Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Державна влада і управління. Право

130. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; [відп. ред.: Н. М. Бакаянова, Є. С. Хижняк ; уклад.: Л. Ю. Чекмарьова, М. О. Деменчук]. – Одеса : НУ "ОЮА" ; Херсон : Гельветика, 2017. – 791 с. – Бібліогр. в тексті. – На обкл. також : до 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія".
Доповіді учасників конференції присвячені реформі адвокатури та сфери надання правової допомоги, історичному розвитку адвокатури, проблемам адвокатського самоврядування, кримінально-правовим та кримінальним процесуальним питанням здійснення адвокатської діяльності, питанням професійної етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів, захисту їх професійних прав та дотриманню гарантій адвокатської діяльності.

131. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 квіт. 2017 р.), [м. Острог]. – Острог ; Херсон : Гельветика, 2017. – 147 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться юридичною наукою.

132. Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Укр.-словац. центр партнерства [та ін.] ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 179 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

133. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 жовт. 2017 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 107 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються різноманітні питання конституційного права, муніципального права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного та інших видів права.

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун‑т "Одеська юридична академія" ; [редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 1998 ‑.

134. Вип. 78. – 2017. – 189 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

135. Вип. 79 / ред.-коректор А. Новікова. – 2017. – 192 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

У збірниках наукових праць досліджуються науково обгрунтовані шляхи вирішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, нагальних проблем цивільного й господарського права, проблем ефективної протидії злочинності.

136. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 107 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресовано науковим працівникам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться сучасним станом і перспективами розвитку юридичної науки.

137. Актуальні проблеми реалізації положень Закону України "Про запобігання корупції" : регіон. наук.-практ. круглий стіл (1-2 груд. 2017 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. проблем служб. права НАПрН України ; [уклад. П. С. Лютіков ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 215 с.

138. Бережна Катерина Вікторівна. Принципи організації та функціонування інститутів влади в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правовий аналіз : монографія / К. В. Бережна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 407 с.
У монографії в порівняльно-правовому аспекті досліджуються питання правового регулювання принципів створення і функціонування інститутів влади Європейського Союзу і вітчизняної публічної адміністрації в контексті адміністративної реформи в Україні та підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

139. Березовська С. В. Податкове право : навч.-метод. посіб. / С. В. Березовська ; заг. ред. А. С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2017. – 183 с. : табл. – Бібліогр.: с. 161-183. – Слов.  основ. термінів: с. 154-160.
Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Податкове право", а також для бажаючих самостійно оволодіти теоретичними знаннями з податкового права, сутності податків і зборів, податкової системи, адміністрування податків і зборів, податкового контролю, порядку оподаткування доходів.

140. Берназюк Інна Миколаївна. Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парламенту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії : монографія / І. М. Берназюк ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 483 с. : табл. – Бібліогр.: с. 418-481 та в підрядк. прим.
У монографії комплексно досліджено науково-теоретичні, правові та практичні проблеми визначення конституційно-правового статусу та механізмів реалізації стратегічних актів парламенту, глави держави та уряду як гарантії прямої демократії. Видання містить низку узагальнень, висновків та пропозицій, що можуть виступити основою для провадження конституційно-правових реформ та законодавчих змін в Україні.

141. Бєлогубова Оксана Олександрівна. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві : монографія / О. О. Бєлогубова ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 175 с. – Бібліогр.: с. 156-175 та в підрядк. прим.
Автором монографії з'ясовуються природа і сутність міжнародного приватного трудового права, особливості методу правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом, співвідношення міжнародного приватного трудового права з іншими інститутами та галузями права.

142. Болокан І. В. Теорія реалізації норм адміністративного права : монографія / І. В. Болокан ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 559 с. – Бібліогр.: с. 478-559.
Монографія присвячена висвітленню історико-теоретичних проблем реалізації норм адміністративного права. У роботі у логічній послідовності подаються базові положення сучасної теорії реалізації норм адміністративного права як різновиду галузевої реалізації. Пропонується сучасна концепція реалізації норм адміністративного права.

