Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Language study

ID: 2894, 20.10.2020 21:20
Доброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, бібліографію томів Словника української мови / за ред. Б.Д. Гріченка. Київ: видавництво АН УРСР, 1959.

Шановний користувачу! Ось відповідь на ваш запит:

 1. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 1 : А - Ж. - 1958. -  494 c.
 2. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 2 : З - Н. - 1958. - 575 с.
 3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 3 : О - П. - 1959. - 507 с.
 4. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина", упорядкував, з додатком власного матеріалу, ред. передм. Б. Д. Грінченко, передм. перевидання М. П. Бажана та ін. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомеханіч. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 4 : Р - Я. - 1959. - 564 с.
ID: 2893, 16.10.2020 16:20
Доброго дня! Чи можна у вас замовити список літератури до курсової на тему "Скорочення в англійській та українській мові. Типи скорочених слів за позицією усічення(анафора, афереза, апокопа , синкопа)"

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Бортничук Е. Н.Словообразование в современном английском языке : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. Н. Бортничук, И. В. Василенко, Л. П. Пастушенко. - К. : Вища шк., Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1988. - 261 c.
 2. Грибіник Ю. І. Скорочення та абревіатури в англійській геодезичній термінології / Ю. І. Грибіник // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. - 2016. - N 5 т. 1. - С. 80-83.
 3. Громовенко В. В. Особливості словотворення неологізмів в англійському політичному дискурсі / В. В. Громовенко // Молодий вчений. - 2016. - N 4 ч. 3. - С. 358-361 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Катермина В. В. Лексикология английского языка : практикум / В. В. Катермина. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 115 p.
 5. Мілова О. Є. Скорочення як характерна риса військового тексту і шляхи їх перекладу / О. Є. Мілова, А. А. Дроговоз // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2018. - N 32 т. 2. - С. 172-174.
 6. Новицька О. А. Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol" і "The da Vinci code" та їх передавання під час перекладу / О. А. Новицька // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2015. - N 16. - С. 208-210.
 7. Плетнева Н. В. Изменение лексического значения усечений в современном английском языке  / Н. В. Плетнева // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Лингвистика. - 2011. - N 5. - С. 152-155.
 8. Пилипенко О. Дейксис і анафора як основні займенникові функції / О. Пилипенко, Т. Матвійчук // Українська мова і література в школі. - 2009. - N2. - С. 54-58.
 9. Шевельова-Гаркуша Н. Основні принципи утворення синкопічного способу організації сучасного поетичного мовлення / Н. Шевельова-Гаркуша // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. - 2018. - N 22 т. 2. - С. 86-91.

Також пропонуємо скористатися електронним каталогом у пошуку потрібної інформації.

ID: 2863, 22.09.2018 12:34
Добрый день! Нужна информация о выразительных свойствах фразеологизмов.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

1. Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1989. - 153 c.

2. Бодик, Остап Петрович. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 413 с.

3. Демська-Кульчицька, Орися Мар'янівна. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 74 с.

4. Забіяка, Віра Анатоліївна. Світ фразеологізмів : етимологія, тлумачення, застосув. : практ. посіб. [для учнів загальноосвіт. шк. та студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка ; ред. Н. А. Ганжа. - К. : Академія, 2015. - 299, [2] с.

5. Зорівчак, Роксолана Петрівна. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вища шк., 1983. - 175 c.

6. Коваль, Алла Петрівна. Крилаті слова в українській літературній мові / А. Коваль, В. Коптілов ; голов. ред. П. Щириця ; худож. оформ. В. Кузьменка. - К. : Ярославів Вал, 2013. - 699, [1] с.

7. Медведєв, Федір Пилипович. Українська фразеологія : чому ми так говоримо / Ф. П. Медведєв. - Х. : Вища шк., 1982. - 231 с.

8. Скочиліс, В. Н. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів / В. Н. Скочиліс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. - N 13/14. - С. 17-23.

9. Скрипник, Лариса Григорівна. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник ; відп. ред. Л. С. Паламарчук. - К. : Наук. думка, 1973. - 280 с.

10. Ужченко, Віктор Дмитрович. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. [для студ. філол. фак. вищ. навч. закл.] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.

