Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00
Меню раздела

Природа і природні ресурси. Природничі науки

3. Бондар Олександр Іванович. Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова) : навч. посіб. / О. І. Бондар, Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 395 с. : рис., табл. – Термінол. слов.: с. 380-392. – Бібліогр. наприкінці розд.
Навчальний посібник розрахований на задоволення інформаційних потреб студентів, аспірантів, спеціалістів, науковців та керівників з екологічної безпеки у природоохоронній діяльності.

4. Верлатий Д. Б. Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів з дисциплін "Вступ до фаху", "Загальна екологія (та неоекологія)" спеціальності 101 Екологія рівня вищої освіти "бакалавр" / Д. Б. Верлатий, М. О. Акімова, П. М. Дайнеко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 171 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 167-170.
Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам у процесі самостійної роботи усвідомити головні екологічні закони, поняття та принципи, поглибити та систематизувати набуті знання з фундаментальних екологічних дисциплін.

5. Гоменюк Сергій Іванович. Аналітичний та чисельний підходи до розв'язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ : монографія / Сергій Іванович Гоменюк, Оксана Геннадіївна Спиця ; Запоріз. нац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 127 с. – Бібліогр.: с. 110-127. – В авт. ред.
Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітичного підходу з використанням методу функцій податливості та прямого чисельного методу.

6. Екологічний паспорт Херсонської області. – [Херсон?] : [Б. в.], 2018. – 176 с. : кольор. іл., табл.
У виданні окреслено основні екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення.

7. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку = Ecological problems of the environment and rational nature management in the context of sustainable development = Экологические проблемы окружающей среды и рационального природопользования в контексте устойчивого развития" : Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт., м. Херсон : до 60-річчя від дня народж. д-ра с.-г. наук, проф. Пилипенка Юрія Володимировича / ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т" [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 583 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – На тит. арк. та обкл. назва парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для науковців, фахівців галузі екології та сталого розвитку, водних біоресурсів та аквакультури, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування.

8. Малыгин Борис Вадимович. Введение в основы прикладного магнетизма: теория, практика, перспективы : монография / Б. В. Малыгин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Херсон : Олди-плюс, 2018. – 515 с. : рис., табл., схемы. – Загл. обл. : Введение в основы прикладного магнетизма: теория, технология, перспективы. – Текст рос., англ. – Библиогр.: с. 466-476. – Доп.: с. 477-511.
Монографію адресовано спеціалістам, які працюють в області машинобудування, транспорту, флоту та інших технічних галузей, де надійність та безвідмовність механізмів відіграє важливу роль.

9. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни "Історична географія" : для студ. ден. та заоч. форми навч. спец. “Географія” / Херсон. держ. ун-т ; уклад. В. К. Коробов. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 43 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці семінар. занять.
У виданні представлено плани і завдання до семінарських занять з дисципліни "Історична географія". Кожне завдання містить короткі теоретичні відомості, список рекомендованої літератури, Інтернет-джерела, контрольні запитання та завдання.

10. Методологічні основи географії: ландшафтна оболонка Землі. Довкілля : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Г. Топчієв [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 347 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обкл. та тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-346.
Автори посібника розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об'єкт географічної науки, а довкілля – як її прикладний і конструктивний інваріант. Пропонований курс має пошуковий і постановочний характер, потребує послідовного його розроблення та введення у програми та учбові плани підготовки університетських географів.

11. Мєшков Олександр Юрійович. Аналіз голосових сигналів людини та аутентифікація особистості за голосом : монографія / О. Ю. Мєшков, О. О. Новіков, В. О. Новіков ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 167 с. : рис. – Бібліогр.: с. 161-167.
У виданні проаналізовано існуючі методи аналізу голосового сигналу людини. Досліджено сучасні методи аутентифікації особистості, які базуються на аналізі голосового сигналу. Усі розроблені методи поєднано в єдину біотехнічну систему, яка може використовуватись у різних сферах науки, техніки та суспільного життя.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки : [зб. наук. пр.] / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. О. Пилипенко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016 – . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
12. 2018, вип. 8. – 2018. – 307 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

13. 2018, вип. 9. – 2018. – 273 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

14. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : зб. наук. пр. Вип. 10 / Укр. геогр. т‑во, Херсон. від., Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. від-ня Соціол. асоц. України ; [редкол.: Д. С. Мальчикова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2018. – 141 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику опубліковано результати природничих, суспільно-географічних, соціологічних, геоекологічних досліджень та розкрито питання в галузі методики викладання географії.

15. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2017 році / Херсон. обл. держ. адмін., Департамент екол. та природ. ресурсів. – [Херсон?] : [Б. в.], 2018. – 226 с. : кольор. іл., табл.
У виданні проаналізовано екологічний стан Херсонщини.

16. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 7-й Міжнар. екол. форум, 16‑17 листоп. 2017, м. Херсон : [зб. тез та наук. ст.] / Херсон. торг.-пром. палата. – Херсон : ХТПП, 2018. – 348 с. : рис., табл. – Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник тез та наукових статей укладений за матеріалами 7-го Міжнародного екологічного форуму "Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета".

Див. також № 27, 30, 84, 85, 109-111, 170, 198, 245, 267, 296-298, 311‑313, 321, 332, 478, 484, 485, 493, 495, 511, 565, 626, 630, 643

Календарь событий

    1 2 34
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930