143. Борт Олександр Петрович. Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві : монографія / О. П. Борт ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 199 с. – Бібліогр.: с. 181-199.
На сторінках монографії проведено спеціальне комплексне дослідження договірного статуту як інституту міжнародного приватного права. На основі вивчення нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовані висновки та рекомендації щодо подальшого удосконалення законодавства України з питань встановлення права, що застосовується до договірних зобов'язань з іноземним елементом.

144. Ващук Олеся Петрівна. Криміналістична невербалістика : навч.-метод. посіб. / О. П. Ващук ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Дослідн. група "De mendacio veritas". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 87 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 72-87.
У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові, теоретичні та методологічні основи криміналістичної невербалістики та психофізіологічні основи дослідження невербальної інформації.

145. Ващук Олеся Петрівна. Психофізіологічна діагностика особистості : навч.-метод. посіб. / О. П. Ващук ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 107 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 85-106.
Посібник укладено на основі чинного законодавства України, наукової криміналістичної і психофізіологічної літератури та емпіричних і статистичних даних. Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців та юристів-практиків.

146. Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів, 18 листоп. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; [відп. ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан та ін.]. – Одеса : НУ "ОЮА" ; Херсон : Гельветика, 2017. – 639 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщено матеріали доповідей, присвячених актуальним проблемам у різних галузях національного та міжнародного права, політології, соціології та психології. Представлена інформація відповідає сучасним тенденціям розвитку правової системи України і може бути корисною як у навчальному процесі, так і при проведенні наукових досліджень студентами та молодими вченими.

147. Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2017р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Центр укр.-європ. наук. співробітництва ; [редкол.: М. М. Алмаші та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 203 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

148. Власенко Д. О. Теорія оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг : монографія / Д. О. Власенко, Є. О. Легеза ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 183 с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-177.
У монографії проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг: історіографію дослідження, поняття, види, класифікацію, систему, принципи та суб'єкти. Обгрунтовано доцільність удосконалення правового регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг.

149. Войтович П. П. Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах : монографія / П. П. Войтович ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 131 с. – Бібліогр.: с. 118-128 та в підрядк. прим.
Автором монографії розглянуто навколишнє середовище як об'єкт заподіяння шкоди і як джерело потенційних збройних конфліктів. Визначено способи захисту і охорони навколишнього середовища, принципи міжнародно-правового захисту навколишнього середовища та здійснено їх співвідношення з принципами права збройних конфліктів.

150. Гараджаев Джейхун. Конституционный Суд Азербайджанской Республики: перспективы использования опыта Суда Европейского Союза : монография / Джейхун Гараджаев ; Нац. ун-т "Одесская юридическая академия". – Одесса : [Б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 447 с. – Библиогр.: с. 436-447 и в подстроч. примеч.
У монографії досліджено теоретичні основи та елементи конституційного статусу Конституційного Суду Азербайджанської Республіки. Обгрунтовано перспективи використання досвіду Суду Європейського Союзу.

151. Грабович Татьяна Анатольевна. Правовые основы политики энергетической безопасности ЕС : монография / Т. А. Грабович ; Нац. ун-т "Одесская юридическая академия". – Одесса : [Б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 175 с. – Библиогр.: с. 153-174.
Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам юридичних вузів, юристам-практикам і всім, хто цікавиться правовим регулюванням енергетичної безпеки Європейського Союзу.

152. Губанова Тамара Олексіївна. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні : монографія / Т. О. Губанова. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 187 с. – Бібліогр.: с. 169-187.
У монографії досліджено історію становлення та розвитку державного фінансового контролю в Україні, його поняття та зміст, принципи організації та здійснення, форми та методи. Проаналізовано правове забезпечення діяльності суб'єктів державного фінансового контролю в Україні. Запропоновано конкретні напрями вдосконалення правового забезпечення державного фінансового контролю в Україні.

153. Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Рада молодих вчен. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 207 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розкриваються актуальні питання адміністративної та муніципальної реформи в Україні. Подаються внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, розглядається застосування зарубіжного досвіду та європейських стандартів при проведенні конституційної, адміністративної і муніципальної реформ в Україні.

154. Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення : монографія / І. В. Діордіца ; Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2017. – 547 с. : табл. – Бібліогр.: с. 476-546.
На сторінках монографії проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки.

155. Дмитрук І. М. Трудове право України : навч.-метод. посіб. / І. М. Дмитрук ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; Херсон : Гельветика, 2017. – 135 с. – Бібліогр.: с. 127-133.
Навчально-методичний посібник характеризується наявністю як теоретичної частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання на рівні державного стандарту "бакалавр" та впровадити ці знання на практиці.

156. Дорофеєва Л. М. Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції : монографія / Л. М. Дорофеєва ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 443 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митних органів Європи і України, а також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного періоду.

157. Законність і правопорядок у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 берез. 2017 р., м. Київ / НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 119 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресовано студентам, аспірантам, викладачам, науковцям юридичних вищих навчальних закладів, представникам судових та інших правозастосовних органів держави, адвокатам, представникам юридичних громадських організацій.

158. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 лют. 2017 р., м. Херсон / редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 167 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

159. Заярний Олег Анатолійович. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект : монографія / О. А. Заярний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 699 с. – Бібліогр.: с. 583-658. – Дод.: с. 659-698.
У монографії досліджено адміністративні інформаційні правопорушення, розкрито особливості їх окремих видів, проаналізовано причини й умови, що сприяють їх вчиненню. Обгрунтовано загальнотеоретичні засади формування та реалізації адміністративно-деліктної політики держави як цілісного, послідовного, багатофункціонального механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України.

160. Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні : наук.-практ. посіб. / [В. Д. Аксенко та ін.] ; Голов. слід. упр. Нац. поліції України, ДНДІ МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : [Нац. акад. внутр. справ] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 359 с. : форми.
Видання призначено для використання в практичній роботі слідчими, співробітниками оперативних підрозділів, детективами, прокурорами, суддями, адвокатами.

161. Злочини проти громадської безпеки та кримінальноправова політика держави в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 143 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 100, 1918-2018.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни".

162. Ківалов Сергій Васильович. Нариси морської доктрини України : монографія / С. В. Ківалов ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одесса : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 231 с. : портр. – Бібліогр.: с. 154-174 та в підрядк. прим.
Автором монографії висвітлено генезу морського права морського законодавства України, їх сучасного стану та перспектив модернізації. Запропоновано шляхи вирішення нагальних проблем вітчизняної морської галузі: утворення вільної економічної зони в Одеському регіоні, портових зборів, управління морськими портами.

163. Коваленко Н. В. Адміністративно-правове регулювання в сфері містобудування : монографія / Н. В. Коваленко, Ю. О. Легеза, О. Б. Ляшко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 191 с. : табл. – Бібліогр.: с. 140-163.
Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правового регулювання у сфері містобудування. Здійснено класифікацію адміністративних послуг у цій сфері. Виявлено особливості відповідальності за порушення вимог законодавства з надання адміністративних послуг у сфері містобудування. Проаналізовано зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері містобудування з метою визначення можливостей його запровадження в Україні.

164. Коваленко Н. В. Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні : монографія / Н. В. Коваленко, Ю. О. Легеза, О. М. Маковська ; Запоріз. нац. ун‑т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 179 с. – Бібліогр.: с. 153-174.
На сторінках монографії визначено сутність адміністративного режиму антитерористичної операції на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. Проведено порівняльно-правову характеристику адміністративного режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними режимами за такими критеріями, як процедура введення спеціального режиму, строк введення, види правообмежувальних заходів, що застосовуються органами державної влади в умовах дії спеціального режиму.

