Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Греки

Меню розділу

Греки

Самоназва грекомовних греків – ромеос (рідко-грекос, елінос), а тих, що розмовляють на особливому діалекті турецької мови-урум.
Антропологічно греки входять до складу індосередземноморської раси великої європеоїдної раси. Сучасне розселення греків в Україні зумовлене їхньою багатовіковою колонізацією південноукраїнських земель. Перші колонії грецьких держав-метрополій виникли на узбережжі Чорного моря ще у давні часи. Відомі вони як античні держави Північного Причорномор’я  й існували із середини I тисячоліття до н.е. Етнічна група греків Північного Причорномор’я формувалась в кінці XVIII - на початку XX ст. в процесі переселення з Балканського півострова із меж Османської імперії, особливо інтенсивно за період між 1775 і 1812 рр.
За віросповіданням греки – православні. Заселення Херсонщини греками розпочалось у 1775 р. після листа Катерини II,  яким їм дозволялось переселитись з Криму в Росію. Основна маса греків поселилась на узбережжі Азовського моря і заснувала м. Маріуполь, а частина поселилась в Херсоні, де брала активну участь в будівництві та влаштуванні нового міста.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. кількість греків  в Херсонській області становила 463 особи.

623. ГРЕКИ // Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К., 2004. - С. 77-81.

624. ГРЕКИ //Союз. – 1990. – Июнь (№23). – С. 19. – (Этнографический словарь).

625. ГРЕКИ  //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1979. – Т. 3. – С.151.

626. ИВАНОВА Ю. Е. Греки /Ю. Е. Иванова //Народы мира: ист.- этногр. справ.- М., 1988. – С. 138-140.

627. ТЕРЕНТЬЄВА Н. О. Греки в Україні /Н. О. Терентьєва //Енциклопедія історії України. – К., 2004. – Т.2. – С.189.

628. ЕТНОГРФІЯ України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Греки, с.473-477.

629. НАУЛКО В. І. Етнічний склад населення України /Всеволод Іванович Наулко //Культура і побут населення України: навч. посіб. – К., 1993. – С.32-44.
Греки, с. 39-40.

630. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Греки., с. 191-192.

631. АВГИТИДИС К. Г. Прогрессивная греческая эмиграция в Одессе (первая треть XIX в.) /Авгитидис К.Г. – К.: Вища шк., 1987. – 42 с.
Про виникнення грецьких колоній в Херсонській губ., с.8.

632. АРАДЖИОНИ М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII - 90-е гг. XX в.) /Араджиони М.А. – Симф.: Издат.дом Амена, 1999. – 132 с. – Джерело: Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904р.). – С.38.

633. АСКУРОВА М. З. Греки на Херсонщині: [в кінці XVIII – на початку XIX ст.] /М. З. Аскурава //Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. – Херсон, 2004. – С. 3-6.

634. БЕЗУХ Ю. Стародавні греки та Херсонщина /Юрій Безух //Безух Ю. Нариси з історії Сірогозщини /Юрій Безух. - Н. Сірогози, 1996. - С. 55-58.

635. ГАВРИИЛ А. Х. и Т. Историко-хронологическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической /Гавриил А.Х. и Т. – О., Гор. тип., 1848. – 71 с.
Про будівництво грецької Софіївської церкви в м. Херсоні, с.15.

636. ГРЕКИ-поселенцы //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С. 16-17.

637.  ІНФОРМАЦІЯ про діяльність та культуру греків у м. Херсоні /Херсон. міськ. рада, Упр. культури. – Херсон, 2004. – 92 с.

638. ИСТОРИЧЕСКИЙ очерк г. Херсона //Херсонский адрес-календарь на 1896 год. – О.,1895. – С.1-88.
Про греків м. Херсона, с.4, 47.

639. ОТВОД земли грекам, переселившимся из Крыма к Азовскому морю //Записки императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1856. – Т.IV. – С. 359-362.

640. ПРИРОДА и население России: в 4-х ч. Ч.3: Народы Европейской России. Вып. II: Низовая Волга и Заволжье, Земля войска Донского, Малороссия, Новороссия, Западный и Северо-Западный край /сост М.Н.Т.; под ред. В.В. Битнера. – СПб.: Изд. «Вестника знания” (В.В. Битнера), 1906. – 55 с.
Південь України: греки-колоністи, болгарські колонії, серби, шведські колоністи,  цигани, с. 28-30.

