Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Державна влада і управління. Право

148. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (17 листоп. 2018 р., м. Одеса) / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [редкол.: Н. М. Бакаянова (голова) та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 821 с. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
Доповіді учасників конференції присвячені реформі адвокатури, проблемам адвокатського самоврядування, кримінально-правовим та  кримінальним процесуальним питанням здійснення адвокатської діяльності, наданню адвокатами правничої допомоги у різних видах судочинства, питанням професійної етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів тощо.

149. Адміністративне право України : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти “бакалавра” спец. "Право" освіт.-проф. прогр. "Правознавство" / Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 83 с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-82.
У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подаються: основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни "Адміністративне право", завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи.

150. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р.), м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 119 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

151. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 жовт. 2018 р., м. Запоріжжя) / Запоріз. нац. ун-т ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 107 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні", яка відбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету.

Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25‑26 квіт. 2018 р., [м. Суми] : у 2 ч. / Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; редкол.: М. П. Курило (голова) [та ін.]. – Cуми : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст.

152. Ч. 1. – 303 с. – Текст укр., рос., англ.

153. Ч. 2. – 279 с. – Текст укр., рос.
Автори матеріалів конференції розкривають актуальні проблеми реформування судових та правоохоронних органів, процесуального законодавства, приватного та соціального права тощо.

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун‑т "Одес. юрид. акад."; [редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : НУ "ОЮА" ; Херсон : Гельветика, 1998 –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

154. Вип. 80 / [ред. А. Новікова]. – 2018. – 209 с. : рис. – Текст укр., англ.

155. Вип. 81 / [ред. А. Новікова]. – 2018. – 187 с. : рис.
Чергові випуски збірника наукових праць містять матеріали, у яких подано науково обгрунтовані шляхи вирішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, нагальних проблем цивільного й господарського права, проблем ефективної протидії злочинності.

156. Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту : колект. моногр. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 279 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 235-279 та в підрядк. прим.
У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування.

157. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 верес. 2018 р.). – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 111 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори матеріалів конференції висвітлюють загальні питання історії та теорії держави і права, історії політичних та правових вчень, конституційного, муніципального права, міжнародного публічного та приватного права, права Європейського Союзу, екологічного, земельного, аграрного права тощо.

158. Антонюк Олена Володимирівна. Теоретичні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленного для нанесення тілесних ушкоджень : монографія / О. В. Антонюк, К. О. Чаплинський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 183 с. : діагр., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 131-152.
Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, курсантам, студентам та слухачам вищих юридичних навчальних закладів, працівникам поліції, прокуратури та адвокатури, усім тим, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

159. Береза Ю. М. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами : монографія / Ю. М. Береза, К. О. Чаплинський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 155 с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-138.
У монографії зосереджено увагу на характеристиці особи злочинця. Висвітлено особливості організації розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Запропоновано типові слідчі ситуації розслідування та порядок дій працівників поліції відповідно до цих ситуацій.

160. Білик Б. У вічність ідуть кращі / Б. Білик, М. Горбатенко ; [редрада: Т. Гриненко [та ін.] ; ред.-консультант В. Волошин]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 325 с. : фот. – (Благодійний народний патріотичний проект "Мій дім – Україна"). – На обкл. авт. не зазнач.
Видання надруковано з метою військово-патріотичного виховання підростаючого покоління та збереження історичної пам'яті героїчного минулого морської піхоти України.

161. Бойко В'ячеслав Петрович. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів : монографія / Бойко В'ячеслав Петрович ; НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 223 с. – Бібліогр.: с. 198-222.
Автором монографії сформульовано нові теоретичні положення щодо адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих загальних судів, з'ясовано вплив норм адміністративного права на суспільні відносини у сфері діяльності місцевих суддів, який здійснюється через певні адміністративні інструменти.

162. Бухтіярова Ірина Геннадіївна. Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні : монографія / І. Г. Бухтіярова ; НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 211 с. – Бібліогр.: с. 187-211 та в підрядк. прим.
У монографії досліджено адміністративно-правові засади захисту материнства та дитинства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито генезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Проаналізовано зарубіжний досвід та сформульовано шляхи вдосконалення адміністративного законодавства у сфері захисту дитинства та материнства в Україні.

163. Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів, 24 листоп. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студ. наук. т-во ; уклад. Ю. Д. Батан [та ін.] ; відп. ред. Г. О. Ульянова ; передм. С. Ківалова. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 643 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Подані матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку правової системи України та можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і при проведенні наукових досліджень студентами та молодими вченими.

164. Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 верес. 2018 р., [м. Ужгород] / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Центр укр.-європ. наук. співробітництва. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 171 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

165. Вечерова Євгенія Миколаївна. Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження : монографія / Є. М. Вечерова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : НУ ОЮА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 457 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с. 402-457.
У монографії висвітлено авторську концепцію нормативності кримінального права як його первинної сутнісної характеристики, що визначає сенс і призначення кримінального права та лежить в основі функцій, принципів і норм кримінального права тощо.

