Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Освіта

315. Від вихователя до керівника дошкільного закладу : [біогр. матеріали та фот. освітян м. Херсона] / [упоряд.: Н. Т. Ісаєва, Ю. В. Кузьменко]. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 71 с. : фот.
Видання містить біографічні матеріали та фотографії освітян м. Херсона, які працювали вихователями, завідуючими, методистами, інспекторами в дошкільних установах.

316. Губанова Т. О. Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / Т. О. Губанова ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 341, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-341. – Дод.: с. [342-343].
У монографії наведено нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності публічного адміністрування у сфері організації й функціонування коледжів в Україні та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. Адже головне завдання сучасних освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребувані в українській економіці.

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання; [голов. ред. О. В. Співаковський]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007 –     . – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

317. Вип. 1 (34). – 2018. – 130, [1] с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

318. Вип. 2 (35). – 2018. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

319. Вип. 3 (36). – 2018. – 107 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

320. Вип. 4 (37). – 2018. – 170 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

321. Кохановська Олена Вікторівна. Природничо-математична освіта дівчат в Україні XIX початку XX століття : навч. посіб. / О. В. Кохановська. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 147 с. : табл., фот. – Бібліогр.: с. 122-134, 139-144.
У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст природничо-математичної освіти, визначено особливості функціонування системи жіночої природничо-математичної освіти XIX – початку XX століття.

322. Ліцейська освіта : навч.-метод. зб. Вип. 37 / Херсон. акад. ліцей ім. О. В. Мішукова Херсон. міськ. ради при ХДУ ; [голов. ред., авт. вступ. сл. Г. В. Бібік]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 111 с. : портр., рис. – Текст укр., рос., англ.
Дана збірка демонструє результативність інтенсивної наукової співпраці вчителів та учнів Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова, підготовки випускників 2018 року до різного роду інтелектуально-творчих змагань, сформованість у них мотивації досягнень, життєвих перспектив, відображає спроби ліцеїстів пов'язати наукову діяльність зі вступом до ВНЗ та з майбутньою професією.

323. Ляшкевич Антоніна Іванівна. Становлення і розвиток морської освіти на Херсонщині : навч. посіб. / Антоніна Іванівна Ляшкевич ; [ред. М. П. Мироненко]. – Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 179 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – Іст.-пед. слов. мор. освіти: с. 177-179.

324. Неперервна освіта в соціокультурних вимірах : монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. М. Слабка. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 283 с. : рис. – Текст укр., рос., англ.
У колективній монографії розглянуто питання, пов'язані з багатоаспектністю проблеми сучасного стану розвитку неперервної освіти в Україні, яка передбачає інтеграцію всіх рівнів і видів освіти в цілісну систему, що забезпечує можливість оновлення й поповнення знань упродовж життя людини.

Нова українська школа діалог з В. О. Сухомлинським : у 2 ч. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р., [м. Херсон] : до 100-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського / Нац. акад. пед. наук України, Херсон. держ. ун-т, Всеукр. асоц. ім. Василя Сухомлинського [та ін.]. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – Конф. проводиться в межах Всеукр. освіт. форуму.

325. Ч. 1. – 209 с.

326. Ч. 2. – 269 с.
Збірники містять статті, присвячені осмисленню, розвитку та використанню в побудові Нової української школи наукової спадщини видатного українського вченого В.О. Сухомлинського.

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради ; редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2006 –     . – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

327. Вип. 37. – 2018. – 317 с.

328. Вип. 38. – 2018. – 311 с.

329. Вип. 39. – 2018. – 313 с.

330. Вип. 40. – 2018. – 299 с.
Висвітлені на сторінках збірників наукових праць матеріали сприятимуть вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.

331. Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 черв. 2018 р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 107 с. : рис. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти тощо.

332. Соколовська О. С. Екологія та природознавство з методикою навчання : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / О. С. Соколовська, І. О. Січко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-32, 48-53 та на поч. лекцій. – Глосарій: с. 187-219.
У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими відбувається формування уявлень про цінність природи, виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування навичками навчально-пізнавальної та природоохоронної діяльності.

333. Султанова Наталя Вікторівна. Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах освіти України (друга половина XX початок XXI століття) : монографія / Н. В. Султанова ; [ред. М. П. Мироненко]. – Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 379 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 266-329.
Автором монографії узагальнено досвід соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України впродовж другої половини XX – початку XXI століття. Окреслено перспективи розвитку соціального виховання дітей в умовах реформування інституційних установ.

