирахування угідь дачі єврейської колонії Новоберислав Херсонського повіту Херсонської губернії. 1864 р. – Ф. 14, оп. 2, спр. 273, арк. 1-12.

973. СТАТИСТИЧНИЙ опис, таблиця вирахування угідь дачі єврейської колонії Вільна Тираспольського повіту Херсонської губернії. 1864 р. – Ф. 14, оп. 3, спр. 20, арк. 1-7.

974. УКАЗ Херсонського губернського правління губернському землеміру від 15 червня 1855 р. про складання маршруту слідування та надання грошової допомоги євреям-переселенцям з Вітебської губернії в колонію Великий Нагартав Херсонського повіту Херсонської губернії. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1872, арк. 31.

975. ВІДОМОСТІ про кількість метричних записів у Олешківській синагозі Дніпровського повіту. 1914-1920 рр. – Ф.Р-710, оп.1, спр.121, арк. 14.

976. ОГОЛОШЕННЯ про урочисте відкриття 20 листопада 1920 р. єврейського робітничо-селянського клубу у приміщенні єврейського театру в м. Херсоні. 1920 р. – Ф.Р-624, оп.1, спр.13, арк. 253.

977. ЗАЯВИ громадян, що отримали допомогу від уповноваженого єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів, списки громадян, які виїхали до США. 1921-1923 рр. – Ф.Р-2018, спр.1-27.

978. ДОКУМЕНТИ про діяльність Херсонського єврейського громадського комітету допомоги потерпілим від погромів. 1921-1923 рр. – Ф.Р-2018, оп.1, спр.1, арк. 1-9; спр.2, арк. 1-38; спр.3, арк. 9-75.

979. ОПИСИ майна першого молитовного єврейського будинку, головної синагоги і ремісничої синагоги у м. Каховка. 1922 р. – Ф.Р-55, оп.1, спр.5, арк. 38-41, 44-48.

980. ПРОТОКОЛ загальних зборів єврейського населення м. Каховки про делегування до США представників єврейської громади для збору пожертвувань на користь голодуючих євреїв м. Каховки. 1922 р. – Ф.Р-220, оп.1, спр.4, арк. 26-27.

981. ДОКУМЕНТИ (розпорядження, обіжники, інструкції, заяви, звіти, листи) про діяльність у м. Каховці під час голоду 1922 р. Дніпровського відділення Американської адміністрації допомоги (АРА), про допомогу АРА голодуючим євреям. 1922-1923 рр. – Ф.Р-185, оп.1, спр.1, арк. 32-33; спр.2, арк. 43; спр.4, арк. 67, 73, 81, 130-131, 139.

982. КРЕДИТНІ справи єврейських сільськогосподарських колективів-пайщиків Одеського кредитного товариства «Сільгоспбанк» Березнегуватського, Бериславського, Снігурівського районів Херсонського округу (в т. ч. колективів, заснованих у 1924-1925 рр. єврейськими переселенцями з Волинської, Київської, Подільської, Полтавської, Чернігівської губерній). (Справи містять протоколи загальних зборів, анкети господарств, інколи списки членів). 1922-1926 рр. – Ф.Р- 426, оп. 1, спр. 3, 34, 36, 41, 42, 45, 46, 98, 195-197, 201-205, 208, 294, 297-299, 308, 314-333, 388, 392-397, 402-419, 423, 432-442, 499, 525-527, 545.

983. ВІДОМОСТІ про гастролі у м. Херсоні єврейських національних театральних колективів. 1923-1930 рр. – Ф.Р-628, оп.1, спр.14, арк. 11 зв.; спр.5, арк. 14; спр.14, арк. 2 зв.; спр.42, арк. 70; спр.54, арк. 296; Ф.Р-414, оп.1, спр.784, арк. 17-18; спр.786, арк. 12, 20; спр.818, арк. 31; Ф.Р-628, оп.1, спр.42, арк. 188, спр.73, арк. 1-2.

984. ДОКУМЕНТИ (статути земельних товариств, заяви, списки євреїв-переселенців) про заснування єврейських сільськогосподарських комун у Бериславському та Снігурівському районах Херсонської округи. 1924- 1925 рр. – Ф.Р-443, оп.1, спр.316-1100.