166. Глуханчук Олег Васильович. Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту : монографія / О. В. Глуханчук ; за заг. ред. О. Ю. Дрозда. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 213 с. – Бібліогр.: с. 187-213 та в підрядк. прим.
Наукове дослідження присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та види конституційних гарантій судового захисту. Проаналізовано зарубіжний досвід та сформульовано шляхи вдосконалення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері перегляду судових рішень адміністративних судів.

Грані права: XXI століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19 трав. 2018 р., м. Одеса : у 2 т. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [відп. ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан та ін.]. – Одеса : НУ ОЮА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст.

167. Т. 1. – 567 с.

168. Т. 2. – 561 с. – Текст укр., рос., англ.
Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку правової системи України і можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

169. Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. моногр. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [редкол.: О. П. Васильченко та ін.]. – Одеса : НУ ОЮА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 175 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
У колективній монографії аналізуються проблеми, пов'язані з децентралізацією публічної влади як на державному, так і на місцевому рівні.

170. Екологічне право України : навч. посіб. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за ред. проф. І. І. Каракаша, д-ра юрид. наук Т. Є. Харитонової, канд. юрид. наук А. І. Черемнової. – Вид. 1-ше. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 383 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Авторами навчального посібника розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб. Зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об'єктів, правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів, екологічно уражених територій тощо.

171. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 лют. 2018 р. / Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 123 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

172. Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / [С. П. Козодаєв та ін. ; уклад. В. В. Коцкулич] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 177 с. – Бібліогр.: с. 154-177.
Монографія присвячена розробці науково-обгрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту прав і свобод людини і громадянина у процесі проведення біометричних досліджень.

173. Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXXVIII Міжнар. іст.-прав. конф., 1-3 черв. 2018 р., м. Вінниця / Міжнар. асоц. істориків права [та ін.]. – Київ ; Херсон : Олдi-плюс, 2018. – 303 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

174. Зозуля Євген Вікторович. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Є. В. Зозуля, О. С. Туренко, І. В. Іванов ; Донец. юрид. ін-т. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 307 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та обкл. – Глосарій: с. 296-306. – Бібліогр. наприкінці тем.
Навчальний посібник містить опорні конспекти, глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну літературу та запитання до кожної теми навчальної дисципліни.

175. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листоп., 2018 р., м. Дніпро / Дніпров. гуманіт. ун‑т ; [редкол.: О. О. Кисельов та ін.]. – Дніпро : Дніпров. гуманіт. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2018. – 199 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються питання розвитку правової системи в Україні.

176. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали VI Міжнар. круглого столу, 24 трав. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Дослід. група "De mendacio veritas" ; [передм. С. В. Ківалова]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 126 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
VI Міжнародний круглий стіл присвячено вивченню сучасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню у теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів.

177. Калатур Максим Васильович. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : монографія / М. В. Калатур ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 343 с. – Бібліогр.: с. 310-342.
У монографії аналізуються та узагальнюються нормативно-правові, теоретико-наукові, методологічні й практичні підходи до адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів в Україні та світі.

178. Коваленко Іван Анатолійович. Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження : монографія / І. А. Коваленко ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, доктора теології, проф. Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 231 с. : діагр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та с.: 194-219.
Монографію присвячено кримінально-правовому дослідженню проблем кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів і формуванню на цій основі науково-обгрунтованих пропозицій щодо удосконалення відповідних норм Кримінального кодексу України.

179. Коваль Марія. Особливості розслідування катувань, вчинених співробітниками, що здійснюють правоохоронні функції : монографія / Марія Коваль ; [в авт. ред.]. – Львів : Львів. політехніка ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 142-162. – Дод.: с. 163-178.
У монографії розглянуто актуальні проблеми розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції. У процесі дослідження визначено обставини, які впливають на методику розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції, класифіковано категорії осіб, які найчастіше стають жертвами катувань з боку поліцейських тощо.

180. Колич Ольга. Полемічна література: філософсько-правова концепція України : монографія / Ольга Колич ; [авт. передм. С. С. Сливка] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", ННІ права і психології. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 176, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 162-177.
Автор монографії досліджує філософсько-правові концепти в українській полемічній літературі XVI-XVII ст. та з'ясовує їх значення для подальшого державотворення і правотворення та розвитку філософії права в Україні.

181. Коломоєць Т. О. Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України : наук-практ. нарис / Т. О. Коломоєць ; Навч.- наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України, Запоріз. нац. ун‑т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-39.
У виданні подається аналіз базових нормативних положень з питань "спеціальних обмежень", встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку визначення меж щодо одержання подарунків, різновидів подарунків, правил поводження із ними та відповідальності за недотримання встановлених вимог.