165. Коваленко Н. В. Судові прецеденти в адміністративному процесі України : монографія / Н. В. Коваленко, А. В. Журавльов ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 159 с. – Бібліогр.: с. 139-159.
Монографія розкриває сутність прецедентного права та судового прецеденту. Виявляє найважливіші особливості судового прецеденту в адміністративному судочинстві. Аналізує підстави для застосування практики Європейського Суду з прав людини в адміністративному судочинстві України. Подає конкретні пропозиції щодо вдосконалення здійснення правосуддя в адміністративних справах.

166. Коваленко Н. В. Теорія адміністративно-правових режимів : монографія / Н. В. Коваленко ; Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 431 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 349-387. – Дод.: с. 388-431.
Автором видання досліджено адміністративно-правові режими крізь призму становлення адміністративно-правової науки. Розкрито сутність та структуру механізму адміністративно-правового регулювання. Визначено шляхи вдосконалення забезпечення функціонування адміністративно-правових режимів.

167. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Службове право України: словник термінів / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова] ; Запоріз. нац.  ун‑т. – Запоріжжя : [ЗНУ] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 339 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У словнику в систематизованому вигляді подано термінологію зі службового права України, яка може бути корисною при вивченні всього блоку адміністративно-правових дисциплін.

168. Концепція розвитку правової держави в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 175 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються питання з різних галузей права.

169. Кучма К. С. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері екології та природних ресурсів: процедурний аспект : монографія / К. С. Кучма, Ю. О. Легеза ; Запоріз. нац.  ун‑т. – Запоріжжя : [ЗНУ] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 185 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-157.
Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем провадження з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні. Охарактеризовано повноваження, функції та систему суб'єктів публічного адміністрування з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Узагальнено зарубіжний досвід у цій сфері з метою його запровадження в Україні.

170. Кушнір С. М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / С. М. Кушнір ; Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 319 с. – Бібліогр.: с. 285-317.
Монографію присвячено розкриттю сутності, характерних особливостей та організаційно-правових аспектів державного контролю у сфері вищої освіти в Україні. Автором удосконалено доктринальні положення щодо сучасної системи права України та місця у ньому освітнього права. Сформульовано мету державного контролю у сфері вищої освіти, охарактеризовано завдання та функції, визначено їх змістовний перелік.

171. Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект : монографія / Я. І. Ленгер ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : УНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 335 с. – Бібліогр.: с. 314-335 та в підрядк. прим.
У монографічній роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, протиріччя в праві. Визначено основні ознаки правової колізії та її місце серед вказаних категорій. Видання призначене для викладачів вищих навчальних юридичних закладів, науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

172. Малєєв Володимир Олексійович. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / В. О. Малєєв, О. В. Міщенко, В. М. Безпальченко. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 215 с. : рис. – Бібліогр.: с. 208-210.
У навчальному посібнику проаналізовано категорії безпеки, досліджено основні аспекти безпеки природних, техногенних та соціальних складових життєдіяльності, приділено увагу безпеці у надзвичайних ситуаціях. Грунтовно проаналізовано чинники, які впливають на здоров'я і працездатність людини.

173. Мануїлова Катерина Вікторівна. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : монографія / К. В. Мануїлова ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 191 с. – Бібліогр.: с. 165-191 та в підрядк. прим.
У монографії розглянуто підстави та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну джерелами підвищеної небезпеки. Досліджено особливості уніфікованого регулювання цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди окремими видами джерел підвищеної небезпеки. Видання адресовано юристам, які спеціалізуються у сфері міжнародного приватного права, студентам та викладачам вищих юридичних навчальних закладів.

174. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави : навч. посіб.  / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2017. – 163 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
Видання містить теоретичні питання, методичні рекомендації, практичні завдання та теми рефератів.