985. ПРОТОКОЛИ загальних зборів, засідань правлінь, анкети, акти обстеження роботи сільських комітетів взаємодопомоги єврейських населених пунктів Нагартав, Романівка Березнегуватського району, Новоберислав Бериславського району, Бобровий Кут, Велика Сейдеминуха, Емес, Львове, Фрай-Лебен, Шолом Алейхем Калініндорфського району. 1925-1929 рр. – Ф.Р-459, оп. 1, спр. 149, арк. 231-232 зв.; спр. 219, арк. 12, 23; спр. 389, арк. 3, 5-6, 8-10 зв.; спр. 424, арк. 5-6; спр. 457, арк. 2-4 зв., 12-13, 17, 19, 24-25, 29-30 зв.; спр. 461, арк. 1-4 зв.; спр. 502, арк. 1-71; спр. 505, арк. 1-34.

986. ЛИСТ представника комітету з поземельного облаштування трудівників-євреїв до Херсонського окружного виконкому від 3 грудня 1925 р. про організацію сільських рад з єврейських переселенських селищ. - Ф.Р. - оп.1. , спр.1408, арк. 21.

987. ДОПОВІДІ Херсонської окружної комісії нацменшин про обстеження єврейських сільрад. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1401, 1413-1422.

988. ЗАЯВИ євреїв інших губерній України про бажання переселитися та вступити в сільськогосподарські колективи Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1415.

989. ПРОТОКОЛИ загальних зборів громадян єврейської національності сіл Каховка, Нова Маячка та ін., які бажають займатись землеробством. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1412.

990. СПИСКИ євреїв-переселенців Скадовського району, які бажають займатись землеробством. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1411.

991. СПИСКИ євреїв-переселенців членів сільгоспколективів Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1414.

992. ПРОТОКОЛ загальних зборів єврейського населення м. Каховки про становище єврейської національної школи. 6 березня 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1421, арк. 29.

993. ЗВІТ комісії нацменшинств про організацію та роботу будинку для переселенців-євреїв у м. Херсоні. 1 жовтня 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1438, арк. 69-75.

994.  ДОПОВІДНА записка Херсонського окрвиконкому до президії ВУЦВК про організацію єврейського національного району на території округу. 11 листопада 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.57, арк. 33.

995. ОГЛЯДИ Херсонського окрвиконкому про соціальний склад та діяльність єврейських сільрад. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1432, арк. 5, 9-11.

996. ПОСТАНОВА ВУЦВК та РНК про утворення на території Херсонського округу Велико-Сейдеминуського єврейського національного району. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.857, арк. 39.

997. ВІДОМОСТІ про єврейські та польські трудові школи сіл Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1422, арк. 248.

998. ВІДОМОСТІ про наділення землею євреїв-переселенців на території Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1416.

999. ВІДОМОСТІ про переселення євреїв-землеробів з Київської та Чернігівської областей на Херсонщину. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1421.
1000. ВІДОМОСТІ про переселенців-євреїв на території Каховського району Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1426.

1001. ВІДОМОСТІ про кількість членів кооперативів в єврейських поселеннях Бериславського та Снігурівського районів Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1399, арк. 33.

1002. СПИСКИ громадян єврейської національності с. Качкарівки Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1430.

1003. СПИСКИ громадян с. Качкарівки єврейської національності. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1430.

1004. ВІДОМОСТІ про землеустрій євреїв-переселенців у Херсонському окрузі. 1926-1927 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1419.

1005. ДОКУМЕНТИ про утворення Великосейдеминухського (Калініндорфського) єврейського національного району Херсонського округу. 1926-1927 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1437.

1006. ВІДОМОСТІ про переселення євреїв-землеробів та організацію сільгоспколективів на території Херсонського округу. 1926-1927 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.141, арк. 25-28, 33, 40, 45; спр.1448.

1007. ВІДОМОСТІ про роботу єврейського клубу у м. Херсоні. 1927 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.69, арк. 22-24.

1008. ПРОТОКОЛИ засідання бюро нацменшин при Херсонському окрвиконкомі про підсумки переселення євреїв та утворення національних єврейських сіл. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1444, арк. 1.

1009. РЕЗОЛЮЦІЯ першої Всеукраїнської наради по роботі серед нацменшин та витяг з протоколу засідання президії Херсонського окрвиконкому про роботу, направлену на поліпшення економічного стану трудящих євреїв. 1927 р. – Ф.Р 2, оп.1, спр.432, арк. 55.