11. Фесай, Ніна. Фразеологічне багатство української мови / Н. Фесай // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2013. - N 4(лют.). - С. 34-38.

12. Шалдаісова, Г. В. Фразеологізація термінологічних словосполучень в українській мові // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2016. - N 21, т.1. - С. 102-104.

13. Юрченко, Олександр Степанович. Формування фразеологічного фонду української літературної мови, кінець XVIII - початок XIX ст. : монографія / О. С. Юрченко. - Х. : Вид-во при ХДУ вид. об-ня "Вища школа", 1984. - 208 с.

ID: 2828, 21.02.2017 09:15
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для опрацювання тем "Англіцизми(англомовні запозичення) в українській мові" та "Мовна політика в Україні". Щиро дякую за відповідь.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Вишнівський Р.Й. Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій (на прикладі українських електронних засобів масової інформації) / Р. Й. Вишнівський, Л. П. Терлецька // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2015.  - N 19 т. 2. - С. 162-164.
 1. Заремба І. Д. Українізація іншомовних термінів / І. Д. Заремба, Л. М. Сивак // Молодий вчений. - 2016.  - N 4 ч. 3. - С. 366-370.
 1. Сергєєва Г.А. Фонетичне освоєння англомовних запозичень в українській правничій термінології / Г. А. Сергєєва // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2015.  - N 19 т.2. - С. 50-53.
 1. Стуліка О.Б. Феномен "runglish" в російській, українській та англійській мовах / О. Б. Стуліка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2014.  - N 8 т.2. - С. 227-229.
 1. Борщевський С. Війна проти України. Другий фронт: гуманітарний / С. Борщевський // Слово Просвіти. - 2016.  - N 42(20-26 жовт.). - С. 1, 3.
 1. Гентшель Г. Аспекти використання мов у центральних регіонах України / Г. Гентшель, П. Целер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016.  - N 4. - С. 142-163.
 1. Гриценко П. Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси / П. Гриценко // Віче. - 2014.  - N 15/16. - С. 47-51.
 1. Лизанчук В. На засадах україноцентризму / В. Лизанчук // Дзвін. - 2016.  - N 6. - С. 120-127.
 1. Маляр А. Мовний чинник безпеки / А. Маляр // Слово Просвіти. - 2014.  - N 48(4-10 груд.). - С. 6.
 1. Марусик Т. Захист української мови після Революції гідності: органи державної влади і громадські організації - партнери чи антагоністи? / Т. Марусик // Слово Просвіти. - 2016.  - N 43(27 жовт.). - С. 4.
 1. Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс / Н. Осадча // Українознавство. - 2016.  - N 2. - С. 164-180.
 1. Пономарів О. Українська мова до і після Майдану / О. Пономарів // Слово Просвіти. - 2014.  - N 47(27 листоп.-3 груд.). - С. 1, 5.
 1. Хентшель Г. Чи існує в Україні українсько-російський мовний конфлікт? Про співіснування, протистояння та змішування української та російської мов / Г. Хентшель, М. Брюггеманн // Українська мова. - 2016.  - N 1. - С. 55-76.
ID: 2793, 20.02.2016 07:46
Доброго дня. Мені потрібні німецькі джерела літератури за темою сорго на українській мові для написання кандидатського мінімуму.

Шановний користувачу, на жаль у нашій книгозбірні є тільки книги російських та українських авторів про вирощування сорго. У фондах немає інформаційних видань, які б дали змогу виявити книги та статті, видані німецькою мовою та перекладені українською. Рекомендуємо звернутися до бібліотеки аграрного університету.

ID: 2707, 13.10.2013 11:41
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, литературу на магистерскую работу по теме : "Спортивная лексика современного русского языка"Заранее спасибо!)