641. СИЛЬВАНСКИЙ С. А. Старый Херсон I: Греческое предместье /Сильванский С.А.- Херсон, 1928. – 47 с.: ил.
Про забудову грецького передмістя Херсона.

642. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Греки  /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт  статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский . – О., 1850. – Ч.I. - C. 272-285.

643. СТАРЫЙ Херсон I: Греческое предместье  //Сухопаров С. Старый Херсон Сергея Сильванского /Сергей Сухопаров. – Херсон, 2002. – С.161-190.
Про забудову м. Херсона.

644. ТЕРЕНТЬЄВА Н. Греки в Україні: історія та сучасність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч.1 /Наталія Терентьєва, Костянтин    Балабанов;    Маріуп.    держ.    гуманіт.  ун-т.  –  К.:
Аквілон-Плюс, 2008. – 352 с.: іл. - Парал. тит. арк. грец. – Бібліогр. наприкінці тем.
Греки в Херсоні та Миколаєві, с.274 284.

645. УВАРОВА О. О. Російська “політика покровительства” щодо греків іммігрантів в кінці XVIII - першій третині XIX ст. (на матеріалах Херсонської губернії) /Уварова О.О.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2007. - 20 с. - Бібліогр.: 13 назв. -Джерело: Історія України: наук.-допом.бібліогр. покажч. за 2007 рік. – С. 614.

646. ШИЯН Н. І. Козацтво Південної України в останній чверті  XVIII ст. /Н.І. Шиян; рец. Ю.А.Мицик, В.А Брехуненко. – Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1998. - 98 c.
Про внесок грецьких переселенців у розвиток економіки Півдня України, с., 31.

647. ШМИДТ А. Греки /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния./А. Шмидт – СПб., 1863. – Ч.I. – С.541-543. 

 

Публікації в часописах

648. АРШ Г. Л. Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII- начале XIX веков /Г. Арш //Сов. этнография.- 1969. - №3. – С.85 95.
Про грецьку громаду м. Херсона, с.87, 91.

649. В ХЕРСОНЕ есть Акрополь //Гривна-СВ. – 2011. – 12 авг.(№33). – С.3.
Про відкриття у музеї національних культур під відкритим небом у ботанічному саду ХДУ експонату-макету грецького Акрополя.

650. ВАСИЛЕНКО С. Тут знайшли Батьківщину /С. Василенко //Приазов. правда. – 1990. – 9 черв.
Про грецькі сім’ї у дореволюційному Генічеську.

651. ГАВРИСЬ Н. Українська грекиня /Н. Гаврись //Чорноморець. – 1997. – 30 січ.
Про грецьку громаду м. Скадовська.

652. “ЕЛЛАДА“ згуртувала херсонських греків: [до 10 річчя нац. товариства] //Уряд. кур’єр. - 2005. - 17 лют. - С.16.

653. ЖИВУТЬ у Скадовську греки //Наддніпрян. правда. – 1995. – 14 січ.

654. КРУПА Т. М. Методичні матеріали “Історія костюма”/Т. Крупа //Історія та правознавство. - 2011. -  №15.  - С.23-26.
Опис костюма греків-колоністів Північного Причорномор’я (VII-III ст. до н.е.), с.26.

655. МАЗУР П. Розправа /П. Мазур //Голос України. – 1993. – 24 лют.
З історії поселення греків у Приазов’ї.

656. МАКАРОВ С. “Эллада” – 10 лет в Херсоне /Сергей Макаров //Булава. – 2005. – № лют.(№5). – С. 6.
Про грецьку громаду.

657. ПАВЛОВА И. Польско-немецко-греческий симбиоз /И. Павлова //Гривна. – 2007. – 22 февр.(№19). – С.15.
Про національні класи в херсонській ЗОШ №16.

658. ПІДГАЙКО М. Утворення грецького осередку у Північному Приазов’ї : [у кінці XVIII ст.] /Марія Підгайко //Київ. старовина. – 2010. - №5. – С.171-179. – Бібліогр. в кінці ст.

659. ПОНОМАРЬОВА І. Історія та сучасне функціонування мови греків-тюркофонів Приазов’я /Пономарьова І. //Схід. – 2007. - №2. – С.86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. – С.135.

