Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Народне господарство

17. Кузьміна Тетяна Олегівна. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Кузьміна. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 315 с. : рис. – Бібліогр.: с. 296-303.
Навчальний посібник адресовано студентам та співробітникам наукових і навчальних закладів, аспірантам і викладачам, які працюють над різними аспектами проблем оцінювання якості продукції, процесів та послуг; формуванням систематичних знань про структуру й функції органів служби стандартизації; особливостями проведення процедур сертифікації в іноземних країнах.

18. Неділько Анатолій Георгійович. Поштовий скандал в місті Нова Каховка у 1999-2003 рр. / Анатолій Неділько. – Дніпряни (Херсон. обл.) : Анатолій Неділько, 2018. – 38, [1] с. : іл., табл.
У брошурі описується рідкісний прецедент порушення поштових правил, який може увійти рекордом до історії пошти України. Новокаховський вузол зв'язку дозволив виконкому Новокаховської міської ради "у зв'язку з важким фінансовим становищем" використовувати поштові речі колишнього СРСР для відправлення поштової кореспонденції. Скандал тривав майже 4 роки, аж поки керівництво "Укрпошти" не поклало край протизаконним діям.

Див. також № 199, 231, 252

Економіка та управління

19. Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни : Міжнар. наук.-практ. конф., 7 берез. 2018 р., м. Запоріжжя / Запоріз. обл. рада [та ін.]. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції досліджуються сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва і фінансово-економічного потенціалу України.

20. Актуальні питання економічних наук : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 верес. 2018р.), м. Київ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори збірника розглядають загальні питання світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.

21. Актуальні питання менеджменту та маркетингу : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квіт. 2018 р.), м. Запоріжжя. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 99 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст. – Матеріали друк. в авт. ред.
Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою.

Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2018 р., м. Дніпро : [у 2 ч.] / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури [та ін.]. – Дніпро : ПДАБА ; Херсон : Гельветика, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст.
22. Ч. 1. – 2018. – 115 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

23. Ч. 2. – 2018. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
У двох частинах видання висвітлюються загальні питання економіки та управління підприємствами, інновацій та інвестиційної діяльності, маркетингу, сучасного менеджменту тощо.

24. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика : монографія. Кн. 6 / В. А. Кузнєцов [та ін.] ; за ред. Е. А. Кузнєцова. – Херсон : Олді‑плюс, 2018. – 357 с. : рис. – Бібліогр.: с. 352-355.
При всіх відмінностях представлених авторами монографії матеріалів і їх наукових позицій, робота має яскраво виражену мету – продовжити наукову дискусію для дослідників та практиків економіки і менеджменту.

25. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (16‑17 берез. 2018 р.), м. Хмельницький. – Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник призначено для всіх, кого цікавить розвиток економічної науки.

26. Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю : монографія / О. В. Артюх ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 411 с. : рис., табл.
Автор монографії розкрив концептуальні, теоретико-методологічні, організаційно-прикладні аспекти функціонування податкового аудиту. Доведена доцільність його інституціоналізації в Україні та обгрунтовано перевагу створення новітньої парадигми державно-приватного партнерства.

27. Бондар Олександр Іванович. "Зелена" економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; за заг. ред. проф. О. І. Бондаря ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 237 с. : рис., табл.
У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідеології "зеленої" економіки відповідно до сучасних глобальних та національних викликів.

Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., 2 лют. 2018 р., м. Запоріжжя : [у 2 ч.] / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст.
28. Ч. 1. – 2018. – 119 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

29. Ч. 2. – 2018. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
У двох частинах видання розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

30. Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування : монографія / О. І. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Бондаря, В. М. Вакараша ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 361 с. : рис., портр., табл. – Дод.: с. 346-361. – Бібліогр. наприкінці розд.
Монографія спрямована на розв'язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного середовища шляхом вилучення і використання частки гірничої та екологічної ренти в інтересах власника природних ресурсів – українського народу.

31. Голов Сергій Федорович. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація : монографія / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, Р. В. Кузіна. – Херсон : Гельветика, 2018. – 251 с. : рис., табл. – Дод.: с. 204-251. – Бібліогр. наприкінці розд.
У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку корпоративної звітності на засадах інтегрованого мислення. Розглянуто концептуальні основи, методологію та організацію інтегрованого звітування. Розроблено підхід до аналітичного забезпечення інтегрованого звітування на засадах аналізу ризиків.

