Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Економіка. Управління фінансами. Банківська справа


ID: 2824, 09.02.2017 15:35
roman11, Україна, Гола Пристань
Доброго дня! Шукаю інформацію та літературу на тему: "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці". Допоможіть, будь ласка!

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки / Н. Апатова // Економіка України. - 2005. - N7. - С. 58-64.
 2. Кононова К. Ю.Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : моногр. / К.Ю. Кононова; Міністерство освіти і науки України - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - Бібліогр.: с. 232-255 та наприкінці розд. - Дод.: с. 256-310. - 310 с.
 3. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д.М. Стеченко; О.С. Чмир - К. : Знання, 2005. - Глосорій: с. 253-285.- Бібліогр.: с. 287-309. - 309 с.
 4. Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / А.А. Чухно; П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; ред. А.А. Чухно - К. : Знання, 2010. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.. - Глосарій: с. 669-687. - 687 с.
 5. Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : моногр. / С.М. Шкарлет; Міністерство освіти і науки України; ред. група О.А. Бондар - Чернігів : ЧНТУ МОН України, 2014. - Бібліогр. наприкінці розд.. - 285 с.
ID: 2792, 13.02.2016 18:00
Aleksandr, Україна, херсон
Доброго дня. Мені потрібла література за темою ( Економічний аналіз ).

Шановний користувачу! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

 1. Багрій, К. Л. Основні проблеми сучасного аналізу діяльності підприємств [Текст] / К. Л. Багрій // Крымский экономический вестник. - 2015. - N 3. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Берляк, Г. В. Методика економічного аналізу залучення інвестиційних ресурсів в мовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства [Текст] / Г. В. Берляк // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.3. - С. 172-175 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бондаренко, Т. М. Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник [Текст] / Т. М. Бондаренко // Економіка і прогнозування. - 2014. - N 4. - С. 122-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Ганеча, Ю. О. Проблеми оцінки фінансово-господарського стану підприємства [Текст] / Ю. О. Ганеча, І. І. Ткачук // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 6 ч.1. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. В. Гринів. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 391 с. : табл., рис.
 6. Гуля, В. С. Економічна сутність основних засобів: облікові та аналітичні аспекти [Текст] / В. С. Гуля // Економічні студії. - 2015. - N 2. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Дерій, В. Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - N 6. - С. 3-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Костенко та ін. - Вид. 2-ге, переробл. І доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 400 с. : табл.
 9. Кармазін, В. А. Економічний аналіз : практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К. : Знання, 2007. - 256 с. : табл.
 10. Мних, Є. В. Економічний аналіз [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. В. Мних. - К. : Знання, 2011. - 630 с. : рис., табл.
 11. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Я. Попович. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 630 с. : рис., табл.
ID: 2714, 02.01.2014 10:43
Boyardesque, Україна, Херсон
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для розкриття теми "Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах оптово-роздрібної торгівлі". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Бутинець, Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, І. В. Замула ; за ред. Ф. Ф. Бутинця, ред. Н. М. Малюга. . - Житомир : Рута, 2007. - 280 с. : табл.
2. Бухгалтерський облік в торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Малюги. . - Житомир : Рута, 2002. - 573 с.
3. Для підприємств торгівлі. Як оптовику прийняти готівку без РРО: варіанти на вибір // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - № 37. – С. 38.
4. Мерчандайзинг оптовика і роздрібного торговця: точки дотику // Все про бухгалтерський облік. – 2010. - № 70. – С. 7.
5. Міщанюк, Л. Л.  Проблеми внутрішнього контролю на підприємствах оптової торгівлі / Л. Л. Міщанюк // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 2. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Оптова та роздрібна торгівля: як їх розрізняти підприємцю-єдиннику // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - № 51. – С. 26.
7. Як відрізнити оптову торгівлю від роздрібної та навіщо це потрібно // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 79. – С. 6.

ID: 2689, 05.06.2013 07:37
onlybyandrey, Україна, Херсон
Доброго дня. Мене цікавить: Чи є у вас якась література або періодичні видання про оцінку трудового потенціалу підприємства коєфіцієнтним методом, особливо приклади розрахунків?

