Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

State and government low

ID: 2802, 11.05.2016 14:52
Добрий день!
Дуже потрібні джерела з кримінального права на тему: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здров'я населення, наперед дякую!

Шановний користувачу! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

 1. Авдєєв, О. Р. Організаційно-правовий механізм протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів в ЄС [Текст] / О. Р. Авдєєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 34 т.3. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Букрєєв, О. І. Визначення родового об'єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів абр прекурсорів: досвід окремих країн світу [Текст] / О. І. Букрєєв
 3. Авдєєв, О. Р. Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: генеза правового забезпечення та наукових поглядів [Текст] / О. Р. Авдєєв // Митна справа. - 2015. - N 4. - С. 29-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. // Право і суспільство. - 2015. - N 4 ч.3. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Горбаченко, П. А. Система загальносоціального запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів [Текст] / П. А. Горбаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Забродська, Т. А. Заходи індивідуального запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Т. А. Забродська. - С. 85-90. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 2, т. 4. - 2014. - 227 с. : табл., рис
 7. Забродська, Т. А. Напрями та зміст загальносоціального запобігання рецедивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків [Текст] / Т. А. Забродська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. . - 2013. - N 6-1 т.2. - С. 152-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Злочини усфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : глава 5. - С. 424-466. // Закалюк, А.П. Курс сучасної української кримінології : в 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007 - Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 2007. - 712 с.
 9. Капустіна, М. В. Заяви та повідомлення як підстави початку досудового розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги [Текст] / М. В. Капустіна // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кончаковська, В. Боротьба з катуванням - шлях до правової та демократичної держави [Текст] / В. Кончаковська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст. .
 11. Кривонос, М. В. Використання допомоги спеціаліста при встановленні обставин, що сприяли злочинам під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів [Текст] / М. В. Кривонос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2778, 29.11.2015 11:38
Доброго дня! Допомжіть будь ласка з літературою з кримнального права на тему: " Злочини проти волі, честі та гідності особи". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

1. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников [та ін.] ; за заг. ред., передм. доктора юрид. наук, проф. В. М. Трубникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 442, [1] с.
2. Сливич, І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 655 с.
3. Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джеремі Макбрайд ; пер. Д. Шкрьоба ; редагування: О. Павліченко, Б. Маланчук ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. - К. : К.І.С., 2010. - 575 с.
4. Лежух, Т. І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 25. - С. 65-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Кончаковська, В.  Боротьба з катуванням - шлях до правової та демократичної держави / В.  Кончаковська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст.
6. Хавронюк, М. І.  Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини / М. І. Хавронюк, Д. О. Калмиков // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - N 10. - С. 42-48. - Бібліогр. в підрядк. прим.
7. Ковальська, В. Ю. Кримінально-правове дослідження потерпілого в злочинах, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість дітей / В. Ю. Ковальська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція . - 2014. - N 10/2 т.2. - С. 155-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Мудролюбова, Н. О.  Право на гідне людське існування - основний критерій соціальної держави / Н. О. Мудролюбова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - N1. - С. 111-119. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Підгородинський, В. М.  Честь та гідність особи як об'єкти злочинів за кримінальним правом України / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2009. - N1. - С. 60-66. - Бібліогр. у кінці ст.
10. Підгородинський, В. Поняття честі та гідності особи / В.  Підгородинський // Вісник прокуратури. - 2009. - N10. - С. 88-94. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Нарійчук, О.  Правові гарантії отримання правдивих показань від обвинуваченого / О.  Нарійчук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - N12. - С. 169-171. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Малишев, Б. В. Природні права людини: загальнотеоретична храктеристика / Б. В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2012. - N 2. - С. 23-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Куковинець, А. Проблеми реалізації принципу поваги честі та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - N 3. - С. 129-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Підгородинський, В. М. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що принижують честь та гідність людини / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2012. - N 5. - С. 78-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Рунов, В.Ю. Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу / В. Ю. Рунов // Держава і право. - 2013. - N 59. - С. 388-394. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2775, 30.09.2015 18:45
Доброго дня! Зі святом Вас! Що Ви порадите для підготовки реферату на тему "Сучасні міжнародні політико - правові акти в управлінні документно - інформаційною діяльністю"? Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Беспянська Г. Упровадження міжнародного стандарту "Інформація та документація. Керування документаційними процесами" в Україні / Г.  Беспянська // Секретарь-референт. - 2008.  - N1. - С. 15-19.
2. Бірюкова, Т. Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів / Т. Бірюкова // Вісник Книжкової палати. - 2013.  - N 8. - С. 31-34.
3. Боднар, І. Інформаційне право країн Західної Європи / І. Боднар // Підприємництво, господарство і право. - 2011.  - N 6. - С. 34-37.
4. Кресіна, І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи. - 2014.  - N 10. - С. 30-33.
5. Кукуруз, О. Політолог і юрист як суб'єкти реформування політико-правової системи України / О.  Кукуруз // Віче. - 2010.  - N7. - С. 11-13.
6. Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспект / О.  Марценюк // Право України. - 2007.  - N7. - С. 120-124.
7. Ошитко, О. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі / О. Ошитко // Віче. - 2011.  - N 10. - С. 20-22.
8. Полетило, К. С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи / К. С. Полетило // Часопис Київського університету права. - 2011.  - N 1. - С. 203-206.