175. Михайленко Дмитро Григорович. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія / Д. Г. Михайленко ; Нац. ун‑т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 581 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
Автором монографії викладено систему наукових положень та обгрунтовано наукові результати в галузі кримінології й кримінального права, що розв'язують важливу наукову проблему, а саме неефективність кримінально-правової протидії корупції в Україні.

176. Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т [та ін.]. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 199 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 15 років Міжнар. гуманіт. ун‑ту.
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася в м. Одесі у Міжнародному гуманітарному університеті.

177. Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 квіт. 2017 р., м. Дніпро / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; редкол.: О. В. Негодченко [та ін.]. – Дніпро : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 263 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публ. права ; редкол.: В. В. Галунько (голов. ред.) [та ін.], наук. ред. О. Ю. Дрозд. – Київ : НДІПП ; Херсон : Гельветика, 2015 – . –  Бібліогр. наприкінці ст.

178. 2017, вип. 1. – 2017. – 275 с.

179. 2017, вип. 2. – 2017. – 323 с.

180. 2017, вип. 3. – 2017. – 231 с.

181. 2017, вип. 4. – 2017. – 305 с.

182. 2017, вип. 5, т. 1. – 2017. – 251 с.

183. 2017, вип. 5, т. 2. – 2017. – 233 с.

У збірниках висвітлюються актуальні питання теорії та історії публічного адміністрування, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального і кримінально-процесуального права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

184. 2017, вип. 1, т. 1. – 2017. – 152 с. : фот.

185. 2017, вип. 1, т. 2. – 2017. – 184 с. : фот.

186. 2017, вип. 2, т. 1. – 2017. – 168 с.

187. 2017, вип. 2, т. 2. – 2017. – 176 с.

188. 2017, вип. 2, т. 3. – 2017. – 199 с.

189. 2017, вип. 3, т. 1. – 2017. – 197 с. – Текст укр., рос.

190. 2017, вип. 3, т. 2. – 2017. – 183 с. : табл.

191. 2017, вип. 4, т. 1. – 2017. – 161 с. : фот. – Текст укр., англ.

192. 2017, вип. 4, т. 2. – 2017. – 146 с. : фот. – Текст укр., англ.

193. 2017, вип. 5, т. 1. – 2017. – 199 с. – Текст укр., рос.

194. 2017, вип. 5, т. 2. – 2017. – 193 с. – Текст укр., рос.

195. 2017, вип. 6, т. 1 / [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 151 с. – Текст укр., рос., англ.

196. 2017, вип. 6, т. 2 /  [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 145 с.

197. 2017, вип. 6, т. 3 /  [редкол.: О. С. Саінчин (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 149 с. : рис.

198. Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17‑18 берез. 2017 р.), [м. Запоріжжя] / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 135 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; [редкол.: М. В. Афанасьєва та ін.]. – Одеса : Юрид. літ. ; [Херсон] : Гельветика, 2016 – . – Бібліогр. наприкінці ст.

199. Т. 19. – 2017. – 480 с. – Текст укр., рос.

200. Т. 20. – 2017. – 189 с. : табл., фот.

Збірники статей розраховані на фахівців, що працюють у сфері юриспруденції, студентів-юристів та юристів-практиків, які цікавляться тенденціями розвитку правового життя сучасного суспільства.

201. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 167 с. – Бібліогр.: с. 151-167.
У монографії розглядаються загальнонаукові категорії інформаційної безпеки в Україні та в світі. Автор акцентує увагу на особливостях функціонування системи інформаційної безпеки. Окремо досліджуються питання захисту інсайдерської інформації суб'єктів господарювання.

202. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна. Інформаційна безпека суб'єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування : монографія / А. Ю. Нашинець‑Наумова ; за заг. ред. В. І. Курила. – Київ ; Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 385 с. – Бібліогр.: с. 338-384 та в підрядк. прим. до вступ. сл.
Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб'єктів господарювання зокрема.

