Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Economics, management, finance, banks

ID: 2824, 09.02.2017 15:35
Доброго дня! Шукаю інформацію та літературу на тему: "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці". Допоможіть, будь ласка!

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки / Н. Апатова // Економіка України. - 2005. - N7. - С. 58-64.
 2. Кононова К. Ю.Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : моногр. / К.Ю. Кононова; Міністерство освіти і науки України - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - Бібліогр.: с. 232-255 та наприкінці розд. - Дод.: с. 256-310. - 310 с.
 3. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д.М. Стеченко; О.С. Чмир - К. : Знання, 2005. - Глосорій: с. 253-285.- Бібліогр.: с. 287-309. - 309 с.
 4. Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / А.А. Чухно; П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; ред. А.А. Чухно - К. : Знання, 2010. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.. - Глосарій: с. 669-687. - 687 с.
 5. Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : моногр. / С.М. Шкарлет; Міністерство освіти і науки України; ред. група О.А. Бондар - Чернігів : ЧНТУ МОН України, 2014. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 285 с.
ID: 2792, 13.02.2016 18:00
Доброго дня. Мені потрібла література за темою ( Економічний аналіз ).

Шановний користувачу! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

 1. Багрій, К. Л. Основні проблеми сучасного аналізу діяльності підприємств [Текст] / К. Л. Багрій // Крымский экономический вестник. - 2015. - N 3. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Берляк, Г. В. Методика економічного аналізу залучення інвестиційних ресурсів в мовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства [Текст] / Г. В. Берляк // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.3. - С. 172-175 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бондаренко, Т. М. Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник [Текст] / Т. М. Бондаренко // Економіка і прогнозування. - 2014. - N 4. - С. 122-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Ганеча, Ю. О. Проблеми оцінки фінансово-господарського стану підприємства [Текст] / Ю. О. Ганеча, І. І. Ткачук // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 6 ч.1. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. В. Гринів. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 391 с. : табл., рис.
 6. Гуля, В. С. Економічна сутність основних засобів: облікові та аналітичні аспекти [Текст] / В. С. Гуля // Економічні студії. - 2015. - N 2. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Дерій, В. Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - N 6. - С. 3-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Костенко та ін. - Вид. 2-ге, переробл. І доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 400 с. : табл.
 9. Кармазін, В. А. Економічний аналіз : практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К. : Знання, 2007. - 256 с. : табл.
 10. Мних, Є. В. Економічний аналіз [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. В. Мних. - К. : Знання, 2011. - 630 с. : рис., табл.
 11. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Я. Попович. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 630 с. : рис., табл.
ID: 2714, 02.01.2014 10:43
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для розкриття теми "Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах оптово-роздрібної торгівлі". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Бутинець, Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, І. В. Замула ; за ред. Ф. Ф. Бутинця, ред. Н. М. Малюга. . - Житомир : Рута, 2007. - 280 с. : табл.
2. Бухгалтерський облік в торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Малюги. . - Житомир : Рута, 2002. - 573 с.
3. Для підприємств торгівлі. Як оптовику прийняти готівку без РРО: варіанти на вибір // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - № 37. – С. 38.
4. Мерчандайзинг оптовика і роздрібного торговця: точки дотику // Все про бухгалтерський облік. – 2010. - № 70. – С. 7.
5. Міщанюк, Л. Л.  Проблеми внутрішнього контролю на підприємствах оптової торгівлі / Л. Л. Міщанюк // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 2. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Оптова та роздрібна торгівля: як їх розрізняти підприємцю-єдиннику // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - № 51. – С. 26.
7. Як відрізнити оптову торгівлю від роздрібної та навіщо це потрібно // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 79. – С. 6.

ID: 2689, 05.06.2013 07:37
Доброго дня. Мене цікавить: Чи є у вас якась література або періодичні видання про оцінку трудового потенціалу підприємства коєфіцієнтним методом, особливо приклади розрахунків?

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Анищенко І. В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі екон.: спец.: економіка / І. В. Анищенко; Міжнар. кадрова акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. відкритий ун-т. - 2005. - 19 с.
 2. Атаєва О. А. Формування людського капіталу в структурі трудового потенціалу і розподільчих відносин в Україні / О. А. Атаєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 123-128.
 3. Гриневич С. С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти / С. С. Гринкевич // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - С. 16-23.
 4. Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. Мельник ; ред. О. Грабовська. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 229 с.
 5. Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 63-67.
 6. Чорний Р. С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу Р. С. Чорний // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 88-93.
ID: 2687, 28.05.2013 07:53
"Нормативно - правове регулювання банківських послуг"
На підставі яких законів, ліцензій, міжнародних угод та контрактів надаються банківські послуги