182. Конституційне право України : підручник / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [уклад.: В. В. Коцкулич, В. В. Джуган]. – Вид. 8-ме, перероб. і допов. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 409 с. – Бібліогр. наприкінці тем.

183. Конституційне право України : підручник / [І. М. Алмаші [та ін.] ; уклад.: В. В. Коцкулич, В. В. Джуган] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Вид. 9-те, перероб. і допов. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 461 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем.
Підручник ознайомить з положеннями Конституції України, дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої держави та виробить стійку позицію не бути байдужими до подій загальнодержавного та місцевого значення.

184. Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти : монографія / І. М. Фаловська [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 203 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започ. в 2001 р.). – Бібліогр.: с. 184-203.
Монографія присвячена розробці науково-обгрунтованої концепції конституційного принципу рівності.

185. Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу : монографія / [С. С. Калинюк [та ін.] ; уклад. В. В. Коцкулич] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 178 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започ. в 2001 р.). – Бібліогр.: с. 157-178.
Монографію адресовано адвокатам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування, особам, які цікавляться питаннями здійснення адвокатської діяльності.

186. Конституціоналізм та конституційна аксіологія : навч.-метод. посіб. для студ. освіт.-наук. прогр. підгот. здобувачів вищ. освіти ступеня “магістра права” за спец. ”Право” / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” ; [розроб. та уклад.: М. В. Афанасьєва та ін. ; за ред. О. В. Олькіної]. – Одеса : НУ ОЮА, 2018 ; Херсон : Гельветика, 2018. – 51 с. : табл. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр. наприкінці тем.
У навчальному посібнику розглядається теорія та практика сучасного конституціоналізму і конституційної аксіології в Україні в їх нерозривному взаємозв'язку та взаємообумовленості.

187. Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права : регіон. наук.- практ. круглий стіл (28-29 берез. 2018 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України ; [уклад. П. С. Лютіков]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 243 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Регіональний науково-практичний круглий стіл, який відбувся на базі юридичного факультету Запорізького національного університету.

188. Криволапчук Володимир Олексійович. Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : монографія / В. О. Криволапчук, О. М. Гришко ; Держ. НДІ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 247 с. – Бібліогр.: с. 214-237.
Авторами монографії досліджено адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів з урахуванням прогресивних теоретичних досліджень та досвіду зарубіжних країн з розвинутою економікою.

Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice = Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika : 14 Міжнар. конгрес, 13-15 верес. 2018 р., м. Одеса : [у 2 т.]. – Одеса : [НУ ОЮА] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – Тит. арк. парал. укр., англ., лит. - Зміст парал. укр., англ.

189. Т. 1. – 458 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., лит. – Бібліогр. в підрядк. прим.

190. Т. 2. – 542 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
Матеріали 14 Міжнародного конгресу присвячені вивченню сучасного стану зарубіжних і вітчизняних наукових розробок з проблем оптимізації розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів.

191. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів : монографія / С. В. Ківалов [та ін.] ; за ред. В. В. Тіщенко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 428 с. : діагр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – На обкл. та тит. арк. присвяч.: До 20-річчя Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 170-річчя Одес. шк. права.
У монографії розглядається широке коло проблем, пов'язаних з криміналістичним забезпеченням виявлення і продуктивного розслідування злочинів. Це проблеми вирішення тактичних і стратегічних завдань розслідування, зокрема, встановлення особи злочинця, визначення принципів побудови і застосування окремих криміналістичних методик до конкретного кримінального провадження, оперативно-розшукового забезпечення розкриття злочинів, організації і тактики проведення негласних слідчих дій.

192. Кримінальне право в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р., [м. Одеса] / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [передм. С. В. Ківалова]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 259 с. – Текст укр., англ.

193. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колект. моногр. / С. В. Ківалов [та ін.] ; редкол.: Г. О. Ульянова [та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 1147 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Викладений матеріал грунтується на основі положень оновленого кримінального процесуального законодавства, міжнародних договорів, практики Європейського суду з прав людини.

194. Кудрявцев Олексій Віталійович. Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні : монографія / О. В. Кудрявцев. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 221 с. – Бібліогр.: с. 198-221 та в підрядк. прим.
Монографію присвячено адміністративно-правовому забезпеченню діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито місце інспекції в системі органів публічної адміністрації. Описано правове регулювання та принципи діяльності.

195. Кузьмін Е. Е. Кримінальне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / Е. Е. Кузьмін ; передм. Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 95 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 55-94. – Інтернет-ресурси: с. 94.
Навчально-методичний посібник містить передмову, загальні положення, план навчального процесу, структуру навчальної дисципліни, плани практичних занять, перелік питань для підготовки до екзамену, що повинні допомогти студентам в організації самостійної роботи під час навчання.

196. Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове дослідження : монографія / К. К. Кулі-Іванченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон: Гельветика, 2018. – 231 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с. 206-231.
Автором монографії висвітлюється вирішення наукового завдання щодо проведення конституційно-правового дослідження соціального замовлення в Україні та розроблення з використанням його результатів пропозицій щодо подальшого удосконалення конституційного законодавства про соціальне замовлення.

197. Курило Тетяна Сергіївна. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні : монографія / Т. С. Курило ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Наук.-дослід. ін-т публ. права ; Херсон : Гельветика, 2018. – 175 с. – Бібліогр.: с. 160-175 та в підрядк. прим.
З точки зору адміністративного права розкрито поняття, ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг.

198. Легеза Ю. О. Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади : монографія / Ю. О. Легеза ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 431 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 330-388. – Дод.: с. 389-431.
У монографії визначено нормативні засади здійснення публічного управління у сфері використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового регулювання. Розкрито систему суб'єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів та її розвиток; встановлено завдання, функції та форми публічного управління у даній сфері.

199. Лисенко Сергій Сергійович. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : монографія / С. С. Лисенко ; за заг. ред. Є. С. Дурнова. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 175 с. – Бібліогр.: с. 158-175 та в підрядк. прим.
У виданні розкрито поняття та зміст адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності та відповідальність, яку передбачено за порушення законодавства у сфері торгівлі. Досліджено принципи, форми і методи адміністративної діяльності публічної адміністрації. Проаналізовано зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності.

200. Литвин Наталія Анатоліївна. Реалізація інформаційної політики органами державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект : монографія / Н. А. Литвин ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Одеса : Ун-т ДФС України ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 515 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Монографію присвячено аналізу наукових джерел та розробок, узагальненню правозастосовної практики правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України, вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду правового забезпечення інформаційної діяльності державних органів, які виконують аналогічні функції.

201. Ломжец Юлия Викторовна. Парламентское право: практический курс : учеб. пособ. для самостоят. изуч. дисциплины / Ю. В. Ломжец, Д. В. Бараненко ; Нац. ун-т кораблестроения имени адм. Макарова. – Николаев ; Одеса : [Б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 86 с. – Парал. тит. лист укр. – Библиогр.: с. 78-84.
Навчальний посібник відображає актуальні наукові проблеми і є навчальним виданням у галузі права російською мовою.

202. Міжнародні стандарти державного управління : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти “магістр” спец. "Право" освіт.-проф. прогр. "Правознавство" / Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. дослідж. пробл. служб. права Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 55 с. – Бібліогр.: с. 44-53.
У виданні у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни "Міжнародні стандарти державного управління", завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи.

203. Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXXIX Міжнар. іст.-прав. конф., 2-3 листоп. 2018 р., м. Львів / Міжнар. асоц. істориків права [та ін.] ; [редкол.: І. Б. Усенко (голова) та ін.]. – Київ ; Херсон : Олді-плюс, 2018. – 321 с. – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Текст укр., лит. – Бібліогр. наприкінці ст.

204. Мурзановська Аліна Владиславівна. Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року : монографія / А. В. Мурзановська ; [наук. ред. Ю. П. Аленін] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 191 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії визначено поняття, ознаки та значення кримінально-процесуальної відповідальності. Розглянуто види та систему заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Виділено тенденції розвитку інституту кримінально-процесуальної відповідальності та сформульовано науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері застосування кримінально-процесуальної відповідальності.

205. Назаренко Катерина Юріївна. Методика розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом : монографія / К. Ю. Назаренко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 171 с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 128-149. – Дод.: с. 150-171.
Автором монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики, окреслено способи і слідову картину злочинів, досліджено обстановку злочинного посягання та особу злочинця.

Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публ. права ; наук. ред. О. Ю. Дрозд, [редкол.: В. В. Галунько (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДІПП ; Херсон : Гельветика, 2015 –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

206. 2018, вип. 1, т. 1. – 2018. – 249 с. : табл.

207. 2018, вип. 1, т. 2. – 2018. – 233 с. : табл. – Текст укр., рос., англ.

208. 2018, вип. 2. – 2018. – 343 с. : діагр.

209. 2018, вип. 4, т. 1. – 2018. – 201 с. : табл.

210. 2018, вип. 4, т. 2. – 2018. – 265 с. – Текст укр., англ.

211. 2018, вип. 6, т. 1. – 2018. – 308 с.

212. 2018, вип. 6, т. 2. – 2018. – 306 с.
У збірниках висвітлюються актуальні питання теорії та історії публічного адміністрування, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального і кримінально-процесуального права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2013 –   . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

213. 2018, вип. 1, т. 1 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 171 с.

