Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Росіяни

Меню розділу

Росіяни

Самоназва – русскіє, великорусси (великоросси). Антропологічно росіяни однорідні в тому відношенні, що всі вони входять до складу великої європеоїдної раси. Російська мова входить до складу східнослов’янської підгрупи індоєвропейської мовної сім’ї. Етногенез російського народу тісно пов'язаний з походженням давньоруської народності, в становленні якої в свою чергу важливу роль відіграли східнослов’янські племена.
В консолідації цих племен в єдину давньоруську народність важливу роль відіграло виникнення в IX ст. давньоруської держави, прийняття християнства і єдина історична доля.
Більшість віруючих росіян православні.
В Херсонській області росіяни займають друге місце за кількістю. Вони почали переселятись сюди у  другій половині XVIII ст. в процесі урядової і поміщицької колонізації краю та шляхом стихійного заселення. Серед російських поселенців були вихідці з різних губерній Росії. Це були селяни – втікачі, закріплені селяни, російські служилі люди (однодворці), державні селяни (військові поселяни), дворяни, різночинці, офіцери, купці, старовіри та старообрядці, які тікали від релігійних переслідувань. Створювались як окремі російські села, так і змішані з українськими.
В умовах національно-державного будівництва в 20-30-ті рр. XX ст. на Херсонщині  виділені національні російські сільські ради (в 1928 р. – 10 рад).
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. на території Херсонської області кількість росіян становила 165211 осіб.

1375. ВОРОНЕЦКИЙ А. Великоруссы /А. Воронецкий //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. – М., 1901. – С.14-19. -  РДБ; РНБ.

1376. ЛАТИШЕВА Г. П. Росіяни /Г. П. Латишева //УРЕ. – 2 ге вид. – К., 1983. – Т.9. – С.487-488.

1377. МАЛИНИН Н. Русские как колонизаторы /Н. Малинин //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. Б. Львович. – М., 1901. – С.14-19. - РДБ; РНБ.

1378. РОСІЯНИ //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник.- К., 2004. - С.143-153.

1379. РУССКИЕ //Союз. – 1991. - №23(июнь). – С.19. – (Этнографический словарь).

1380. ЧИСТОВ К. В. Русские /К. В. Чистов //Народы мира: ист.-этногр. справ.- М., 1988. – С.381-389.

1381. ЕТНОГРАФІЯ України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Російське населення, с.451-453.

1382. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Росіяни, с. 184-186.

1383. РУССКИЙ народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия /собр. М. Забылиным; репринт. воспроизвед. изд. 1880 г.- М.: СП Книга Принтшоп, 1989. – III,607,VIII с.

1384. ШЕВЧЕНКО  А. Росіяни України в аспекті сучасних етнонаціональних процесів /А. Шевченко //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. – С. 202-246. – Бібліогр. у кінці ст.

1385. БОЙКО Я. В. Заселение Южной Украины: формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец XVIII –  нач. XXI в.): этностат. очерк. Вып.1 /Ярослав Бойко; отв. ред. В. М. Кабузан; Ин-т истории Южной Украины. – Черкассы: Вертикаль,2007. – 48 с.: ил., табл.

1386. ГУРЖІЙ І. Похід селян у Таврію за волею /І. Гуржій //Книга для читання з історії Української РСР: з найдавніших часів до кінця XIX ст. – К.: Рад. шк., 1970. – С.172-177.
Про втечу селян-кріпаків з російських губерній у Таврійську губ. в 50-х роках XIX ст.

1387. ЛИХОВИД О. Приморське /Олег Лиховид //Лиховид О. Легенди Скадовського краю /Олег Лиховид. - Скадовськ, 2003. – С.52-53.
Про заселення села переселенцями з Нижньогородської губ., с.53.

1388. ПРОГРАМА-тези наукової конференції “Культура Херсонщини” /Херсон. обл. орг. респ. Асоціації українознавців; Херсон. пед. і-нт ім. К. Крупської; Херсон. наук. б-ка ім. Горького [та ін.]. – Херсон,1991. – 22 с.
Про переселенців із російських губерній на Південь України, с.1.
Українці на Херсонщині, с.19.

1389. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Русские малороссияне. Казаки /Аполлон Скальковский //Скальковский О. Опыт статистичекого описания Новороссийского края. – О., 1850. – Ч.1. /Аполлон Скальковский.– С. 210-223.

1390. УКРАЇНСЬКИЙ історико-географічний збірник. Вип. 2 //АН УРСР, Ін-т історії. – К.: Наук. думка, 1972. – 279 с. – ДАХО.
Про переселення у1787 р. на Херсонщину близько 770 людей одновірців та державних селян з Курської обл.