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Анищенко І. В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі екон.: спец.: економіка / І. В. Анищенко; Міжнар. кадрова акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. відкритий ун-т. - 2005. - 19 с.
 2. Атаєва О. А. Формування людського капіталу в структурі трудового потенціалу і розподільчих відносин в Україні / О. А. Атаєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 123-128.
 3. Гриневич С. С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти / С. С. Гринкевич // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - С. 16-23.
 4. Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. Мельник ; ред. О. Грабовська. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 229 с.
 5. Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 63-67.
 6. Чорний Р. С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу Р. С. Чорний // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 88-93.
ID: 2687, 28.05.2013 07:53
xelena, украина, херсон
"Нормативно - правове регулювання банківських послуг"
На підставі яких законів, ліцензій, міжнародних угод та контрактів надаються банківські послуги

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Банківське законодавство України. - Дрогобич : КОЛО, 2001. - Ч. 1. - 526 с.
 2. Башинський А. А. Банківське право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк. - Херсон : ХМД, 2006. - 336 с.
 3. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Ващенко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 344 с.
 4. Костюченко О. А. Банківське право : підручник / О. А. Костюченко. - 3-є вид. - К. : Вид-во А. С. К., 2003. - 924 с.
 5. Орлюк О. П. Банківське право : навч. посіб.  / О. П. Орлюк ; ред. Т. С.  Мачинська. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 374 с. 
ID: 2665, 06.02.2013 11:25
Boyardesque, Україна, Херсон
Добрий день!
Допоможіть знайти інформацію для розкриття такого питання: "Послідовність аудиторської оцінки наступних подій". Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності : навч. посiб. для студ.вищ. навч. закл. зi спец. "Облiк i аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Б. Ф. Усач ; ред. Ф. Ф. Бутинець. - Житомир : Рута, 2001. - 416 c.
 2. Аудит : (основи держ., незалеж. проф. та внутріш. аудиту) : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Немченко [та ін.] ; за наук. ред.: В. В. Немченко, О. Ю. Редько. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 535 с.
 3. Генералова Н. В. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» / Н. В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2007. - № 12. – С. 60-65.
 4. Петрик Е. Последующие события и оценка их аудитором в соответствиии с международными и национальными нормами аудита / Е. Петрик // Бухгалтерский учет и аудит. – 1999. - № 5. – С. 31-36.
 5. http://dsbrickworks.com/mzhnarodn-standarti-auditu/324-audit-nastupnix-podj-.html
ID: 2657, 29.12.2012 12:47
Boyardesque, Україна, Херсон
Доброго дня!
Допоможіть підібрати матеріал, бажано статті, для розкриття теми: "Облік доходів від реалізації продукції підприємства". Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Бондаренко О. Облік доходів і витрат у міжсезонний період / О. Бондаренко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2005. - № 43. - С. 56-57.
 2. Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 10. - С. 36-44.
 3. Слюсарчук Л. І. Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 3. - С. 22-25.
 4. Цилюрик Г. І. Методологія обліку доходів від реалізації продукції / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2008.  - № 9. - С. 94-98.
 5. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007.  - № 3. - С. 93-98.
ID: 2651, 27.11.2012 20:45
Irushka, Украина, Киев
Добрий вечір! Допоможіть знайти реферат на доповідь на тему: Управління підприємством у надзвичайній ситуації. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та сайти:
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. з курсу "Безпека життєдіяльності" для студ. екон. ВУЗів / С. П. Сонько [та ін.] ; за ред. С. П. Сонько. - Л. : Магнолія-2006, 2006. - 230 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8054/1/Skydanenko.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73945
http://referatu.net.ua/referats/448/38495
http://referatcentral.org.ua/military_service_load.php?id=320

ID: 2649, 18.11.2012 12:27
innaslepuhina1988, Україна, Херсон
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти литературу на тему: "Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки". Зараннее спасибо.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам такі джерела:

Мнишенко, О. О. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці  / О. О. Мнишенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2012. - N 4. - С. 229-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
Гнатієнко, Григорій.Моделювання мотивації генераліста у рекрутингу персоналу  / Г. Гнатієнко // Персонал : наук. журн. - 2010. - N1. - С. 35-40. - Бібліогр. у кінці ст.
Липов, В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження  / В. Липов // Україна: аспекти праці. - 2008. - N2. - С. 42-51.
Занфірова, Т. А. Теорії трудових відносин і мотивації праці / Т. А. Занфірова // Економіка та держава. - 2007. - N7. - С. 86-88. - Библиогр. в конце ст. .
Закаблук, Г. О. Тарифна система моделі та методи мотивації праці / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Сер., Економіка та підприємництво : наук.-вироб. журн. - 2012. - N 3. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2639, 29.10.2012 11:45
Boyardesque, Україна, Херсон
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу та статті для розкриття теми "Інвестиційна політика підприємства". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. І. Вініченко // Фондовий ринок. - 2007. - № 28. - С. 23-28.
 2. Литюга Ю. В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємств / Ю. В. Литюга // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 76-83.
 3. Тодоряк О. Г. Особливості розробки інвестиційної політики підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / О. Г. Тодоряк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 73-77.
 4. Хотомлянський А. Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия / А. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 113-121.
 5. Шваб Л. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2004. - 568 с.

Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.


Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день