214. 2018, вип. 1, т. 2 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 181 с.

215. 2018, вип. 2, т. 1 / [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. – 2018. – 198 с.

216. 2018, вип. 2, т. 2 / [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. – 2018. – 176 с. : діагр., табл.

217. 2018, вип. 2, т. 3 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 166 с. – Текст укр., рос.

218. 2018, вип. 3, т. 1 / [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. – 2018. – 163 с. : табл. – Текст укр., рос.

219. 2018, вип. 3, т. 2 / [редкол.: О. С. Саінчин та ін.]. – 2018. – 191 с.

220. 2018, вип. 4, т. 1 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 135 с. – Текст укр., рос.

221. 2018, вип. 4, т. 2 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 137 с.

222. 2018, вип. 5 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 99 с.

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [редкол.: М. В. Афанасьєва та ін.]. – Одеса : Юрид. літ. ; [Херсон] : Гельветика, 2016 –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

223. Т. 21 / [ред. А. Новікова]. – 2018. – 176 с.

224. Т. 22 / [ред. А. Новікова]. – 2018. – 194 с.
Збірники наукових праць адресовано фахівцям, що працюють у сфері юриспруденції, студентам-юристам, юристам-практикам, які цікавляться тенденціями розвитку правового життя сучасного суспільства.

225. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 січ. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин, Півд. регіон. центр. НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 99 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

226. Одеські юридичні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листоп. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 155 с. : табл. – (Наукові конференції Одеської школи права). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори статей розглядають сучасні проблеми з усіх галузей права.

227. Орловський Богдан Михайлович. Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація : монографія / Б. М. Орловський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 427 с. – Дод.: с. 357-399. – Бібліогр.: с. 400-426.
Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспільно небезпечних посягань у національному та зарубіжному кримінальному законодавстві.

228. Осауленко Світлана Вікторівна. Право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз : монографія / С. В. Осауленко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 389 с. – Бібліогр.: с. 324-389.
Автором монографії розглядається конституційне право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні в умовах сучасного демократичного суспільства. Приділено увагу всім елементам цього конституційного права, доктринальним джерелам і методологічним засадам його дослідження.

229. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 черв. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр НАПрН України, Укр.-словац. центр партнерства [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 139 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, конституційного права, муніципального права, цивільного права і цивільного процесу, сімейного права, міжнародного приватного права та інше.

230. Пайда Юрій Юрійович. Вплив релігії на формування принципу верховенства права: історія, філософія, сучасність = Influence of Religion on the Formation of the Principle of Rule of Law: History, Philosophy, Modernity : монографія / Юрій Пайда ; в авт. ред. – Харків : ХНУВС ; Херсон : Гельветика, 2018. – 207 с. : табл. – Дод. тит. арк. парал. укр., англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 185-207.
Автором монографії окреслено питання впливу релігії, як чинника, що регулює суспільні відносини, та церкви, як міцної духовної інституції на формування права, на процес реалізації прав і свобод людини та громадянина, а особливо – на реалізацію принципу верховенства права в Україні.

231. Плотнікова Юлія Ігорівна. Правове регулювання плати за землю в Україні : монографія / Ю. І. Плотнікова ; Нац. акад. прокуратури України, НДІ публ. права. – Київ : НДІ ПП ; Херсон : Гельветика, 2018. – 207 с. : карти, табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с.: 181-199.
У монографії досліджено сутність плати за землю як одного з різновидів податку та фінансової основи розвитку місцевого самоврядування. Надано характеристику таких складових механізму правового регулювання плати за землю, як платники плати за землю, об'єкт оподаткування платою за землю, база оподаткування платою за землю, ставка плати за землю тощо.

232. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 26 жовт. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 369 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. Льва Михайловича Стрельцова (25.10.1918-24.03.1979).
Учасниками конференції розглядається широке коло питань, що стосуються проблем державного суверенітету, його концепції та реальності; суверенності держави в умовах глобалізації; державного суверенітету та "суверенітету" прав людини; державного суверенітету та проблем національної безпеки.

233. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Запоріз. нац. ун-т, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, Класич. приват. ун-т, Херсон. ф-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Гельветика, 2018. – 115 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію, що відбулася на базі історико-юридичного факультету Херсонського державного університету.

234. Пономаренко Д. В. Тактичні питання захисту в кримінальному провадженні : [практ. посіб.]. Кн. 1 / Д. В. Пономаренко. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 110 с. – (Бібліотека адвоката Пономаренка). – Бібліогр. в підрядк. прим.
У практичному посібнику на основі практичного досвіду автора розглянуто проблемні питання застосування норм кримінального процесуального права з позицій тактики захисту у кримінальному провадженні.