32. Гуцалюк Олексій Миколайович. Управління інтеграційним розвитком корпоративних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Гуцалюк. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 423 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 365-396.
Монографію присвячено розбудові теоретико-методологічного базису управління інтеграційним розвитком корпоративних підприємств, що базується на концепції зростаючої віддачі та динамічного перегляду ефектів від матчингу суб'єктів інтеграційної взаємодії.

33. Джерелюк Юлія Олександрівна. Антикризова стійкість підприємств в конкурентному середовищі: теорія, методологія та практика : монографія / Ю. О. Джерелюк. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 455 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 390‑430.
Автором монографії розкрито сутність антикризової стійкості підприємства, розглянуто особливості та принципи забезпечення антикризової стійкості підприємства в умовах конкурентного середовища.

34. Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 123 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства", яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

35. Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 4 трав. 2018 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; [Херсон] : Головко О. А., 2018. – 171 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Матеріали друк. в авт. ред.

36. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 листоп. 2018 р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 191 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки і управління підприємствами, економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, сучасного менеджменту, публічного управління та адміністрування тощо.

37. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : II Міжнар. наук.-практ. конф., 26 жовт. 2018 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Херсон : Головко О. А., 2018. – 103 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Матеріали друк. в авт. ред.
У книзі викладено тези доповідей учасників II Міжнародної науково‑практичної конференції "Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи", яка відбулася в м. Одесі.

38. Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 лют. 2018 р. / Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; [заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 199 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

39. Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи : Всеукр. наук.-практ. конф., 23 берез. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технологій [та ін.]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 115 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться стратегіями економічного розвитку в інвестиційному вимірі.

40. Інноваційна економіка : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 черв. 2018 р.), [м. Львів]. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 119 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Матеріали друк. в авт. ред.

41. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : міжунів. колект. моногр. Вип. 3 / О. М. Коваленко [та ін.] ; за ред. О. М. Коваленко, Є. І. Масленнікова. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 633 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
У міжуніверситетській колективній монографії представлено результати наукових досліджень та наукові позиції дослідників різних університетів України. У виданні започатковано дискусію для науковців та практиків у галузях економіки, управління та адміністрування щодо розвитку інноваційної економіки.

42. Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою : монографія / [М. М. Клименюк та ін.] ; за заг. ред. М. М. Клименюка, В. Г. Горника ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Херсон : Гельветика, 2018. – 353 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – На тит. арк. також: Наук. вид. присвяч. 100-річчю Тавр. нац. ун-та ім. В. І. Вернадського.
У монографії викладені результати досліджень колективу науковців, спрямованих на подолання соціально-економічної кризи та подальшого розвитку України.

43. Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Ковшова. – Київ ; Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 515 с. : рис., табл.
Автор монографії обгрунтував теоретико-методологічні засади маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу до управління підприємством. Виявлено тенденції розвитку маркетингового менеджменту на вітчизняному ринку під впливом дії чинників маркетингового середовища. Розроблено науково-практичні рекомендації з використанням авторських методів і методик.

44. Козакова Олена Миколаївна. Макроекономіка : підручник / О. М. Козакова, Е. М. Забарна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 427 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 424-425.
Підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних проблем та охоплює всі теми навчальної програми.

45. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації світової економіки : Всеукр. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2018 р., м.Київ / Ін-т модернізації змісту освіти, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : НУХТ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 115 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – Матеріали друк. в авт. ред.
У збірнику матеріалів конференції розглядаються стратегії економічного розвитку в інвестиційному вимірі.

46. Кордзая Натела Ревазівна. Основи інтернет-маркетингу : навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. Ч. 2 / Н. Р. Кордзая. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 163 с. : кольор. рис., табл. – Бібліогр.: с. 158-161.
Навчальний посібник розкриває основні поняття Інтернет-маркетингу, характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у месенджерах, методику та особливості маркетингу у геосоціальних мережах/сервісах, основи ведення вірусного маркетингу, методику та особливості ремаркетингу.

47. Кравченко Сергій Миколайович. Теорія та практика прогнозування розвитку наукоємних виробництв в Україні : монографія / С. М. Кравченко ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 187 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-158.
Монографію присвячено розвитку теоретичних, методичних і прикладних аспектів удосконалення методичного забезпечення прогнозування розвитку наукоємних виробництв в Україні.