ID: 2711, 27.11.2013 02:32
Доброго ранку. Допоможіть ,будь ласка, з літературою для курсової роботи з цивільного та сімейного права на тему: "Правовий статус майна подружжя". Якщо можна, то і електронні ресурси. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Євко В. Ю. Правовий режим майна осіб, між якими був зареєстрований недійсний шлюб або шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / В. Ю. Євко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010.  - № 6. - С. 90-102.
 2. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної діяльності / В. Антошкіна // Право України. - 2005.  - № 8. - С. 75-78.
 3. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя / В. Антошкіна // Право України. - 2005. - № 3. - С. 95 – 97.
 4. Онишко О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б. Онишко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 36-39.
 5. Сімейне право України : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 174 с.
 6. Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 294-304. - Бібліогр. в кінці ст.
 7. Тімуш І. С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України / І. С. Тімуш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013.  - № 4. - С. 37-43.
 8. Тодорович А. О. Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна подружжя / А. О. Тодорович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011.  - № 5. - С. 133-135.
ID: 2676, 04.04.2013 11:38
Добрий день!
Допоможіть пдібрати статті для більш повного розкриття питання з дисципліни "Господарське право" - "Господарський договір: поняття, ознаки та його функції".
Вдячний за вашу допомогу.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:

 1. Беляневич О. Договори у сфері господарювання / О. Беляневич // Право України. - 2012.  - № 9. - С. 197-205.
 2. Мілаш В. Окремі питання, пов'язані з укладенням господарських договорів / В.  Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2010.  - № 1. - С. 63-67.
 3. Подоляк С. А. Господарський договір та його юридичні конструкції - недійсність, нікчемність, неукладеність - в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Часопис Київського університету права. - 2009.  - № 3. - С. 146-150.
 4. Саленко В. Ю. До питання про поняття недійсного господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Часопис Київського університету права. - 2011.  - № 3. - С. 190-193.
 5. Саленко В. Ю. До питання про правові наслідки недійсності господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Держава і право. - 2011.  - № 53. - С. 405-410.
 6. Шуляк Л. Особливості господарських договорів, що укладаються при здійсненні професійної діяльності з торгівлі цінними паперами / Л. Шуляк // Юридична Україна. - 2012.  - № 1. - С. 92-97.
ID: 2662, 12.01.2013 11:16
Допоможіть знайти будь-ласка інформацію щодо форм та методів регулятивної діяльності державних органів України в сільському господарстві. А також цю ж інформацію, але в зарубіжних країнах.

Шановний користувач! Запрошуємо Вас завітати до нашої книгозбірні, де Ви отримаєте якісну допомогу у пошуку матеріалів з Вашого питання. Пропонуємо деякі з них:

Малік М. Й. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених / М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко. // Економіка АПК. – 2009. - № 10. - С.153-158. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Безуглий М. Реформа аграрної галузі / М. Безуглий // Діловий вісник. - 2011. - N 9. - С. 14-15.
Терещук С. М. Фінансування сільськогосподарського виробництва під заставу майбутнього врожаю : досвід Бразилії / С. М. Терещук, В. Є. Андрієвський // Економіка АПК. - 2012. - N 2. - С. 118-124.