235. Права людини в національному та європейському контекстах : підручник / [Н. І. Петрецька та ін.] ; за заг. ред. Н. І. Петрецької, Ю. М. Бисаги ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 481 с. – Бібліогр.: с. 454-478 та в підрядк. прим.
Автори підручника розглядають принципи, гарантії та обмеження прав і свобод людини та громадянина; громадянські права; політичні права; економічні права; соціальні, культурні, екологічні права тощо.

236. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 лют. 2018 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Центр укр.-європ. наук. співробітництва ; [редкол.: М. М. Алмаші та ін.]. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2018. – 163 с. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
У виданні розкриваються питання теорії та історії держави і права, конституційного права, муніципального права, цивільного права і процесу, трудового права, права соціального забезпечення, земельного права, адміністративного права і процесу, кримінального права та кримінології, міжнародного права тощо.

237. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 верес. 2018 р., [м. Одеса] / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 591 с. : табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник матеріалів конференції відображає результати філософських, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави та права.

238. Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження : монографія / [В. Г. Дрозд та ін.] ; Держ. н.-д. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 361 с. : діагр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с. 317-349.
У монографії досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства. З цією метою проведено аналіз законодавства країн Європейського Союзу та пострадянського простору.

239. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2018 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави".

240. Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
Авторами збірника розглядаються актуальні питання розвитку галузей права.

241. Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 лют. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 115 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни", яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2018 р., м. Одеса : у 2 т. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півд. регіон. центр НАПрН України; [відп. ред. Г. О. Ульянова]. – Одеса : НУ ОЮА ; Херсон : Гельветика, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст.

242. Т. 1. – 671 с. – Текст укр., рос., англ., нім., фр.

243. Т. 2. – 783 с. – Текст укр., рос., англ.
У двох томах збірника відображені результати філософських, політичних, соціологічних загальнотеоретичних досліджень держави і права. Розглядаються сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, господарського права та процесу. Аналізуються проблеми застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у правовій сфері.

244. Припутень Д. С. Теорія примусу у службовому праві : монографія / Д. С. Припутень ; Запоріз. нац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 425 с. – Бібліогр.: с. 376-424.
У монографії у логічній послідовності висвітлюються базові положення службового права як сфери об'єктивізації примусу, обгрунтовано поняття, інтегративні ознаки примусу у службовому праві як різновиду адміністративного примусу.

245. Природноресурсове право України : навч. посіб. для студ. вищ. юрид. навч. закл. за спец. "Правознавство" / Н. С. Гавриш [та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша, Т. Є. Харитонової ; [авт. вступ. сл. І. І. Каракаш] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 565 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, економічних, екологічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів і пропонується для використання при читанні лекційного курсу та відповідних спеціальних курсів з природноресурсового та екологічного права за фахом.

246. Приходько Ірина Віталіївна. Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві : монографія / І. В. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 219 с. – Бібліогр.: с. 194-216.
У монографії проаналізовано теоретико-правові основи податкової амністії, надано правову характеристику податкової амністії як інституту податкового права, визначено основні напрями розвитку інституту податкової амністії.

247. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 95 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр. наприкінці тем та на с. 83-94.
У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми протидії транснаціональній злочинності. Навчальний курс зосереджено на поглибленому кримінологічному вивченні злочинних проявів, що в умовах глобалізаційних перетворень набувають транснаціональних форм.

248. Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2018 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І. С. Гриценко та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; Херсон : Гельветика, 2018. – 111 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

249. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2018 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Центр укр.-європ. наук. співробітництва ; [редкол.: М. М. Алмаші та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
У виданні представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", яка за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

250. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 жовт., 2018 р.), м. Острог. – Острог : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які вивчають юридичні науки.

251. Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів : матеріали Третьої Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 16-17 берез. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; [редкол.: В. М. Галунько та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 207 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Дане видання висвітлює актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, конституційного права, муніципального та цивільного права, сімейного та господарського права, трудового права тощо.

252. Рибак Катерина Олександрівна. Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання : монографія / К. О. Рибак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 249 с. – Бібліогр.: с. 204-242. – Дод.: с. 243-248.
Автор монографії досліджує теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні. Обгрунтовує ідею про адміністративно-правову природу інституту містобудівної діяльності та доводить необхідність виділення  в якості самостійного галузевого утворення містобудівного права, з його наступним розміщенням у межах Особливого адміністративного права.

253. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : НУ ОЮА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 147 с. – (Наукові конференції Одеської школи права). – Бібліогр. наприкінці ст.
Учасники конференції розглядають питання історії та сучасного розвитку права.

254. Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 груд. 2018 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр мед. права Юрид. ф-ту, Всеукр. асоц. захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації". – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 123 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщено матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка відбулася в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

255. Рязанов М. Ю. Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту міжнар.-прав. відносин / М. Ю. Рязанов, В. А. Федоров ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одесса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 111 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 72-105.
Автори посібника мають на меті орієнтувати студентів у доволі великому обсязі інформації, наголосити на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу.