48. Кузьміна Тетяна Олегівна. Системи управління якістю : навч. посіб [для студ. ВНЗ] / Т. О. Кузьміна, В. В. Євтушенко. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 499 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 495‑499.
Особлива увага у навчальному посібнику приділяється стандартам нових версій 2015 р., створенню інтегрованих систем управління якістю, використанню статистичних методів контролю та аналізу якості, соціально-психологічним аспектам впровадження систем управління якістю.

49. Мардус Наталія Юріївна. Методологія забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів за умов відкритості національної економіки : монографія / Н. Ю. Мардус ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпро : ПДАБА ; Херсон : Гельветика, 2018. – 375 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 329-355.
Автором монографії досліджено і обгрунтовано теоретико-методологічне, методичне та практичне формування основ стратегічного забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Розроблено концептуальні засади стратегічного забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів з урахуванням ступеня відкритості національної економіки.

50. Маркетингові орієнтири інноваційного розвитку економіки і міжнародний досвід : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 16 жовт. 2018 р., [м. Херсон] / Херсон. обл. рада, Департамент освіти і науки Херсон. обл. держ. адмін. [та ін.]. – Херсон : МУБіП, 2018. – 115 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються актуальні проблеми у сфері маркетингу інновацій в Україні та світі, нові підходи і досвід маркетингової діяльності. Досліджено закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливості його застосування в Україні.

51. Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : монографія / Т. О. Меліхова. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 630 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 432-476. – Дод.: с. 477-628.
У монографії запропоновано розв'язання низки теоретичних та практичних проблем щодо подальшого формування й удосконалення внутрішнього контролю та оцінки ефективності економічної безпеки підприємств.

52. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. [для проф. підгот. військовослужбовців ЗС України, звільн. у запас] / ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 239 с. : рис., табл. – (Проект "Україна-Норвегія" ; вип. 6). – Бібліогр. наприкінці ст.
Навчальний посібник видано в рамках проекту "Україна-Норвегія". Завдяки його реалізації забезпечується перепідготовка військових, що дозволяє їм опанувати нові цивільні професії та соціально адаптуватися в своїй трудовій та кар'єрній діяльності.

53. Міжнародний маркетинг : підручник / Я. С. Ларіна [та ін.] ; [за ред. О. І. Бабічевої]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 451 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 438-443. – Дод.: с. 444-451.
У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості міжнародного маркетингового середовища, методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів, альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому ринку. Представлені різні підходи до формування міжнародного маркетингового комплексу компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків.

54. Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25‑26 трав. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 139 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: [ТНУ ім. В. І. Вернадського] – 100, 1918-2018.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки : [зб. наук. пр.] / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н. І. Шашкова (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

55. 2018, вип. 28, ч. 1. – 2018. – 173 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

56. 2018, вип. 28, ч. 2. – 2018. – 173 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

57. 2018, вип. 29, ч. 1. – 2018. – 207 с. : рис., табл.

58. 2018, вип. 29, ч. 2. – 2018. – 209 с. : рис., табл.

59. 2018, вип. 30, ч. 1. – 2018. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

60. 2018, вип. 30, ч. 2. – 2018. – 163 с. : рис., табл.

61. 2018, вип. 30, ч. 3. – 2018. – 133 с. : рис., табл.

62. 2018, вип. 30, ч. 4. – 2018. – 123 с. : рис., табл.

63. 2018, вип. 31. – 2018. – 207 с. : рис., табл.

64. 2018, вип. 32. – 2018. – 193 с. : рис., табл.

65. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2018 р., м. Дніпро : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури, Опол. Держ. Ун-т (Польща). – Дніпро : ПДАБА ; Херсон : Гельветика, 2018. – 123 с. : табл. – Текст укр., фр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори матеріалів конференції досліджують сучасний стан та перспективи розвитку економічної науки.

66. Парсяк В. Н. Економіка моря : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : Гельветика, 2018. – 389 с. : рис., табл. – Дод.: с. 342-353. – Предм. покажч.: с. 354-364. – Бібліогр.: с. 365-389. – До 25‑річчя ф-ту економіки моря Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. С. Й. Макарова.
У підручнику системно викладено теоретичні положення та прикладні методики організації морських видів діяльності, які в сукупності та взаємодії становлять особливу сферу господарських відносин – економіку моря.