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Банківське законодавство України. - Дрогобич : КОЛО, 2001. - Ч. 1. - 526 с.
 2. Башинський А. А. Банківське право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк. - Херсон : ХМД, 2006. - 336 с.
 3. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Ващенко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 344 с.
 4. Костюченко О. А. Банківське право : підручник / О. А. Костюченко. - 3-є вид. - К. : Вид-во А. С. К., 2003. - 924 с.
 5. Орлюк О. П. Банківське право : навч. посіб.  / О. П. Орлюк ; ред. Т. С.  Мачинська. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 374 с. 
ID: 2665, 06.02.2013 11:25
Добрий день!
Допоможіть знайти інформацію для розкриття такого питання: "Послідовність аудиторської оцінки наступних подій". Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності : навч. посiб. для студ.вищ. навч. закл. зi спец. "Облiк i аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Б. Ф. Усач ; ред. Ф. Ф. Бутинець. - Житомир : Рута, 2001. - 416 c.
 2. Аудит : (основи держ., незалеж. проф. та внутріш. аудиту) : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Немченко [та ін.] ; за наук. ред.: В. В. Немченко, О. Ю. Редько. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 535 с.
 3. Генералова Н. В. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» / Н. В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2007. - № 12. – С. 60-65.
 4. Петрик Е. Последующие события и оценка их аудитором в соответствиии с международными и национальными нормами аудита / Е. Петрик // Бухгалтерский учет и аудит. – 1999. - № 5. – С. 31-36.
 5. http://dsbrickworks.com/mzhnarodn-standarti-auditu/324-audit-nastupnix-podj-.html
ID: 2657, 29.12.2012 12:47
Доброго дня!
Допоможіть підібрати матеріал, бажано статті, для розкриття теми: "Облік доходів від реалізації продукції підприємства". Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Бондаренко О. Облік доходів і витрат у міжсезонний період / О. Бондаренко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2005. - № 43. - С. 56-57.
 2. Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 10. - С. 36-44.
 3. Слюсарчук Л. І. Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 3. - С. 22-25.
 4. Цилюрик Г. І. Методологія обліку доходів від реалізації продукції / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2008.  - № 9. - С. 94-98.
 5. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007.  - № 3. - С. 93-98.
ID: 2651, 27.11.2012 20:45
Добрий вечір! Допоможіть знайти реферат на доповідь на тему: Управління підприємством у надзвичайній ситуації. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та сайти:
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. з курсу "Безпека життєдіяльності" для студ. екон. ВУЗів / С. П. Сонько [та ін.] ; за ред. С. П. Сонько. - Л. : Магнолія-2006, 2006. - 230 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8054/1/Skydanenko.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73945
http://referatu.net.ua/referats/448/38495
http://referatcentral.org.ua/military_service_load.php?id=320

ID: 2649, 18.11.2012 12:27
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти литературу на тему: "Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки". Зараннее спасибо.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам такі джерела:

Мнишенко, О. О. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці  / О. О. Мнишенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2012. - N 4. - С. 229-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
Гнатієнко, Григорій.Моделювання мотивації генераліста у рекрутингу персоналу  / Г. Гнатієнко // Персонал : наук. журн. - 2010. - N1. - С. 35-40. - Бібліогр. у кінці ст.
Липов, В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження  / В. Липов // Україна: аспекти праці. - 2008. - N2. - С. 42-51.
Занфірова, Т. А. Теорії трудових відносин і мотивації праці / Т. А. Занфірова // Економіка та держава. - 2007. - N7. - С. 86-88. - Библиогр. в конце ст. .
Закаблук, Г. О. Тарифна система моделі та методи мотивації праці / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Сер., Економіка та підприємництво : наук.-вироб. журн. - 2012. - N 3. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2639, 29.10.2012 11:45
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу та статті для розкриття теми "Інвестиційна політика підприємства". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. І. Вініченко // Фондовий ринок. - 2007. - № 28. - С. 23-28.
 2. Литюга Ю. В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємств / Ю. В. Литюга // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 76-83.
 3. Тодоряк О. Г. Особливості розробки інвестиційної політики підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / О. Г. Тодоряк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 73-77.
 4. Хотомлянський А. Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия / А. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 113-121.
 5. Шваб Л. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2004. - 568 с.

Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2633, 15.10.2012 13:44
Помогите, пожалуйста, подобрать литературу по теме "моделирование системы управления экономической безопасностью предприятия".