334. Теоретичні та методичні засади розвитку професійної компетентності вчителів та працівників психологічної служби в системі післядипломної освіти : колект. моногр. / [Т. І. Туркот та ін. ; ред. О. В. Кохановська] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". – Херсон, 2018. – 251 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
У монографії представлено результати наукових пошуків професорсько-викладацького складу Херсонського державного університету та Херсонської академії неперервної освіти з актуальних питань теорії та історії педагогіки, післядипломної, професійної освіти й психології.

Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. / Нац. акад. пед. наук України, Укр. НДІ естет. освіти ; [голов. ред. В. Г. Бутенко]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012 –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

335. Вип. 9. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 71 с. : рис., схема, табл.

336. Вип. 10 / [наук. ред. В. Г. Бутенко]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 47 с. : рис., табл.
У науково-педагогічних вісниках висвітлюються теоретико-методологічні та методичні проблеми виховання особистості в системі освіти, аналізуються особливості організації виховної роботи з учнівською та студентською молоддю. Зміст статей відображає досвід освітньо-виховної діяльності працівників шкільних та позашкільних навчальних закладів, викладачів вищої школи.

Див. також № 14, 98, 518-544, 627, 645

Загальноосвітні школи

337. Коваленко Валентина Миколаївна. Літопис Інгулецької ЗОШ I-III ступенів Білозерської районної ради Херсонської області : (до 50-річного ювілею) / Валентина Коваленко ; [голов. ред. О. В. Олексюк ; худож. ред. В. М. Мелещенко]. – Київ ; Херсон : Просвіта, 2018. – 226 с. : фот.
Книга присвячена 50-річчю загальноосвітньої школи с. Інгульця Білозерського р-ну. Це розповідь про досягнення освітян і випускників, які стали гордістю не тільки села, а й усієї України.

338. Лінгводидактична підготовка та професійний розвиток сучасного вчителя початкової школи : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; [під заг. ред. І. А. Нагрибельної]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 339 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщено наукові праці, присвячені актуальним проблемам сучасної лінгводидактики початкової та дошкільної освіти.

339. Ліцейський педагогічний вісник : наук.-метод. зб. / Херсон. акад. ліцей ім. О. В. Мішукова Херсон. міськ. ради при ХДУ ; [редкол.: Г. В. Бібік (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 159 с. : іл., фот.
Науково-методичні статті присвячені актуальним питанням сучасної освіти. Видання містить творчі розробки уроків учителів ліцею.

Вищі навчальні заклади

340. Історія Херсонського національного університету (ХНТУ) : [до 55-річчя ХНТУ] / [редкол.: Ю. М. Бардачов (голова) та ін.]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 186 с.
У виданні розкривається навчально-методична, наукова, виховна, громадсько-політична і практична роль університету, показано його місце в освітній сфері краю. Охарактеризовано вагомі здобутки професорсько-викладацького складу в розвитку вищої школи.

341. Костолович М. І. Асистентська практика : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти ступеня “магістр” зі спец. “Екологія” / М. І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 171 с. : табл. – Слов. осн. понять і термінів: с. 128-135. – Бібліогр.: с. 136‑141. – Дод.: с. 142-171.
Даний посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам в оволодінні знаннями, вміннями та навичками з організації освітнього процесу у вищій школі та проведення науково-педагогічних досліджень.

342. Модернізація змісту професійної підготовки магістрів соціальної роботи : навч.-прогр. вид. / [Т. Г. Вермієнко та ін. ; уклад. С. В. Копилова] ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 179 с.
У збірнику запропоновано навчальні програми, у структурі яких відображено предмет, мету і завдання вивчення дисципліни, інформаційний обсяг, список рекомендованих джерел, вимоги до форми підсумкового контролю успішності навчання та рекомендації до вибору засобів діагностики.

343. Херсонська державна морська академія. "Естафета морських поколінь" (1834-2017) = Kherson State Maritime Academy "The Relay Race of Seafarers' Generations" (1834-2017) : [фотоальбом]. – [Херсон] : [Б. в.], [2018?]. – [40] с. – Назва на обкл. : Херсонська державна морська академія.
Видання насичене яскравими кольоровими фотографіями про здобутки і перемоги студентів та працівників навчального закладу.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031