67. Перспективи модернізації економіки та фінансової системи України : Міжнар. наук.-практ. конф., 7 верес. 2018 р., [м. Запоріжжя] / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

68. План перспективного розвитку Херсонської області на 2019-2021 роки : [буклет] / Херсон. обл. держ. адмiн., Рада регіон. розв. – [Херсон] : [Б. в.], [2018?]. – 83 с. : кольор. іл.
План перспективного розвитку Херсонської області на 2019‑2021 роки інтегрує в собі відповідні планові документи районних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та міськвиконкомів міст обласного значення. Включає проекти, затверджені органами місцевого самоврядування за результатами широкого громадського обговорення, та проекти обласного і місцевого значення, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, реалізацію реформ у медичній, освітній, соціальній сферах, розбудову інфраструктури та залучення інвестицій.

69. Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції : Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2018 р., м. Запоріжжя / Запоріз. обл. рада, Запоріз. держ. інженер. акад., Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 143 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону.

70. Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12-13 жовт. 2018 р., м. Миколаїв / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини ВНЗ "Університет «Україна»". – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ "Університет «Україна»" ; Херсон : Головко О. А., 2018. – 111 с. : рис., табл.
У збірнику розглядаються проблеми та розвиток обліку, економіки та фінансів національних підприємств; організаційні та економічні аспекти ефективного управління національними підприємствами; моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою в умовах глобалізації; питання конкурентоспроможності банківської системи; концепції інвестування в умовах посилення нестабільності національної економіки тощо.

71. Реформації соціально-економічного розвитку України : [колект.] монографія / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ; [В. Г. Горник та ін. ; за ред. В. Г. Горника, В. В. Корнєєва, О. В. Царенко]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 449, [2] с. : рис., табл.
У монографії досліджуються питання інституційних змін регуляторної політики держави в частині регіонального розвитку, освоєння природно-ресурсного потенціалу, трансформації фінансової системи держави та її позицій у глобальній економічній системі.

72. Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 берез. 2018 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. ін-т упр., економіки та природокористування. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 127 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

73. Розвиток наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки: теорії та пропозиції : зб. наук. праць з актуал. питань екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 143 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць зібрані статті, в яких розглядаються актуальні питання економіки, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування тощо.

74. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 лют. 2018 р.), [м. Одеса]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 107 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

75. Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники : II Міжнар. наук.-практ. конф., 2 берез. 2018 р., [м. Одеса] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Херсон : Гельветика, 2018. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні викладено тези доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники".

76. Сержанов Віталій Вікторович. Формування державної інвестиційної політики розвитку національного господарства : монографія / В. В. Сержанов ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 174-202.
У монографії сформульовано наукові узагальнення та рекомендації щодо умов, інструментів та інституціональних аспектів формування інвестиційної політики України, які забезпечать повноцінну реалізацію запропонованої моделі економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів.

77. Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1-2 черв. 2018 р., м. Миколаїв / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини ВНЗ "Університет «Україна»". – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ "Університет «Україна»" ; [Херсон] : Головко О. А., 2018. – 111 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

78. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 верес. 2018 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Херсон : Головко О. А., 2018. – 303 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні викладено тези доповідей учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася в м. Одесі.

79. Сучасні напрями розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів : Міжнар. наук.-практ. конф., 2 листоп. 2018 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством тощо.

80. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2018 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розв., Akademia Polonijna w Częstochowie ; [за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski]. – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 195 с. – Текст укр., англ., пол.

81. Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф., 27 жовт. 2018 р., м. Запоріжжя / Запоріз. обл. рада, Запоріз. держ. інж. акад., Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА ; Херсон : Гельветика, 2018. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів конференції висвітлюються сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу України.

82. Таврійський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 99 / ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"; [редкол.: Ю. Є. Кирилов (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 81 с. : рис., табл. – Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 78.

83. Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф., 1 груд. 2018 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Херсон : Головко О. А., 2018. – 235 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

84. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування, ДУ "І-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України", Вища шк. менеджменту м. Варшави ; [упоряд. І. О. Петровська ; редкол.: В. Г. Горник та ін.]. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 475 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються питання про публічне управління, економіку та підприємництво, розвиток фінансової системи в Україні, актуальні проблеми теорії і практики менеджменту.

85. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листоп. 2018 р.) / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування, Укр. нац. ком. Міжнар. торг. палати – ICC Ukraine, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [редкол.: В. Г. Горник та ін. ; упоряд. О. Г. Мітал]. – Київ : ТНУ ім. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 379 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали у збірнику подаються за такими розділами: публічне управління, природокористування та охорона навколишнього середовища, економіка та підприємництво, розвиток фінансової системи в Україні, світове господарство та міжнародні економічні відносини тощо.

86. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії : I Міжнар. наук.-практ. конф., 24 трав. 2018 р., м. Миколаїв / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; [Херсон] : Головко О. А., 2018. – 115 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

87. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії : II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листоп. 2018 р., м. Миколаїв / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" ; [редкол.: В. Д. Будак та ін.]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; Херсон : Головко О. А., 2018. – 131 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірниках розглядаються питання сучасних особливостей глобальної інтеграції економічних систем, глобальні та національні детермінанти розвитку міжнародної економіки, інституціональні аспекти розвитку національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії тощо.

88. Управлінський облік. Збірник задач : навч. посіб. / Д. А. Горовий [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ" ; Херсон : Гельветика, 2018. – 399 с. : табл.
Частина вправ, наведених у посібнику, має на меті закріпити знання студентів, отримані ними в процесі вивчення основ бухгалтерського обліку та фінансового обліку. Решта мають суто управлінську спрямованість: формують у студента вміння виробляти рішення самостійно, або ж обирати між альтернативними рішеннями правильне.

89. Федяєва М. С. Державне регулювання економіки: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / М. С. Федяєва ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 199 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 153-167. – Дод.: с. 168-199.
У пропонованому виданні з позицій професійно-зорієнтованого та технологічного підходів представлено матеріали викладання окремих розділів курсу "Державне регулювання економіки" у вищому закладі освіти: загальних основ регулювання національної економіки, світового досвіду регулювання економіки державою.

90. Фокіна-Мезенцева К. В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика : монографія / К. В. Фокіна-Мезенцева ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2018. – 299 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 216-260. – Дод.: с. 261-299.
Монографія присвячена дослідженню проблем формування ефективних теоретичних, методологічних основ і розробці практичних рекомендацій для прогресивної динаміки розвитку мотивації в системі менеджменту на основі вдосконалення корпоративної культури підприємства.

91. Шарко Маргарита Василівна. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, А. В. Тарасюк ; Херсон. нац. техн. ун‑т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 217 с. : рис. – Предм. покажч.: с. 211-214. – Бібліогр.: с. 215-217.
У навчальному посібнику розкрито механізм формування, теоретичні та методичні аспекти оцінювання потенціалу підприємства і його структурних елементів, забезпечення розвитку підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Запропоновано наочну інтерпретацію навчального матеріалу у вигляді логічних схем, таблиць.

Див. також № 97, 138, 469, 472, 473, 565, 618, 626

Окремі галузі

Промисловість

92. Баганов Євген Олександрович. Електричні машини : навч. посіб. для курсантів/студ. спец. “Річк. та мор. транспорт” / Є. О. Баганов, С. О. Рожков ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 311 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 307.
Авторами видання розглядається теорія роботи та основні елементи конструкції електричних машин постійного та змінного струмів, їх застосування, умови паралельної роботи, пуск та регулювання, підходи до розрахунку їх експлуатаційних характеристик з урахуванням специфіки використання на судні, відповідно до компетентнісних вимог до умінь суднового електромеханіка.

93. Войцицький Анатолій Павлович. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Вид. 2-ге, випр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 299 с. : рис. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 281-282.
У підручнику висвітлено елементну базу електроніки, основні процеси та принципи дії транзистора, як активного елемента електронних схем, будову та принципи дії електронних блоків живлення, підсилювачів, генераторів, імпульсних і цифрових пристроїв тощо.

94. Македон В. В. Інноваційні підходи реструктуризації промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Македон ; [наук. ред. К. С. Салига] ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 513 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 458-503.
У монографії досліджено теоретичні і методологічні засади реструктуризації промислових підприємств, аналізуються організаційні та економічні складові використання угод злиттів і поглинань при проведенні інтеграційної реструктуризації.

95. Пізінцалі Людмила Вікторівна. Шорсткість поверхні : конспект лекції / Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, Т. В. Рабоча ; Одес. нац. мор. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 59 с. : рис., табл. – Авт. вказ. у надвип. даних. – Бібліогр.: с. 56.
Конспект лекцій знайомить з показниками кількісної оцінки шорсткості поверхні. Розвиває здатність орієнтуватися у галузі шорсткості поверхні щодо її застосування при виготовленні деталей суден та судноремонті.