256. Соловей Денис Юрійович. Еволюція законодавста про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919-1959 рр.) : монографія / Д. Ю. Соловей ; за заг. ред. канд. юрид. наук Є. С. Дурнова ; НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 203 с. – Бібліогр.: с. 172-201.
У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних документів і матеріалів, теоретичних досліджень зроблено комплексний історично-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) у 1919-1959 рр.

257. Сотула О. С. Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств : монографія / О. С. Сотула, О. С. Саінчин ; Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 927 с. – Бібліогр. наприкінці гл. та на с. 869‑903.
Авторами монографії представлено порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім'ї в частині забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім'ї у сфері нормотворення.

258. Стрельцова Є. Д. Історія, концепції та проблеми права : метод. рек. до вивчення навч. дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. "Право" / Є. Д. Стрельцова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 43 с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем.
Методичні рекомендації можуть бути корисними для аспірантів, викладачів вишів юридичного профілю та для всіх, хто цікавиться проблемами теорії права.

259. Стрельцова Є. Д. Морське право : метод. рек. до вивчення навч. дисципліни для студ. заоч. форми навчання першого (“бакалавр”) рівня вищої освіти спец. "Право" / Є. Д. Стрельцова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 51 с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем та с. 43-50. – На обкл. також: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.1865.
Запропоновані методичні матеріали складаються з тематичного плану навчальної дисципліни; плану лекційних та семінарських занять; завдань для виконання самостійної роботи; методичних вказівок до вивчення питань запропонованих тем та з підготовки контрольних робіт; списку нормативного матеріалу і літератури як до всього курсу, так і до окремих тем курсу; переліку питань до іспиту.

260. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : Третя Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2018 р., м. Одеса / ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Центр соц.-політ. дослідж. "Politicus". – Одеса : ДЗ "ПНП ун-т ім. К. Д. Ушинського" ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються актуальні проблеми правового розвитку держави, сучасний стан та перспективи розвитку політичної системи України, економічні та соціокультурні аспекти розвитку українського суспільства.

261. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні : колект. моногр. / Ун-т мит. справи та фінансів ; [за заг. ред. Д. В. Приймаченка]. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 271 с. – (Митна політика). – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори монографії з урахуванням сучасних надбань митно-правової науки розглядають теоретико-правові засади формування й розвитку правовідносин у сфері митного регулювання, тенденції реформування національної митної служби, актуальні питання безпосереднього здійснення митної справи, теоретико-методологічні засади виконання митних формальностей, проблеми здійснення правоохоронної діяльності в галузі митної справи.

262. Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : матеріали 20 Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2018 р., м. Київ / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Ін-т держ. упр. у сфері цивіл. захисту. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 535 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. назва відсут.
У матеріалах конференції наведено результати наукових досліджень у сфері цивільного захисту, спрямованих на розробку рекомендацій щодо ефективного впровадження заходів цивільного захисту, організації управління у надзвичайних ситуаціях на державному, регіональному та місцевому рівнях організації влади в Україні.

263. Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. видатного вчен.-криміналіста, д-ра юрид. наук, проф. Віктора Павловича Колмакова, 23 листоп. 2018 р., [м. Одеса] / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [авт. передм. С. Ківалов]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 225 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Учасниками Міжнародної конференції показано значення наукових здобутків видатного вченого-криміналіста Віктора Павловича Колмакова та висвітлено сучасні проблеми боротьби зі злочинністю.

264. Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 черв. 2018 р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 107 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів конференції розглядаються загальні питання історії та теорії держави і права, історії політичних та правових вчень, конституційного, муніципального права, міжнародного публічного та приватного права, права Європейського Союзу, екологічного, земельного, аграрного права тощо.

265. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 груд. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан ; відп. ред. Г. О. Ульянова]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 215 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

266. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8 черв. 2018 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр вивч. пробл. адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Приват. вищ. навч. закл. "Фінанс.-прав. коледж" ; [за ред. проф. Р. С. Мельника]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; Херсон : Гельветика, 2018. – 379 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

267. Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 7-10 черв. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [відп. ред.: Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор'єва]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 275 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції містить тези доповідей учасників даного наукового заходу.

268. Українсько-німецький / німецько-український словник юридичних термінів = Ukrainisch-Deutsches / Deutsches-Ukrainisch Wörterbuch von Rechtsbegriffen : близько 10 тисяч термінів / Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко; голов. ред., голова кол. авт. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 326 с. – (Бібліотека словників юридичних термінів).
У виданні юридичні терміни розподілені за галузями права на окремі частини. При укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела.