660. ПОНОМАРЬОВА І. Мова греків Приазов’я у зв’язку з проблемами їхнього етногенезу /Пономарьова І. //Університет. – 2007. - №6. – С.58-69.- Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. – С.135.

661. ПОНОМАРЬОВА І. С. Посуд греків Приазов’я в аспекті трансформації традиційної культури /Пономарьова І.С. //Східний Світ. – 2007. - №1. – С.53-58. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. – С. 135.

662. СИДОРЕНКО С. Вчать німецьку, польську і навіть грецьку /Сергій Сидоренко //Джерела. – 2009. – 15 берез. (№5). – С.4.
Про класи для національних меншин у херсонській ЗОШ №16.

663. ТАНИЧ С. Воздух “Эллады” /С. Танич //Эллины Украины. - 2005. - Февр. - С.2.
Про херсонське товариство греків.

664. ТЕОХАРІДІ Т. Ю.  Грецька військова колонізація на Півдні України наприкінці XVIII  та початку XIX ст.: [поселення поблизу м. Одеси] /Т. Ю. Теохаріді //Вісн. Одес.Комісії краєзнавства при Укр. Акад. наук. – 1930. – Т. 4/5. – Вип. I. – С.9-44.
Кількість військових чинів, які поселилися в м. Херсоні після розформування Одеського грецького 3-х- ротного Дивізіону, с.18.

665. ТЕРЕНТЬЄВА Н. О. Українська Еллада: іст. нарис /Н. Терентьєва, Б. Чирко //Відродження. – 1994. - №4. – С. 69-72.
Про походження грецького населення, колонії греків в Україні, грецькі братства, роль греків у торгово-економічному розвитку Півдня України.

666. ЯРУЦЬКИЙ Л. Урок з грецької /Л. Яруцький //Рад. Україна. – 1989. – 26 берез.
Про греків Приазов’я.

 

Документи Державного архіву Херсонської області

667. КЛОПОТАННЯ грецької громади м. Херсона архієпископу Катеринославському і Херсонесо-Таврійському Амвросію від 3 лютого 1787 р. про дозвіл запросити з Греції священика для постійного служіння в Греко-Софіївській церкві. – Ф. 207, оп.1, спр.93, арк. 4.

668. СПРАВИ про відмежування землі офіцерам грецького гарнізону. 1792 р. – Ф. 14, оп.1, спр.384.

669. СПРАВА про відмежування землі братам Папаафанасопуло на півострові Чонгар. 1796-1797 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.296.

670. РАПОРТИ  Дубосарського сухопутного карантину про осіб, що прибувають з-за кордону. 1799 р. – Ф. 14, оп.1, спр.427.

671. ВІДОМОСТІ про греко-болгарські колонії Херсонської губернії (чисельність колоністів, кількість землі). 1808 р. – Ф. 14, оп.1, спр.643, арк. 41, 62, 63.

672. МЕТРИЧНІ записи про народження, шлюб, смерть парафіян-греків Греко-Софіївської церкви м. Херсона. 1809-1920 рр. – Ф. 137, оп.8, спр.1-40.

673. ВІДОМОСТІ про землеволодіння греків. 1813-1899 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.683-685, 1028-1029, 1037, 1104-1108, 1145-1146, 2216, 1928-1929, 2411-2416.

674. СПРАВИ про відмежування землі Калагеоргію, Мазаракі, про банкрутство купця Дельвініотія, про майнові суперечки купців Верані, Калержі, Палеолога, Папандопуло, Стоматакі та ін. 1815-1830 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.873, 1064, 1382, 1385, 1400, 1551, 1681, 1931.

675. СПИСОК греків-почесних прихожан Різдво-Богородицької (Греко-Софіївської) церкви. 1829 р. – Ф. 207, оп.1, спр.1753, арк. 26-27.

676. ДОКУМЕНТИ про огляд казенних оброчних земель, призначених для греко-болгарських колоній. 1830 р. – Ф. 14, оп.1, спр. 1387.

677. СПРАВА про політичні репресії стосовно греків, звинувачених у створенні націоналістичної організації. 1937-1940 рр. – Ф.Р-4033, оп.8, спр.267.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031