Див. також № 471

Інформаційні технології

 

96. Козяр Микола Миколайович. Комп'ютерна графіка: SolidWorks : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. Парфенюк. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 251 с. : рис. – Бібліогр.: с. 249.
У навчальному посібнику описано сутність комп'ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks. Подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. Вміщено 10 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в SolidWorks.

97. Молодь у світі сучасних технологій : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчен. за тематикою: "Інформ. технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами", 1-2 черв. 2018 р., [м. Херсон] / Херсон. нац. техн. ун-т, ГО "Росток" ; [редкол.: Г. О. Райко (голова) та ін.]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 258 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Тит. арк. парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Доповіді наукової конференції містять результати наступних досліджень: новітні технології управління підприємницькими структурами; застосування автоматизованих програм управління підприємством; аналіз соціально-економічного розвитку регіону; економіко-математичні моделі, інформаційні системи та технології в економіці тощо.

98. Назаренко Вадим Сергійович. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті : навч. посіб. / В. С. Назаренко, В. В. Кузьменко. - 2-ге вид., перероб. і допов. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 119 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99-119.
У посібнику обгрунтовано процес використання інформаційно‑комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розкрито важливість відкритих форм післядипломної освіти у формуванні інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів.

Див. також № 46

Транспорт

99. Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами : монографія / [А. В. Букетов та ін.] ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 161 с. : рис., табл., фот. – Надвип. дан. укр., англ. – Бібліогр.: с. 153-160.
Авторами монографії наведено методи відновлення засобів морського та річкового транспорту шляхом використання епоксидних композитів і покриттів на їх основі.

100. Завальнюк Ольга Петрівна. Теорія автоматичного управління для суднового офіцера-електротехніка : навч. посіб. / О. П. Завальнюк, І. П. Завальнюк ; [ред. В. І. Козачок] ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 287 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – Предм. покажч.: с. 284-285.
У виданні викладено основні поняття і визначення класичної теорії автоматичного управління, принципи будови систем автоматичного управління. Особлива увага приділена типовим законам управління, цифровим і аналоговим регуляторам, сигналам в автоматичних системах управління, засобам автоматики.

101. Ляшкевич Антоніна Іванівна. Тлумачний словник морської термінології / А. І. Ляшкевич, М. І. Бабишена ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 147 с. : іл. – Бібліогр.: с. 146‑147.
Словник охоплює морську лексику, необхідну для використання у навчальному процесі в морських закладах освіти з урахуванням компетентнісного підходу та для вдосконалення і розвитку лексичного складу суднових офіцерів.

102. Познанська Інна Володимирівна. Стратегія розвитку морської транспортної галузі України: теорія, методологія та практика реалізації : монографія / І. В. Познанська ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій. – Одеса : ПНДІЕІ ; Херсон : Гельветика, 2018. – 395 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 347‑372.
У монографії розглядаються економічні принципи, закономірності, критерії, показники та методи забезпечення умов ефективного розвитку української транспортної галузі на міжнародному ринку транспортних послуг.

103. Товстокорий Олег Миколайович. Базові принципи маневрування судна : навч. посіб. / О. М. Товстокорий ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 335 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
Дане видання висвітлює базові принципи маневрування суден з урахуванням чинних фізичних законів. Навчальний посібник призначений для навчання курсантів морських коледжів, перших курсів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їх кваліфікації.

Див. також № 8, 95, 628          

Сільське господарство

104. Бойко Віктор Іванович. І сниться степу далечінь : (док. повість) / Віктор Бойко. – Херсон : ХМД, 2018. – 91 с. : іл., фот.
Документальна повість присвячена колективному герою – Людині праці – трудівнику колишнього колгоспу ім. XIX партз'їзду Великолепетиського району Херсонської області. З висоти пережитих років автор з любов'ю відтворює події сорокалітньої давності. Герої повісті – реальні люди зі своїми характерами, уподобаннями, але об'єднують їх – працелюбство, вірність і відданість своїй землі, своєму покликанню. Серед них – керівники та спеціалісти господарства, рядові колгоспники, тобто ті, хто своєю невтомною працею творив і продовжує творити добро на землі.