1391. ЧИЖИКОВА Л. Н. Русско-украинские этнокультурные связи в южных районах Украины /Л. Н. Чижикова //Культурно-бытовые процессы на Юге Украины. – М., 1979. – С.12-73.
Культурно-побутові особливості російського населення Південної України на прикладі російських сіл Петрівка, Верхні Сірогози, Михайлівка та українського села Павлівка Херсонської обл. та інших сіл Півдня  України.

1392. ШМИДТ А. Великороссияне /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт – СПб., 1863. – Ч.1. – С. 529-534.

Публікації у часописах

1393. КОСТЕНКО М. Шляхом взаємозбагачення /М. Костенко //Наддніпрян. правда. - 1996. - 16 лип.
Про відкриття на Херсонщині обласного відділення українського товариства російської культури “Русь”.

1394. РУССКИЕ поселенцы, водворенные в уездах Бердянском, Мелитопольском и Днепровском на землях, оставленных ногайцами //Журн. М-ва гос. имущ.- 1861. – Ч.78 (№10), Отд. IV . – С.42-44.
Південь України, с.1.
Українці на Херсонщині, с.19.

1395. САПОЖНІКОВА В. “Ой ты, Русь, моя соловьиная!..” /В. Сапожнікова //Наддніпрян. правда. – 2007. – 30 листоп. (№86/87).
Про концерт художніх колективів, присвячений Дню російської культури, в Херсонському обласному Палаці молоді.

1396. СОШНИКОВА И. Рязанские корни коренных каховчан /Ирина Сошникова //Кахов. зоря. – 2011. – 25 серп.(№69/70). – С.4.

1397. ТАНИЧ С. Русский центр в Херсоне /С. Танич //Гривна. СВ. - 2006. - 27 янв.(№5). - С.13.

1398. ЦЫКУРА Н. Не словом и языком, а делом и истиною /Н. Цыкура //Голоприст.  вісн. - 2007. - 13 лип. (№53/54). - С.8.
Про діяльність товариства російської інтелігенції “Русь” в Голій Пристані.

Документи Державного архіву Херсонської області

1399. ОРДЕР вознесенського губернатора губернському землеміру від10 вересня 1796 р. про відведення землі у Вознесенському повіті для казенних селян-переселенців з Росії, перелік відведених земель. 1796 р. – Ф. 14, оп.1, спр.299, арк. 9; спр.312, арк. 30-34.

1400. УКАЗ Новоросійської казенної палати ольвіопольському повітовому землеміру від 19 травня 1799 р. про заснування селянами-переселенцями з Росії казенного села Арбузинки Ольвіопольського повіту Новоросійської губернії. 1799 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 375, арк. 2-2 зв.

1401. УКАЗИ Херсонського губернського правління, лист Ольвіопольського нижнього земського суду про заснування однодворцями-переселенцями з Рязанської губернії села Благодатне Ольвіопольського повіту Херсонської губернії. 1803 1804 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр. 510, арк. 2-4; спр. 514, арк. 2-17; спр. 528, арк. 2-5 зв.

1402. ВІДОМОСТІ про землеволодіння росіян у Дніпровському повіті. 1807-1828 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.126, 153, 154, 155, 221.

1403. УКАЗИ Херсонської казенної палати, листування землемірів про підготовку переселення однодворців з Курської губернії в Єлисаветградський повіт Херсонської губернії. 1809 1813 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр. 737, арк. 2-60.

1404. ЗГАДКИ про заснування в 1811 р. однодворцями-переселенцями з Курської губернії казенного села Володимирське Херсонського повіту Херсонської губернії (з указу Херсонської казенної палати херсонському повітовому землеміру від 31 липня 1811 р., з клопотання сільської громади міністру юстиції від квітня 1829 р.). 1811 р., 1829 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 788, арк. 8-13 зв.; спр. 1313, арк. 2-3.

1405. ВІДОМОСТІ про культурно-просвітницькі установи Володимирівської волості Херсонського повіту з переважно російським населенням. 1921 р. – Ф.Р-413, оп.1, спр.390.

1406. ВІДОМОСТІ про Каргинську сільську раду Скадовського району Херсонського округу з переважно російським населенням. 1924-1925 рр. – Ф.Р-374, оп.1, спр.132, арк. 15-17 зв.

1407. ВІДОМОСТІ про чисельність російського населення у сільрадах Херсонського округу. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.979, арк. 166.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031