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Авакова А. С. Наименования спортсменов-велосипедистов / А. С. Авакова // Русский язык в школе. - 1974. - № 2. - С. 111-112.
 2. Беляева С. А. Новый спортивный термин фосбери-флоп / С. А. Беляева // Русская речь. - 1976. - № 5. - С. 60-62.
 3. Даниленко В. П. Русская терминология – опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. -  М/ : Наука‚ 1977. - 246 с.
 4. Земская Е. А.. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. - М. : Наука, 1992. - 220 c.
 5. Логинова З. С. О словах гол, форвард, бек / З. С. Логинова // Русский язык в школе. - 1973. - № 5. - С. 100 – 101.
 6. Пинчук А. Ф. Специальная лексика на страницах спортивной печати // Спорт в зеркале журналистики : О мастерстве спортивной журналистики: cб. ст. / Сост. Г. Я. Солганик. -  М. : Мысль, 1989. - С. 197 - 209.
 7. Терминология и культура речи : сб. ст. / отв. ред.. Л. И. Скворцов, Т. С. Коготкова.  - М. : Наука, 1981. -  271 с.
ID: 2701, 11.08.2013 17:07
Здраствуйте. Помогите пожалуйста в поиске материала для научной работы на тему "Неэкологическая лексика как средство языковой манипуляции в рекламных текстах (на материале англоязычной печатной рекламы". В любом случае спасибо.

Шановний користувачу! Пропонуємо такі джерела та сайти:

1. Владимирська, Г. О. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський ; ред. С. П.  Білокурський. - К. : Кондор, 2006. - 332 с.
2. Окунькова, Елена Алексеевна. Лингвостилистические, синтаксические и семантические признаки британских медиатекстов [Текст] / Е. А. Окунькова // Вестник Московского государственного областного университета. Сер., Лингвистика. - 2012.  - N 1. - С. 114-119
3. Ксензенко, Оксана Александровна. Гносеологические и методологические проблемы современного лингвистического рекламоведения [Текст] / О. А. Ксензенко // Вестник Московского университета. Сер.19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2012.  - N 1. - С. 42-55.
4. Дроздова, Алла Владимировна. Воздействие рекламы на безопасность личности в современном информационном обществе: социально-психологический аспект [Текст] / А. В. Дроздова // Вестник Московского университета. Сер.14, Психология. - 2011.  - N 4. - С. 58-65.
5. Ковшова, Мария Львовна. Лингвистический анализ текста (речевая манипуляция) [Текст] / М. Л. Ковшова // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009.  - N1. - С. 46-55.

http://gendocs.ru/v32949/ - Манипулятивные приемы в рекламе;

http://www.rae.ru/forum2012/14/2646 - Методы манипуляции в рекламе.

ID: 2641, 01.11.2012 07:46
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу до теми бакалаврської роботи "Синтаксичні функції фразеологізмів". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко. - К. : Наук. думка, 1989. - 153 c.
 2. Розгон В. В. Фразеологічні одиниці в синтаксичній функції обставин // Херсонський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Херсон : Айлант, 1998. - Вип. 3. - С. 59-64.
 3. Скрипник Л.  Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. - К. : Наук. думка, 1973. - 280 с.
 4. Соловець Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19.
 5. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб. [для студ. філол. фак. вищ. навч. закл.] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
ID: 2577, 09.02.2012 18:07
Допоможіть знайти для дипломної роботи посилання(рік) на такий таке Значну увагу лінгвістів привертають проблеми дослідження мови, комунікативних актів, міжособистісного та міжкультурного спілкування ( В.В. Богданова, Є.М. Верещагіна, А. Я. Гойхман, О.А. Земської, Г.Г. Кларка, Д.М. Мальц). Мені потрібно вказати тільки рік( як посилання в дипломній роботі). Допоможіть будь ласка. Скоро захист. Дякую ВАМ!!!!!!!!!!!!!

Шановний користувач! У відповідь на Ваш запит подаємо джерело, в якому було використано дану фразу:

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Л. Л. Славова. – К., 2000.
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=3982&start=1

ID: 2557, 05.12.2011 08:17
скажіть, будь ласка, якою літературою можна користуватися при підготовці курсової на тему Професійна лексика німецької мови

Шановний користувачу! У відділі документів іноземними мовами є багато джерел за темою Вашої роботи. Всі книжки з лексикології як німецької так і інших мов.
Зверниться, будь ласка, до нашого відділу.

Успіхів.

ID: 2556, 01.12.2011 08:54
Доброго дня, шановні колеги! До нас у Великоолександрівську центральну районну бібліотеку звернувся читач із наступним запитом: "Інтегрований підхід до вивчення американських і українських прислівїв", потрібна інформація для написання дипломної роботи. На жаль, ми не змогли нічим допомогти. Звертаємось до вас з проханням надати хоча б список літератури, інтернет - ресурсів за данною темою. Будемо вдячні за допомогу.