105. Гурепко Микола Михайлович. Поле життя 70-річного ювіляра : нарис / Микола Гурепко ; [худож. оформ. І. Стратій]. – Херсон : ХМД, 2018. – 52 с. : фот.
Нарис українського письменника і журналіста присвячений непростому життєвому шляху І.Ф. Складенка, знатного хлібороба, нагородженого Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР та орденом "Знак Пошани". Іван Федорович – колишній голова правління ордена Трудового Червоного Прапора колгоспу ім. Леніна з містечка Нововоронцовки на Херсонщині.

Зрошуване землеробство : міжвідом. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. земл-ва ; редкол.: Р. А. Вожегова (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2000 –  . – Бібліогр. наприкінці ст.
106. Вип. 69. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 119 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 118.

107. Вип. 70. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 123 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 123.
У двох випусках наукового збірника подано результати досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток грунту, удобрення, раціональне використання поливної води. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів та гібридів, економіці виробництва.

108. Лебідь Ольга Миколаївна. Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. Мринський ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 86 с. – Бібліогр.: с. 86.
Англо-український словник-посібник сприяє підвищенню в студентів рівня володіння англійською мовою і, водночас, знайомить їх з різними аспектами майбутньої спеціальності.

109. Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 91 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 91. – Алф. покажч.: с. 88-90.
Дана робота виконана в межах державної науково-дослідної тематики "Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів".

110. Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 89 с. : кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 89. – Алф. покажч.: с. 86-88.
Матеріали посібника можуть бути використані органами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами та студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей "Агрономія", "Захист і карантин рослин".

111. Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 94 с. : кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 94. – Алф. покажч.: с. 91-93.
У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників зернових культур, поширених в Україні, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічний календар та заходи боротьби з ними. Опис кожного виду супроводжується фотографічними матеріалами.

112. Наукові основи адаптації систем землеробства до зміни клімату в Південному Степу України : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. земл-ва ; за наук. ред. Р. А. Вожегової. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 751 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – Присвяч. 100-річному ювілею Нац. акад. аграр. наук України.
У монографії вміщено результати багаторічних досліджень вчених Інституту зрошуваного землеробства НААН. Описано інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях, які спрямовані на раціональне використання та охорону сільськогосподарських земель, оптимізацію витрат ресурсів, зниження антропогенного навантаження на агроекосистеми тощо.

113. Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва : матеріали Регіон. наук.-практ. конф., 15 берез. 2018 р., м. Дніпро / Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, ДУ Ін-т зерн. культур НААН України, Лаб. тваринництва. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 167 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наведені результати досліджень спеціалістів з актуальних питань біотехнології, годівлі, розведення та селекції сільськогосподарських тварин, технології переробки продуктів тваринництва, зоогігієни, аквакультури, рослинництва та інноваційні технології підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.

114. Соляник Микола Борисович. Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом : [навч. посіб.] / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко, Т. І. Нежлукченко. – 1-ше вид. – Херсон : Олді‑плюс, 2018. – 187 с. : іл., схеми, табл. – (Нові технології в тваринництві).
Видання адресовано фахівцям з тваринництва, фермерам, технологам, зоотехнікам та ветеринарам.

Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки / ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"; [редкол.: О. В. Аверчев (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Айлант, 1996 –  . – Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

115. Вип. 99. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 279 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 273.

116. Вип. 100, т. 1. – Херсон : Гельветика, 2018. – 327 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Імен. покажч.: с. 318.

117. Вип. 100, т. 2. – Херсон : Гельветика, 2018. – 346 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Імен. покажч.: с. 337.

118. Вип. 101. – Херсон : Гельветика, 2018. – 238 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 232.

119. Вип. 102. – Херсон : Гельветика, 2018. – 173 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 167.

120. Вип. 103. – Херсон : Гельветика, 2018. – 300 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 291.

121. Вип. 104. – Херсон : Гельветика, 2018. – 231 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 225.
У даних випусках видання вміщено статті з різноманітних питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, меліорації та родючості грунтів, екології, іхтіології та аквакультури.

122. Чечевицкий Владимир Михайлович. Получение воска на приусадебной пасеке / В. М. Чечевицкий ; рис., фот. В. М. Чечевицкого. – Херсон : ХГТ, 2018. – 40 с. : рис., фот. – Библиогр.: с. 37.
У виданні розповідається про способи виготовлення воскової сировини. Наведено технології отримання якісного воску з присадибної пасіки. Розглянуто оригінальні конструкції сонячної та парової воскотопок, фільтрів для очищення воску. Описано технологію їх виготовлення в домашніх умовах.

Див. також № 267, 484, 485

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031