269. Українсько-польський / польсько-український словник юридичних термінів = Ukrainsko-polski / polsko-ukrainski slownik terminov prawniczych : (близько 10000 термінів) / Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України, Запоріз. від-ня центру пол. права Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [Т. О. Коломоєць та ін. ; упоряд.: Т. О. Коломоєць, Т. В. Хом'як ; голов. ред. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 308 с. – (Бібліотека словників юридичних термінів).
Дане словникове видання підготовлено з метою забезпечення потреби сучасного українського суспільства у фахових словниках, зорієнтованих на студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків та всіх, хто бажає удосконалювати знання з сучасної юридичної термінології.

270. Халін Олег Валерійович. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / О. В. Халін. – Херсон : Гельветика, 2018. – 243 с. – Бібліогр.: с. 215-240.
У монографії здійснено комплексне дослідження з метою розв'язання низки теоретичних і практичних проблемних питань щодо виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих, негласних розшукових дій; застосування спеціальних знань під час розслідування.

271. Харитонов Євген Олегович. Право власності : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. Г. Некіт ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 253, [2] с. – Дод.: с. 239-253. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного права України. Видання призначене спростити опанування здобувачами вищої освіти навчального курсу, воно деталізує питання права власності, сприяє з'ясуванню проблем теоретичного та практичного характеру у сфері правового регулювання відносин власності.

272. Харитонов Євген Олегович. Регулятивні правовідносини: приватно-правовий та публічно-правовий виміри : монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова ; Нац. ун‑т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 403 с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії проаналізована суть регулятивних правовідносин у контексті загальної теорії права, теорії цивільного права (як права приватного) та адміністративного права (як права публічного). Піддано аналізу можливі класифікації регулятивних правовідносин та розглянуто значення окремих видів правовідносин для функціонування цивільного обігу.

273. Хрідочкін Андрій Вікторович. Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності : монографія / А. В. Хрідочкін ; Запоріз. нац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 467 с. – Бібліогр.: с. 412-465.
Автором монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Здійснено аналіз організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності.

274. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. (для підгот. до іспитів і тестування) / Н. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 429 с. : табл. – Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 412-424. – Дод.: с. 425-429.
Навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" і підготовлений з урахуванням положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України (2017 року), Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права.

275. Цуркану С. І. Міжнародне комерційне право : навч.-метод. посіб. / С. І. Цуркану, К. В. Громовенко ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : МГУ ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 123 с. – Бібліогр.: с. 31-38.
У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжнародних розрахунків, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу.

276. Швець Юрій Юрійович. Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров'я: порівняльно-правове дослідження : монографія / Ю. Ю. Швець ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2018. – 493 с. – Бібліогр.: с. 430-482.
У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності конституційного права особи на охорону здоров'я в Україні, європейських державах, США, Канаді та інших країнах. Здійснено порівняльний аналіз конституційних та інших правових норм, які стосуються права особи на охорону здоров'я.

277. Шевчук Олексій. ДокаZ : відверто про державні органи України : [топ-33 роzмов z укр. політиками] / О. Шевчук. – Київ : ДокаZ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 718, [1] с. : фот.
Видання створене на основі найкращих інтерв'ю за матеріалами телепередачі автора. Це гучний голос відомих політиків, визначних державних діячів, лідерів думок і культурної еліти нашого суспільства, як комплексна думка про те, як живе нині наша країна.

278. Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 трав. 2018 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун‑т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 107 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами доповідей конференції розглядаються актуальні проблеми, перспективи та пріоритетні напрями юридичної науки на сучасному етапі.

279. Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 верес. 2018 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : НУ ОЮА ; Херсон : Гельветика, 2018. – 167 с. – (Наукові конференції Одеської школи права). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Юридичний бюлетень : наук. журн. / Голов. територ. упр. юстиції у Херсон. обл., Одес. держ. ун-т внутр. справ, Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; [редкол.: О. Г. Предместніков (голова) та ін.]. – Одеса : ОДУВС ; Херсон : Гельветика, 2015 –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

280. 2018, вип. 7 (7), ч. 1. – 2018. – 309 с.

281. 2018, вип. 7 (7), ч. 2. – 2018. – 337 с.

282. 2018, вип. 8 (8). – 2018. – 454 с.
У збірниках висвітлюються актуальні питання теорії держави та права, цивільного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, проблеми протидії злочинності, юридичної психології тощо.

283. Юровська В. В. Методи адміністративного права: питання теорії та практика : монографія / В. В. Юровська ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : [ЗНУ] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 343 с. – Бібліогр.: с. 309-343.
Монографія присвячена комплексному дослідженню змісту та призначення методів адміністративного права, розробці концептуальних моделей збалансованого поєднання елементів правового регулювання, їх оптимального застосування та визначення рівня ефективності методів адміністративного права.

Див. також № 145, 296-298, 311-313, 316, 493, 502, 505, 506, 515, 549-551, 567-570, 594, 595, 602, 613, 632, 646

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031