Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Науково-методична робота

Part`s menu

6.2. Науково-методична робота

Таблиця 12

 

 

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Підготовка методичного посібника, рекомендацій

 

 

 

Принципово нова розробка теми

 

 

1.

Вивчити тему, уточнити читацьке та цільове призначення посібника, рекомендацій. Здійснити бібліогра-фічне опрацювання теми. Вивчити нормативно-законодавчу докумен-тацію, виявити інформацію про визначену тему з досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек, підготувати текст

один автор-ський аркуш

350 год

2.

Скласти проспект видання, обговорити. Допрацювати після роботи з науковим редактором, рекомендацій та зауважень. Затвердити проспект

один

проспект

16 год

 

 

 

Модифікація раніше розробленої теми

 

 

3.

Виявити та вивчити нові документи і накопичений бібліотеками досвід на тему посібника, рекомендацій; уточнити проспект, внести зміни згідно з досягненнями бібліотечної теорії та практики; підготувати текст для обговорення; доопрацювати за підсумками обговорення

один автор-ський аркуш

170 год

 

Розробка документів, що регламентують діяльність бібліотек, положень, інструкцій, проектів постанов, статутів, законодавчих актів[1]

 

 

 

Принципово нова тема

 

 

4.

Виявити, вивчити і проаналізувати законодавчі та нормативні документи за темою, написати текст проекту документа, обговорити, доопрацювати документ після обговорення

один автор-ський аркуш

340 год

5.

Провести апробацію документів на базі визначених бібліотек, узагальнити отримані результати та пропозиції, підготувати для затвердження

один автор-ський аркуш

170 год

 

Модифікація раніше розробленого документа

 

 

6.

Проаналізувати та оцінити документ; здійснити пошук і відбір нових чинних документів за темою; внести зміни в текст документа; обговорити, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до затвердження

один автор-ський аркуш

160 год

7.

Розробити методичні рекомендації, інструкції, плани з упровадження нормативної та регламентуючої документації; підготувати до публікації

один автор-ський аркуш

275 год

 

Розробка облікових форм, зразків таблиць

 

 

8.

Уточнити предмет, об'єкт, зміст облікової форми, відібрати потрібні показники, розробити макет облікової форми, обговорити, підготувати до затвердження; розробити таблиці нового зразку; систематизувати їх

один автор-ський аркуш

150 год

9.

Скласти рекомендації щодо впровадження статистичних форм у практику

один автор-ський аркуш

120 год

 

Аналіз статистичних даних

 

 

10.

Здійснити збір статистичних даних з попередньою звіркою із первинними обліковими документами бібліотек, що знаходяться у сфері методичного впливу

одна таблиця

1-2 год

11.

Заповнити статистичні таблиці

одна табли-ця

2-4 год

12.

Провести відповідні підрахунки: підсумкових даних та відносних показників

одна таблиця

2 год

13.

Узагальнити статистичні дані. Підготувати зведений документ для заповнення форм державної статистичної звітності

одна таблиця

4 год

14.

Підготувати видання щодо зведених статистичних даних діяльності підвідомчих бібліотек. Написати передмову, текстовий коментар

один автор-ський аркуш

80 год

 

Підготовка письмової консультації, методичного листа

 

 

15.

Виявити і проаналізувати документи за темою; вивчити та узагальнити досвід роботи бібліотек; написати текст консультації, методичного листа; підготувати до обговорення, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до друку

0,5 автор-ський аркуш

170 год

 

Підготовка огляду діяльності бібліотек за певною тематикою

 

 

16.

Уточнити тему огляду, визначити хронологічні межі; виявити документи, відібрати їх, вивчити; підготувати статистичні таблиці; проаналізувати; написати текст; обговорити, доопрацювати після обговорення

один автор-ський аркуш

180 год

 

Рецензування наукових, методичних, інформаційних матеріалів

 

 

17.

Прочитати матеріал, що рецензується. Оцінити його в цілому та окремі частини, встановити відповідність читацькому і цільовому призначенню, науковим і методичнім вимогам

один документ

15 год

18.