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися електронним каталогом нашої бібліотеки для самостійного підбору потрібної літератури:

 1. Василенко В. П. Вопросы обеспечения экономической безопасности - одно из направлений деятельности субъектов предпринимательства / В. П. Василенко // Логистика: проблемы и решения. - 2010. - № 5. - С. 43-45.
 2. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 255 с.
 3. Камышникова Э. В. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия / Э. В. Камышникова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 87-92.
 4. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко ; ред. Л. П. Никитина. - К. : Либра, 2003. - 280 с. 
 5. Руснак Л. Механизм взаимодействия службы безопасности с субъектами системы экономической безопасности предприятия  Л. Руснак // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 6. - С. 37-39.
ID: 2632, 12.10.2012 08:49
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для розкриття питання "Особливості електронного обігу цінних паперів". Дякую.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Андрущак О. Л. Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України / О. Л. Андрущак // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - С. 156-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
ст.
2. Бірюков О. М. Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів / О. М. Бірюков // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 7. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Віхров С. Види господарських зобов'язань у сфері розміщення й обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування / С. Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 6. - С. 80-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Горовець Н. Стан і перспективи діяльності інституту реєстраторів в Україні / Н. Горовець // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 6. - С. 17-19.
5. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : практ. посіб. / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, Г. В. Юрчук ; голов. ред. В. П. Розумний. - К. : Знання, 2003. - 278 с.
6. Сивченко Г. Концептуальні засади реформування депозитарної системи України / Г. Сивченко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : наук.-практ. журн. - 2012. - № 2. - С. 95-103.
7. Франчик Є. Електронний обіг цінних паперів в Україні // Ринок цінних паперів України. - 2002. - № 3/4.
8. Хорунжий С. Методологічні підходи до аналізу активності ринкового обігу цінних паперів / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. - 2011. - № 5/6. - С. 17-21. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2629, 06.10.2012 19:27
Добрий день! Де можна знайти відповідь на таке питання: "Форми інвестування в нематеріальні активи", дисципліна "Інвестування". Дуже вам вдячний.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, Эльга-Н, 2001 - . - (Библиотека финансового менеджера). - Т. 1. - 2001. - 531 c. ; Т. 2. - 2001. - 511 c
Боди Э. Финансы : учеб. пособие: пер. с англ./ Э. Боди, Р. Мертон ; ред. В. А.  Кравченко. - М. : Вильямс, 2000. - 584c.
Маковеев П. С. Организация, регулирование и управление инновационно-инвестиционной деятельностью в Украине : монография / П. С. Маковеев, М. В. Шарко. - Херсон : Б. в. , 2004. - 235 с.
Ткаченко И. Ю. Инвестиции : учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Ткаченко, Н. И. Малых ; ред. Т. В.  Шведова. - М. : Академия, 2009. - 235 с.

ID: 2628, 29.09.2012 14:10
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, у пошуку статтей та літератури для курсової роботи з фінансового обліку за темою "Облік виробничої собівартості продукції". Буду дуже вдячний вам.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

 1. Вороная Н. Калькулювання собівартості / Н. Вороная, А. Свіріденко, Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. - 2010. – № 7. - С. 5-118.
 2. Качалай В. Сучасні методичні підходи до калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах / В. Качалай // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. - 2012. - № 1. - С. 23-28.
 3. Львіцина С. А. Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності / С. А. Львіцина // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 66-71.
 4. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб з виконання практ. задач для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2005. - 553 с.
 5. Сук П. Л. Виробнича і податкова собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг / П. Л. Сук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 56-60.
ID: 2626, 26.09.2012 12:10
Добрий день,працівники бібліотеки!Підкажіть,будь ласка,які в вашій бібліотеці є матеріали для написання курсової роботи "Особливості формування та управління станом готівки в малому бізнесі".Завчасно дякую за допомогу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися пошуком в електронному каталозі:

 1. Гетманова Н. Нормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в Україні / Н. Гетманова // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 112-117.
 2. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Говорушко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 195 с.
 3. Готівковий та безготівковий обіг. - К. : Дебет-Кредит, 2004. - 160 c.
 4. Мармуль Л. О. Організація діяльності та обліку суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Мармуль, А. С. Мохненко ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Айлант, 2003. - 163 с.
 5. Міщенко С. Сучасні тенденції регулювання та організації готівкового грошового обігу / С. Міщенко // Банківська справа. - 2012. - № 1. - С. 96-109.
 6. Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Сук. - К. : Каравела, 2012. - 351 с.
ID: 2625, 20.09.2012 16:19
Доброго вечора!
Підкажіть, будь-ласка, які конкретно джерела (усі види), які є в Вашій бібліотеці, можна використати для написання бакалаврської роботи на тему: "Удосконалення управління витратами" (на прикладі підприємства, що займається виготовленням виробів з деревини).

Ключові слова: управління витратами, матеріальні ресурси.