ID: 2645, 12.11.2012 13:53
Добрий день! Допоможіть найти інформацію на реферат на тему Господарська юстиція. Дякую

Шановний користувачу! Рекомендуємо такі джерела:

1. Господарське судочинство в Україні. Судова практика / Верховний Суд України. - К. : Ін Юре, 2008. - 523 с.
2. Балух В. Судова реформа - практичне застосування новел у господарському судочинстві / В. Балух // Право України. - 2011.  - № 6. - С. 43-49.
3. Віхров О. П. До питання про критерії розмежування господарської та адміністративної юрисдикції / О. П. Віхров, В. О. Коверзнев // Вісник господарського судочинства. - 2011.  - № 2. - С. 110-118.
4. Карабань В. Я. Господарська та адміністративна юрисдикції: правозастосовний і правотворчий аспекти / В. Я. Карабань // Вісник господарського судочинства. - 2012.  - № 1. - С. 141-150.
5. Кравець І. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання  / І. Кравець // Юридична Україна. - 2011.  - № 9. - С. 90-96.

ID: 2638, 26.10.2012 10:28
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію за темою "Магдебурзьке право у Європі"

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні і ознайомитися з такими джерелами:

Лиховид О.М. Магдебурзьке право : навч. посіб. для депутатів місц. рад / Олег Лиховид ; Причорномор. центр політ. та соц. дослідж., Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Скадовськ : АС, 2007. - 320 с.
Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття: міська влада і самоврядування : [монографія] / Наталія Білоус ; відп. ред. В. М. Горобець ; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії, Фонд муніцип. реформ "Магдебурзьке право". - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 358 с. : ілюстр.
Делімарський Р. Самоврядування Києва за Магдебурзьким правом у XV-XIX століттях / Р. Делімарський // Пам'ять століть. Україна. - 1999. - N2. - С. 16-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Глиняний ; ред. Н. О. Рожанська ; Одес. нац. юрид. акад. - Вид. 6-те. - К. : Істина, 2010. - 767 с.

ID: 2636, 23.10.2012 10:34
Добрий день! Допоможіть знайти інформаію на реферат на тему : " Правове становище державних підприємств". Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О.  Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2009.  - N1. - С. 33-37.
2. Грудницкая, Светлана. Проблемы совершенствования правового статуса государственных предприятий (часть первая) / С. Грудницкая // Підприємництво, господарство і право. - 2012.  - N 1. - С. 68-71. ; №2 . - С. 19-22.
3. Кравчук, Олексій. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об'єктів управлінського впливу / О.  Кравчук // Юридична Україна. - 2010.  - N1. - С. 48-54.
4. Станіславський, Валерій. Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств / В. Станіславський // Юридична Україна. - 2012.  - N 7. - С. 66-70.
5. Черненко, Олена. Особливості правового статусу казенних підприємств за законодавством України / О.  Черненко // Підприємництво, господарство і право. - 2010.  - N2. - С. 66-69.

ID: 2634, 22.10.2012 11:35
Добрий день! Допоможіть будь -ласка знайти інформацію на реферат по темі " Господарське право" Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Безух О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин / О. Безух // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8. - С. 34-37 ; № 9 . - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Жук Л. А. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. і екон. вищ. навч. закл. / Л. А. Жук (кер.), І. Л. Жук, О. М. Неживець ; ред. Л. Г.  Василенко. - К. : Кондор, 2009. - 431 с.
 3. Знаменський Г. Ще раз про предмет господарського права / Г. Знаменський // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2/3. - С. 567-580.
 4. Щербина В. С. Господарське право України : Навч.посiбник для студ.юридичних вузiв i фак-тiв / В. С. Щербина. - К. : Атіка, 1999. - 335 c.
 5. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=59700
ID: 2581, 20.02.2012 12:37
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти литературу для написания магистерской работы на тему "Право на надання медичної допомоги".
Заранее спасибо.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та для більш детального ознайомлення з літературою запрошуємо до нашої книгозбірні:

 1. Блащук Т. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять / Т. Блащук, І. Пецко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 33-36.
 2. Право на медичну допомогу в Україні - 2008 / Міжнар. фонд "Відродження", Харк. правозахис. група ; упоряд. А. О. Роханський, худож. оформ. Б. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2009. - 268 с.
 3. Прасов О. Право на медичну допомогу / О. Прасов // Вісник прокуратури. - 2006. - № 1. - С. 118-123.
 4. Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта ; за заг. ред. С. Г. Стеценка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. прокуратури України, Ін-т законодавства Верх. Ради України. - К. : Всеукр. асоц. вид. "Правова єдність", 2008. - 508 с.
ID: 2576, 07.02.2012 07:11
Доброго дня,працівники бібліотеки!Допоможіть,будь ласка,знайти статті в періодичних виданнях для написання курсової роботи з теми :"Пенсійна система України та напрями ії перебудови".Зазделегідь дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з літературою:
1. Батченко Л. В. Розвиток реформованої пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. -  С. 188-193.
2. Зеленко В. А. Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України / В. А. Зеленко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. -  С. 159-166.
3. Коваль О. П. Пенсійна система як фактор економічної безпеки держави / О. П. Коваль, О. О. Кощеєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. -  С. 41-44.
4. Логачова Л. Сучасні проблеми та перспективи становлення професійної пенсійної системи / Л.  Логачова // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 3. -  С. 16-19.
5. Мельничук В. Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України / В. Г. Мельничук // Фінанси України. - 2010. - № 4. -  С. 66-76.
6. Пенсійна система України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Грушко, О. В. Бевзенко, Н. В. Грушко та ін.; за ред. В. І. Грушка. - К. : Кондор, 2006. - 336 с.
7. Полозенко Д. В. Розвиток пенсійної системи України / Д. В. Полозенко // Фінанси України. - 2009. - № 10. -  С. 18-26.
8. Птащенко Л. О. Проблеми формування ефективної фінансово збалансованої пенсійної системи в Україні / Л. О. Птащенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 7/8. -  С. 65-70.

ID: 2575, 03.02.2012 10:19
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для написання курсової роботи з теми: "Роль права у генезисі суспільства". Завчасно дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати надані джерела та завітати до нашої книгозбірні:

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О. Ф. Скакун. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Х. : Еспада, 2009. - 746 с.
Теорія держави і права: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; авт.-упоряд. М. П. Пихтін [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька. - Херсон : ХМД, 2011. - 261 с.
Бєльська Т. В. Історико-правовий генезис відносин влади та громадянського суспільства на українських землях / Т. В. Бєльська // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - N2. - С. 185-189. - Бібліогр. у кінці ст.
Іщенко І. Зміни предмета правового регулювання в умовах правової держави і громадянського суспільства / І. Іщенко // Юридична Україна. - 2011. - N 9. -  С. 8-13.
Арнаутов П. Теоретичні і методологічні проблеми визначення змісту поняття правової держави / П. Арнаутов // Персонал. - 2010. - N 3/4. -  С. 162-167.
Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації / В. Л. Згурська // Держава і право. - 2011. - N 52. -  С. 572-576.
Костюк Т. Розбудова правової держави і громадського суспільства в Україні / Т.  Костюк // Персонал. - 2010. - N2. -  С. 64-69.
Лисюк І.І. Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк // Держава і право. - 2011. - N 53. -  С. 77-84.
Пилипчук В. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері / В. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. - Х., 2011. - N 3. -  С. 16-27.
Цесар І. Правове забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах демократії / І.  Цесар // Юридична Україна. - 2010. - N11. -  С. 43-49.
Козаченко О. Генезис публічного права: від становлення до сучасності / О. Козаченко // Право України : юрид. журн. - 2011. - N 1. - С. 322-325.

ID: 2571, 15.01.2012 13:02
Величезне спасибі за відповідь щодо мого питання на тему "правовий статусу автономних утворень: світовий та вітчизняний досвід!"АЛЕ той матеріал який ви зазначили в мене вже є і його не достатньо, дуже мало, мабуть, по цій темі інформації:-(... пошуковими системами різними також користувалася.Можливо ви мені ще шось порекомендуєте. Буду дуже вдячна вам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)

Шановний користувач!

Ця тема в літературі та в мережі Інтернет не досить розкрита! Бажаємо Вам вдало обробити той матеріал, що вже є та успішно написати роботу!

ID: 2569, 09.01.2012 13:09
Доброго дня. допоможіть будь-ласка знайти більш детальну інфо по дипломній роботі на тему ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНИХ УТВОРЕНЬ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. Заздалегідь ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Шановний користувач!

Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. http://www.lvivacademy.com/visnik7/fail/sahanenko.pdf  - Стаття С. Саханенко та О. Рацюк "Участь автономних утворень у міжнародних відносинах (на прикладі автономій Данії та Фінляндії)"

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2011_52/03_09.pdf - Стаття Н. Мяловицька "Правовий статус автономних утворень у державному устрої Великобританії"

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Pravo/2009_841/58.pdf - А. Шамоянц "Правові проблеми статусу автономних утворень у Російській федерації"

4. http://otherreferats.allbest.ru/law/00069460_0.html - Реферат на тему "Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим"

А також радимо скористатися пошуковими системами Google та Yandex.

ID: 2549, 08.11.2011 11:24
Доброго дня!
Допоможіть знайти розширену інформацію за темою "Принципи народного суверенітету" окрім Конституції України. Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам список джерел, але для отримання розширеної інформації необхідно звернутися до фондів нашої бібліотеки:

Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації / О. В. Чернецька // Часопис Київського університету права. - 2010. - N4. - С. 101-104 - Бібліогр. у кінці ст.
Селіванов А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою / А. Селіванов // Право України. - 2009. - N11. - С. 66-72 - Бібліогр. у кінці ст.
Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту / Н. Заяць // Право України. - 2008. - N2. - С. 17-21 - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2547, 06.11.2011 11:31
Доброго дня!

Яку літературу можна використати для опрацювання теми "Українська конституаційна думка ХІХ ст"?
Дякую!

Шановний користувач, наша бібліотека видала рекомендаційний бібліографічний покажчик "Конституція незалежної України: шляхи реформування", рекомендуємо переглянути його та вибрати потрібну Вам літературу.

 http://www.lib.kherson.ua/konst.htm

ID: 2502, 18.05.2011 13:00
Добрий день,працівники бібліотеки!Не могли б ви допомогти з пошуком літератури для наукової роботи з теми "Правові основи міжнародної економічної діяльності".Зазделегідь,дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Фомішин С.В. Правові основи міжнародної економічної діяльності: навч. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 453 с.
2. Беседіна Т. Правове регулювання концептуальних положень поставки на території України в XX столітті // Право України. - 2010. - N3. -  С. 211-217
3. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми // Право України. - 2005. - N10. -  С. 27-32
4. Кравченко Л.М. Проблеми застосування санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків органами Державної податкової служби України  // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - N10. -  С. 121-126
5. Мерзляк Д.С. Механізми запобігання корупції у сфері зовнішньоекономічної діяльності України // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - N1. -  С. 143-146
6. Скрябіна Д.С. Реформування інституціональних засад державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - N3. -  С. 109-114

ID: 2430, 22.01.2011 11:33
Яка є література у вашій бібліотеці з питання механізмів самоврядування у малих містах України ?

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та для більш детального ознайомлення з фондами запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територiальних громад : метод.посiб. - Львів : СПОЛОМ, 2001. - 118 c.
2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Атіка, 2000. - 304 с.
3. Нерета О. Мале місто як складова територіально-господарської системи регіону // Управління сучасним містом. - 2005. - N3/4. - С. 222-228.
4. Янюк Н. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування повноважень // Право України. - 2006. - N6. - С. 19-25
5. Протас В.М. Економічні та соціальні чинники міського розвитку // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - N1. - С. 102-107
6. Скороход О.П. Надання послуг населенню органами місцевого самоврядування як пріоритет діяльності місцевої громади // Стратегічні пріоритети. - 2010. - N1. - С. 41-46
7. Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки: Постанова від 29.11.2010 // Офіційний Вісник України. - 2010. - N92. ч. 2. - С. 518-526

ID: 2410, 18.12.2010 10:15
Допоможіть знайти інформацію щодо зняття Президента України з поста в порядку імпічмента? А також, яка є література в вашій бібліотеці щодо цього питання?

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. - 2008. - N2. - С. 105-108
2. Малкіна Г. Політична відповідальність глави держави // Політичний менеджмент. - 2008. - N2. - С. 42-50
3. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) // Право України. - 2010. - N3. - С. 115-119
4. Оніщук М. Імпічмент із правовим обличчям //Дзеркало тижня. – 2002. – 5-11 жовтня. – (№38).

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031