Написати рецензію

0,25 автор-ський аркуш

15 год

 

Підготовка доповіді

 

 

19.

Підібрати та вивчити матеріали: документи, статистичні дані, публікації в професійній пресі, інформації, звіти, інші джерела, написати текст доповіді

один автор-ський аркуш

160 год

 

Підготовка лекції, консультації

 

 

 

Розробити план лекції, консультації, підібрати, вивчити матеріал. Скласти список літератури до лекції, консультації. Написати текст

 

 

20.

Первинна лекція

одна лекція

95 год

21.

Повторна лекція з урахуванням нового матеріалу

одна лекція

15 год

22.

Первинна групова консультація

одна консу-льтація

25 год

23.

Повторна групова консультація з урахуванням нового матеріалу

одна консу-льтація

10 год

24.

Усна індивідуальна консультація

одна консу-льтація

1 год

25.

Підготувати відповідь на лист

один лист

8 год

26.

Перегляд нових надходжень законодавчих та нормативних документів. Здійснити пошук у мережі Internet. Форматування тексту та введення у базу даних відділу

година

1 год щод-ня

 

Індивідуальне підвищення квалі-фікації працівників бібліотек:

 

 

27.

зі стажем роботи понад 5 років

година

1 год/

тиж-день

28.

молоді спеціалісти

година

2 год

/тиж-день

 

Підготовка тренінгу, майстер-класу

 

 

29.

Визначити мету і завдання заходу; розробити проблемну ситуацію; спрогнозувати очікувані результати

один захід

40 год

 

Підготовка мультимедійної презентації

 

 

30.

Скласти тези, підібрати та відсканувати фотографії, оформити слайди презентації у програмі Power Point

один слайд

1 год

 

Проведення практикумів, стажувань, методичного дня

 

 

 

Практикум (7-10 днів). Визначити теми, завдання, вправи. Підготувати базу для проведення. Скласти графік і уточнити терміни проведення занять

 

 

31.

Груповий практикум

один практикум

45 год

32.

Індивідуальний практикум

один практикум

40 год

 

Стажування (7-10 днів). Уточнити терміни проведення стажування. Виявити літературу з питання, що вивчається. Скласти програму і графік стажування, враховуючи професійну підготовку слухачів. Підготувати висновок про проходження стажування

 

 

33.

Групове стажування

одне стажування

55 год

34.

Індивідуальне стажування

одне стажування

45 год

 

Методичний день

 

 

35.

Визначити тему, завдання, вправи. Виявити літературу з теми, скласти програму

одне заняття

40 год

 

Проведення практики студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів

 

 

36.

Підготувати й організувати практику студентів (до 30 днів). Розробити план практики, погодити його з керівником практики (представником навча-льного закладу). Скласти графік відвідування структурних підроз-ділів. Організувати практичні заняття. Підбити підсумки практики. Скласти характеристики практикантів

одна практика

90 год

 

Проведення практичного заняття

 

 

37.

Підготувати практичні заняття. Скласти завдання з виконання бібліотечного процесу, який вивчається, розробити контрольні запитання, підготувати тематичний список літератури до завдання. Написати тези

одне заняття

20 год

 

Складання навчальної програми

 

 

38.

Визначити склад слухачів. Скласти тематичний план, уточнити порядок навчання. Підготувати рекоменда-ційні списки літератури за темами програми. Обговорити програму

одна програма

105 год

 

Відвідування бібліотек, виїзди у відрядження з метою вивчення роботи і надання методичної допомоги

 

 

39.

Підготуватися до відрядження. Уточнити терміни і мету відрядження, ознайомитися з наявними документами та матеріалами попередніх виїздів і публікацій у пресі. Скласти програму (план) відрядження

одне відрядження

16 год

40.

Обговорити результати відрядження

одне відрядження

4 год

41.

Підготувати довідку за наслідками відрядження

один авторський аркуш

32-40 год

42.

Скласти авансовий звіт

один звіт

1 год

 [1] До норми часу при складанні документів, що регламентують діяльність республікантських, обласних бібліотек застосовується підвищувальний коефіціент 1,15.

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930