1010.  ВІДОМОСТІ про становище єврейських меліоративних товариств Херсонського округу. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.979, арк. 159-164.

1011. ДОКУМЕНТИ про обстеження єврейських національних сільських рад Херсонського округу. 1927-1928 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1445.

1012. СПИСОК підручників на єврейській мові. 1927-1928 рр. – Ф.Р-414, оп.1, спр.971, арк. 198.

1013. ВІДОМОСТІ про роботу єврейських шкіл у Херсонському окрузі. 1928 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.972, арк. 7.

1014. ВІДОМОСТІ про допомогу переселенцям (євреям, німцям), які постраждали від неврожаю. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1452, 1454.

1015. ТЕЛЕГРАМА Херсонської окружної інспектури народної освіти до Академії наук України з поздоровленням з приводу відкриття єврейської кафедри. 1928 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.972, арк. 4.

1016. СТАТУТ товариства ремісничої та землеробної праці серед євреїв в Україні. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1457, арк. 54-60.

1017. СТАТУТ Херсонського єврейського товариства «Допомога» та відомості про засновників товариства. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1438, арк. 94.

1018. ПРОТОКОЛИ засідань активу Херсонської профспілки, клубу кустарів та ін. про організацію будинку єврейської культури. 1928 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1438, арк. 131-133.

1019. ДОКУМЕНТИ (доповідні записки, договори, скарги) про конфлікт Херсонської контори «Агро-Джойнт» з Калініндорфським районним осередком профспілки сільськогосподарських і лісових робітників стосовно оплати робіт по спорудженню в 1925-1928 рр. житла для єврейських переселенців Херсонського округу. 1928 р. – Ф.Р-373, оп. 1, спр. 204, арк. 1-7, 10-11, 21-21 зв.

1020. ПРОТОКОЛ засідання міського єврейського активу про роботу [Херсонського] будинку єврейської культури. 18 грудня 1929 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1457, арк. 29.

1021. ПОСТАНОВА президії ВУЦВК про землевлаштування працюючих євреїв; перспективний план розвитку сільгосппромислів серед євреїв. 1929 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1456.

1022. ВІДОМОСТІ про єврейські колгоспи у населених пунктах Голій Пристані, Каховці, Цюрупинську. 1930 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1458, арк. 25.

1023. АКТ обстеження єврейської національної сільськогосподарської артілі «Ной лебен» Цюрупинського району. 1930 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1459, арк. 10-11.

1024. ВІДОМОСТІ про кількість єврейського населення у м. Херсоні. 1930 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1459, арк. 2.

1025. СПИСОК біженців-євреїв з окупованих німцями західних областей Польщі. 1939-1940 рр. – Ф.Р-469, оп.1, спр.48, арк. 128-134.

1026. ВІДОМОСТІ з доповіді Херсонської обласної надзвичайної комісії з обліку злодіянь та збитків, заподіяних фашистськими загарбниками, про створення гетто, масові розстріли єврейського населення у м. Херсоні. 1941 р. – Ф.Р 1479, оп.1, спр.118, арк. 2, 17, 26.

1027. ДОКУМЕНТИ про масові розстріли єврейського населення фашистськими окупантами в районах Херсонщини. 1941-1942 рр. – Ф.Р-1479, оп.1, спр.2, арк. 30, 52-53, 71, 73, 76; спр.37, арк. 2, 6, 53, 62-62 зв.; спр.118, арк. 52; спр.38, арк. 6; спр.54, арк. 3, 4; спр.121, арк. 1-3; Ф.Р-2384, оп.1, спр.2, арк. 8-197; спр.5, арк. 2-20; спр.9, арк. 12.
1028. ВІДОМОСТІ про розстріли євреїв на території Херсонської області в роки окупації. 1941-1942 рр. – Ф.Р-1479, оп.1, спр.1, арк. 25; спр.36, арк. 5, 8, 73; спр.64, арк. 2, 4, 5; спр.84, арк. 1, 9, 25; спр.158, арк. 8, 15, 19.

1029. ВІДОМОСТІ про «вирішення єврейського питання» нацистською окупаційною владою Херсонського округу (з місячних доповідей херсонського гебітскомісара Миколаївському генерал-комісару). 1942- 1943 рр. – Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 37, арк. 13, 27; спр. 95, арк. 11.

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031