Шановні колеги! Ми пропонуємо вам наступні видання:

1. "Иностранные языки в школе", 2008, №4
2.  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков
3. Демьяненко М.Я. Основы общей методики обучения иностранным языкам.
4. Методика обучения иностраным языкам в средней школе.
5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикоогія англійської та української мов.
6. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов.
7. Левицкий А.Э. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков.
8.Антонова, Г. В. Використання прислів'їв та приказок під час викладання англійської мови : // Англійська мова та література. - 2006. - N15.
9.Павлова, Е. А. Пословицы и поговорки как полифункциональное методическое средство в обучении иностранному языку  // ENGLISH. Первое сентября. - 2006. - N15
10.Баскакова, Г. Н. Пословицы и поговорки в обучении английскому языку  // ENGLISH/Английский язык. Первое сентября. - 2007. - N1.
11. Герман, С. Навчання граматики через використання прислів’їв та ідіом  // English.Language.Culture.Weekly. Шкільний світ. - 2008. - N46.
12. Проноза, О. В. Про паралельне використання українських, російських і англійських прислів'їв і приказок у навчальному процесі // Англійська мова та література. - 2009. - N11(квіт.).
13.Павлова, Е. А. Приемы работы с пословицами и поговорками на уроках английского языка  // Иностранные языки в школе  - 2010. - N5.
14. Гутфраинт М. Ю. Использование пословиц для развития навыков говорения // Иностранные языки в школе  - 2011. - N 5.
15. Голімбовська, Л. П. Нетрадиційні форми навчання як засіб успішного вивчення англійської мови  // Англійська мова та література. - 2005. - N35.
Бажаємо успіхів.

ID: 2524, 23.09.2011 13:28
Доброго дня.
Допоможіть буль ласка підібрати літературу для курсової по темі "Діалекти та регіональні варіанти німецької мови та способи їх перекладу".
Дякую

Шановний користувачу! Ми пропонуємо Вам наступні видання:

1.Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови.

2.Зиброва Г.Е. Так говорят по-немецки в Австрии и Швейцарии.

3. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка.

4. Филичева Н.И. Диалектология современного немецкого языка.

5.Валл М.Н. Фонологические системы немецких диалектов.

Крім книжок, є декілька статей, які можна подивитися у відділі документів іноземними мовами. Успіхів.

ID: 2495, 08.05.2011 09:59
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, у добірці літератури на тему курсової роботи: "Заміна частин мови при перекладі з української мови на англійську мову." Дякую

Шановний користувачу! Ми пропонуємо наступні видання:

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. - Вінниця, 2002.

2. Карабан В.І. Translation from Ukrainian into English. - Вінниця, 2003.

3.Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу. - Київ,2009.

4. Коптілов В. Теорія і практика перекладу.- Київ, 2003.

5. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. - Львів,1989

6. Основи перкладу. - Київ,2002.Теория перевода и сопоставительный анализ языков. - М., 1985.

Ця добірка не повна. Якщо Ви мешканець Херсону, прийдіть, будь ласка, до відділу документів іноземними мовами нашої бібліотеки.

ID: 2490, 29.04.2011 07:43
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Сутність технологічних документів як лінгво-інформаційного явища". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Широков В. Системотехнические и лингвистические принципы проектирования украинского лингвистического корпуса // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ. - Вип. 14. - 2005. - С. 190-199.
Рабулець О. Інтегрована лексикографічна система "Словники України" в лінгвістичному забезпеченні цифрових бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ. - Вип. 8. - 2002. - С. 318-321. - Бібліогр. у кінці ст.
Бардієр К. Тематично орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек  // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ. - Вип. 8. - 2002. - С. 310-317. - Бібліогр. у кінці ст.
Бардієр К. Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2003. - N3. - С. 11-16.
Бардієр К. Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів // Бібліотечний вісник. - 2002. - N1. - С. 55-61.
Яковлєва Ю. Оцінка інформативності документів як напрям інтелектуалізації пошукових систем наукових бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2005. - N1. -  С. 25-28.

http://www.ulif.org.ua  - Український лінгвістичний портал

http://www.ulif.org.ua/UMIF/ - Сайт Українського мовно-інформаційного фонду

ID: 2463, 13.03.2011 15:30
Добрий день!Допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми "Вивчення модальних часток у школі"(укр.мова)

Шановний користувач, рекомендуємо переглянути відповіді на питання ID: 2314, 2196.

