Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія

434. Аксьонова Віра Ігорівна. Гуманістичні обрії європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Аксьонова ; Південноукр. держ. нац. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Льотна Акад. Нац. авіац. ун-ту. – Одеса ; Кропивницький : [Б. в] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 535 с. : табл. – Бібліогр.: с. 506-532. – Дод.: с. 533-534.
Гуманістичні обрії соціального життя є феноменом соціокультурного вибору України, проявом цивілізованого типу людини в європейському просторі. Відтворення етносоціальних властивостей української політичної нації пов'язане з якісним оновленням процесу виховання патріотизму людини у дусі європейських цінностей.

435. Бабатіна Світлана Іванівна. Методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології : навч.-метод. посіб. з дисципліни / С. І. Бабатіна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 151 с. – Бібліогр.: с. 124-133. – Корот. понят.-термінол. слов.: с. 134-151.
Навчально-методичний посібник складається зі: вступу, нормативної частини курсу із зазначенням програми дисципліни та теоретично-практичного орієнтиру у вивченні дисципліни, тем теоретичного підгрунтя дисципліни, інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять та до самостійної роботи студентів. Наявні завдання до модульної атестації та питання до екзамену, список рекомендованої літератури, короткий понятійно-термінологічний словник.

436. Дудка Т. М. Психологія девіантної поведінки : метод. рек. до проведення семінар. занять для студ. ОКР "бакалавр" напрямку підгот. "Психологія" ден. та заоч. форм навчання ВНЗ / Т. М. Дудка ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 91 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 30-39 та в тексті.
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми, містять завдання, що визначаються цілями навчальної дисципліни. Структуровані пояснення представлені в обсязі, який є необхідним та достатнім для організації самостійної підготовки студентів до семінарських занять.

437. Зарицкая Валентина Васильевна. Психология эмоционального интеллекта : монография / В. В. Зарицкая ; Класич. приват. ун-т. – Запорожье : [Б. и.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 279 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 243-278.
У монографії представлені результати дослідження одного із маловивчених психологічних феноменів – емоційного інтелекту та його ролі в підготовці особистості до професійної діяльності.

438. Інсайт : зб. наук. пр. студ., аспірантів та молодих вчен. Вип. 15 / Херсон. держ. ун-т ; [голов. ред. І. С. Попович]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 295 с. : рис., табл. – Текст, відом. до назви укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірка містить матеріали наукових доповідей Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих вчених та студентів "Соціально-психологічні технології розвитку особистості".

439. Кольцов В. М. Порівняльний аналіз формування і функціонування політичної опозиції в країнах Вишеградської групи : монографія / В. М. Кольцов ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 523 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с. 451-521.
Автором монографії проаналізовано сутність, підходи до визначення, типи та форми, теоретичні й емпіричні принципи, причини й умови структуризації, моделі і чинники інституціоналізації політичної, зокрема парламентської, опозиції на тлі різних типів політичних режимів, із особливим наголосом на країнах Вишеградської групи.

440. Крупник Іван Романович. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу "Соціальна психологія (з практикумом)" : навч.-метод. посіб. / І. Р. Крупник, О. Є. Блинова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 63 с.
Посібник охоплює провідні питання сучасної соціальної психології: від побудови емпіричного дослідження з урахуванням специфіки наукових розвідок у руслі взаємодії людини та групи до розгляду найважливіших феноменів, пов'язаних із міжособистісним спілкуванням, лідерством, соціально-рольовою поведінкою.

441. Левкулич Василь Васильович. Справедливість як соціокультурний феномен : монографія / Василь Левкулич ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 479 с. – Бібліогр.: с. 445-479.
Монографія присвячена соціально-філософському аналізу уявлень про справедливість, їх історичному генезису, особливостям і закономірностям становлення.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т.; [редкол.: О. Є. Блинова (голов. ред.)та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

442. 2018, вип. 1, т. 1. – 2018. – 241 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

443. 2018, вип. 1, т. 2. – 2018. – 239 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

444. 2018, вип. 2, т. 1. – 2018. – 187 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

445. 2018, вип. 2, т. 2. – 2018. – 185 с. : рис., табл.

446. 2018, вип. 3, т. 1. – 2018. – 225 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

447. 2018, вип. 3, т. 2. – 2018. – 224 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

448. 2018, вип. 4. – 2018. – 299 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

449. 2018, вип. 5. – 2018. – 275 с. : рис., табл.

450. Олейник Н. О. Вікова психологія (з практикумом) : лаб. практикум : для студ. на бакалавр. рівні спец. “Психологія”, спеціалізація “Соціал. психологія, практ. психологія” / Н. О. Олейник ; [уклад. Н. О. Олейник] ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 75 с. : табл. – Бібліогр.: с. 69-71 та наприкінці лаб. занять.
Лабораторний практикум спрямований на вироблення у студентів ряду умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізацію особистісного та творчого потенціалу майбутнього фахівця.

451. Олейник Н. О. Вікова психологія (з практикумом) : метод. рек. до проведення семінар. занять : для студ. на бакалавр. рівні спец. “Психологія”, спеціалізація “Соціал. психологія, практ. психология” / Н. О. Олейник ; [уклад. Н. О. Олейник] ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 91 с. – Бібліогр.: с. 85-90 та наприкінці семінар. занять.
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять спрямовані на оволодіння студентами теоретичними і практичними знаннями закономірностей та механізмів психічного розвитку людини в онтогенезі.

452. Особливості організації та проведення тренінгів у рамках діяльності соціально-психологічної служби : практикум для фахівців соціал.-психол. служб закл. вищ. освіти / [Г. О. Діденко та ін.] ; Херсон. держ. ун-т, Соціал.-психол. служба ХДУ. – Херсон : Гельветика, 2018. – 143 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 141-143. – На обкл. також присвяч.: 100 років ХДУ. – На тит. арк. також присвяч.: Соціал.-психол. службі ХДУ 5 років.
У виданні проведено теоретичний аналіз соціально-психологічних особливостей осіб студентського віку. Описано вимоги організації та проведення соціально-психологічних тренінгів у рамках роботи соціально-психологічної служби системи освіти.

453. Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 берез. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 111 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються актуальні проблеми історичних наук, соціології та політології.

454. Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук. конф., 19‑20 жовт. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 99 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918‑2018.
Видання вміщує матеріали за розділами: філософська антропологія, теорія та історія політичної науки, політичні процеси та інститути, культурологія тощо.

455. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 трав. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ філології та журналістики. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 95 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
Учасники конференції розглядають актуальні питання історії, теорії та закономірностей розвитку комунікаційної системи суспільства, медіакомунікації в сучасному світі, міжкультурної комунікації в різних інституційних і повсякденних контекстах тощо.

456. Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ філології та журналістики. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У збірнику висвітлюються питання соціокомунікативних технологій в інформаційному суспільстві, соціальних мереж, медіакомунікацій в сучасному світі тощо.

Див. також № 124, 133, 180, 299, 308, 311-313, 334, 342, 553

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031