Шановний користувач! Рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

1. Говорушко, Тамара Андріївна. Малий бізнес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 195 с.
2. Косинська О.В. Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств / О. В. Косинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011.  - N 7/8. - С. 106-110.
3. Максимець О.В. Методичні засади оцінювання конкурентних переваг лісової та деревообробної галузей у міжнародній торгівлі деревинною продукцією / О. В. Максимець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.  - N 1. - С. 81-86.
4. Олех Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. - 2011.  - N 3. - С. 139-147.
5. Олех Н.Л. Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах / Н. Л. Олех // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011.  - N 7/8. - С. 131-136.
6. Рилєєв С. Управлінський аспект обліку витрат на відновлення основних засобів деревообробної промисловості  /   С. Рилєєв // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005.  - N3. - С. 46-53.

ID: 2596, 06.05.2012 10:14
Добрый день, я пишу курсовую работу на тему: "Макроэкономическая нестабильность, безработица". Помогите пожалуйста со списком литературы. И если есть возможность информацией в интернете. Заранее огромное спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

1. Задирака О.І. Співставлення світового та національного рівнів щодо визначення основних макроекономічних показників якості життя / О. І. Задирака // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - N11. - С. 210-216.
2. Зубрицька Я.О. Теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 4. - С. 231-234.
3. Козловський С.В. Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України // Економіка та держава. - 2012. - N 1. - С. 22-26.
4. Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України / О. М. Майсюра // Економіка та держава. - 2010. - N8. -  С. 50-62.
5. Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах / Н. В. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - N 12. -  С. 239-242.
6. Судоргін М.Г. Державне управління борговою політикою - пріоритетний напрям макроекономічної стабілізації / М. Г. Судоргін // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2011. - N 3. - С. 88-92.
7. Сунцова О.О. Науково-методичний підхід до вимірювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 11. -  С. 38-48.

http://auditbalance.com/rt8.html

http://2fy.ru/node/5442

http://www.bestreferat.ru/referat-94266.html

ID: 2593, 23.04.2012 10:50
Доброго дня! Я пишу курсову роботу на тему: ''Ринок праці в сучасній економіці''. Прошу допомогти мені з літературою, а саме: проблеми, тенденції та преспективи розвитку ринку праці в сучасній економіці. Буду дуже вдячна!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

1. Башловка А. Міжнародно-правове регулювання у сфері недопущення вікової дискримінації на ринку праці: загальний огляд / А. Башловка // Юридичний журнал. - 2011. - N 9. -  С. 63-65.
2. Головач Н. Профкомпетентність фахівців у сфері управління персоналом (вимоги сучасного ринку праці) / Н. Головач // Персонал. - 2011. - N 2. -  С. 30-33.
3. Транченко Л. В. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці / Л. В. Транченко // Економіка АПК. - 2012. - N 1. -  С. 108-114.
4. Федоренко В. Г. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава. - 2012. - N 1. -  С. 13-16.
5. Чернявська Ю. Б. Інноваційне підприємництво - пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 7/8. -  С. 53-58.
6. Шутов І. Використання інформаційних технологій у сфері трудової міграції / І. Шутов, М. Чулаєвська // Вісник державної служби України. -2011. - N 1. -  С. 61-65.
7. Юрлова Н. Проблеми активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу / Н. Юрлова // Україна: аспекти праці. - 2011. - N 4. -  С. 46-51.
8. Ярошенко В. І. Передумови розвитку професійного ринку праці / В. І. Ярошенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 3. -  С. 199-204.

ID: 2591, 03.04.2012 13:47
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на наукове есе на тему : Державне управління місцевими фінансами. Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

 1. Бондарук Т. Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 222-231.
 2. Бондарук Т. Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 198-202.
 3. Владимиров К. М. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси"/ К. М. Владимиров; Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон : Вид-во ХНТУ, 2006. - 350 с.
 4. Макогон В. Д. Концептуальні засади зміцнення місцевих фінансів / В. Д. Макогон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 1. - С. 36-39.
 5. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. О. Сунцова; ред. Л. І. Єросова - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 488 с.
ID: 2587, 20.03.2012 13:15
Здравствуйте! Я пишу научную работу и мне очень нужна Ваша помощь. тема работы: Розвиток інноваційної діяльності підприємств в структурі технопарків . Очень нужна Ваша помощь в поиске литературы, заранее благодарю за помощь !

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та для більш детального ознайомлення з літературою запрошуємо до нашої книгозбірні:

 1. Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми / О. Зельдіна // Право України. - 2004. - № 12. - С. 54-58.
 2. Зятковський І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 73-82.
 3. Луганов О. В. Технопарки в програмно-цільовій стратегії держави / О. В. Луганов // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 6. - С. 93-98.
 4. Організаційні форми сприяння інноваційної діяльності: науково-технічні агломерації, технопарки й технополіси // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін.; за ред. З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - С. 506-559.
 5. Сімсон О. Правові проблеми функціонування спеціального режиму на території технопарків України / О. Сімсон // Право України. - 2006. - № 1. - С. 85-88.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
2223 24 25262728
293031