ID: 2335, 20.10.2010 11:11
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Особливості використання офіційно-ділового стилю в Інтернет".

Шановний користувач! Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:

Дудик, П. С. Стилістика української мови: навч. посіб. / П. С. Дудик; ред. К. С. Мусієнко. - К. : Академія, 2005. - 367 с.
Поберезська Г.Г., Волинець І.М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності. – К., 2008. – 351 с.
Рукас Т. Практична стилістика ділового мовлення. - //Дивослово. – 2003. - № 2. – с.71-74
Михайлюк В. Текст документа як вища комунікативна одиниця писемного офіційно-ділового мовлення. - //Дивослово. – 2001. - № 11. с. 26-28
Чемеркін, С. Г. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації // Мовознавство. - 2007. - N4/5(лип.-жовт.. - С. 36-43
 

ID: 2317, 05.10.2010 15:44
Потрібна вся можлива інформація з теми "Методика вивчення модальних часток в школі".Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо переглянути відповідь на питання ID: 2314

ID: 2314, 30.09.2010 20:04
Добрий день!Потрібна література з теми"Функціонально-семантичні параметри модальних часток"Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такий список літератури:

Немец Г.П. Семантико-синтаксические средства выражения модальности в русском языке. - Ростов н/Д : Изд-во рост. ун-та, 1989. - 142 c.
Разлогова Е.Э. Стилистические фигуры в высказываниях с модальными словами [Текст] / Е. Э. Разлогова // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. - 2005. - N6(нояб.-дек.). - С. 123-138
Ханзен Б. На полпути от словаря к грамматике: модальные вспомогательные слова в славянских языках [Текст] / Б. Ханзен // Вопросы языкознания. - 2006. - N2. - С. 68-84
Брицин В.М. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень [Текст] / В. М. Брицин // Мовознавство. - 2006. - N2/3. - С. 101-110
Корольова Т.М. Типологія інтонації модальності мовлення (на прикладі англійської та української мов) [Текст] / Т. М. Корольова // Мовознавство. - 2006. - N5(верес.-жовт.). - С. 100-103
Іванова О.В. Модальність як категорія лінгвістики [Текст] / О. В. Іванова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - N28(жовт.). - С. 30-32
Гетьман З.А. Модальность как общетекстовая категория [Текст] / З. А. Гетьман, Т. П. Архипович // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - N2. - С. 34-48
 

ID: 2283, 08.09.2010 18:07
Добрий день!Потрібна література з теми"Види вправ з орфографії,пунктуації,лексикології,фразнології".Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посіб.- К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 386 с.
2. Буринська Н. Вправа як вид навчального завдання // Рідна школа. - 2008. - N6. - С. 11-12.
3. Яновицька Н. Типи та види вправ під час вивчення граматичного матеріалу з української мови як другої // Українська мова і література в школі. - 2009. - N2. - С. 29-31.
4. Подлевська Н. Відбір змісту і системи вправ і завдань з культури спілкування в учнів 5-6 класів // Українська мова і література в школі. - 2006. - N6. - С. 5-10.
5. Біляєв О. Вправи в навчанні мови // Українська мова і література в школі. -2004. - №6.
6. Варзацька Л., Дворецька Л. Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі // Українська мова і література в школі. – 2004. - №4. – С. 4-7.
 

ID: 2204, 02.06.2010 20:34
Шановні, доброго часу доби, хотів звернутичь до вас з проханням. Допоможіть знайти інформацію на теми: " Вимоги до використання числівників у наукових і ділових текстах" та " Синтаксичні особливості мови наукових і ділових текстах". Спасибі.

Шановний користувач! Пропонуємо вам список джерел:

1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: А.С.К., 1998. – 174 с.
2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання / Словник-довідник. – К., 1995.
3. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.
4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2000.
5. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум / За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк, 1997. – 128 с.
6. Іващенко Р.Г.Літературне редагування. – К., 1983.
7. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.
8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1975.
9. Культура української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.
10. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К., 1981.
 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031