203. Негодченко Олександр Володимирович. Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності : монографія / О. В. Негодченко, А. А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін ; ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет". – Дніпро : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 239 с. – Бібліогр.: с. 200-238.
Монографію присвячено дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони інтелектуальної власності та обгрунтовано доцільність виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності у самостійний вид злочинів, тобто в окрему кримінологічну групу.

204. Німецько-український словник юридичних термінів / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; [заг. наук. ред.: С. В. Ківалов, Н. В. Петлюченко]. – Одеса : НУ "ОЮА" ; Херсон : Гельветика, 2017. – 575 с. – Бібліогр.: с. 4.
Дане видання є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові підходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів.

205. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 січ. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. центр. НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 175 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Видання може становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

206. Одеські юридичні читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 307 с. – (Наукові конференції Одеської школи права). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресовано студентам, аспірантам, викладачам та всім, хто цікавиться розвитком юридичних наук.

207. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 черв. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Півд. регіон. наук. центр НАПрН України, Укр.-словац. центр партнерства [та ін.] ; [редкол.: В. М. Стратонов та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 199 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу", яка відбулася на базі юридичного факультету Херсонського державного університету.

208. Очкуренко С. В. Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики : монографія / С. В. Очкуренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика ; Херсон : Гельветика, 2017. – 459 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. У процесі дослідження розглядається велика кількість теоретичних і практичних питань: критерії виділення фінансового права в системі права, співвідношення права і законодавства, механізми взаємодії фінансового права з конституційним, адміністративним, цивільним, трудовим правом і галузями права, що здійснюють охорону фінансових відносин.

209. Паришкура В. В. Правове регулювання юридичної відповідальності судді в Україні та державах – членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / В. В. Паришкура ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 203 с. – Бібліогр.: с. 168-202.
Автором монографії досліджено особливості притягнення судді в Україні та окремих державах  членах Європейського Союзу, до різних видів юридичної відповідальності. Здійснено аналіз та класифікацію юридичної відповідальності судді держав  членів Європейського Союзу, залежно від різних критеріїв. Сформульовані нові наукові підходи і рекомендації стосовно законодавства України у сфері регулювання питань юридичної відповідальності судді.

210. Пєтков Валерій Петрович. Менеджмент у державному управлінні : навч. посіб.  / В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за заг. ред. О. В. Негодченка ; Дніпропетров. гуманіт. ун-т. – Дніпро : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 403 с. : портр., схеми. – Бібліогр.: с. 365-382.
У навчальному посібнику висвітлено питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту та інші.

211. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл., тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У збірнику розглядаються питання сучасного розвитку юридичної науки.

212. Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (15‑16 верес. 2017 р.), [м. Одеса]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів конференції досліджуються загальні питання історії та теорії держави і права, міжнародного публічного та приватного права, цивільного, сімейного, житлового, адміністративного права та процесу, кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та інші.

213. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 січ. 2017 р.), м. Запоріжжя / Запоріз. нац.  ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 195 с. – Текст укр. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, конституційного права, муніципального права, цивільного та господарського права.

214. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2017 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет" ; редкол.: М. М. Алмаші [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 223 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні", яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

215. Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 верес. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2017. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 15 років Міжнар. гуманіт. ун‑ту.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

216. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 берез. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 151 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні вміщено матеріали про сучасний стан та перспективи розвитку юридичної науки.

217. Предместніков Олег Гарійович. Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності : монографія / О. Г. Предместніков ; за заг. ред. І. В. Зозулі. – Херсон : Айлант, 2017. – 599 с. – Бібліогр.: с. 535-594 та підрядк. прим. – Дод.: с. 595-597.
Монографія висвітлює поняття та місце органів юстиції у державному механізмі України, історико-правові засади їх становлення, принципи діяльності органів юстиції України та особливості їх адміністративно-правового регулювання. Розглядає завдання, функції, повноваження та організаційну структуру Міністерства юстиції України і його територіальних органів.

218. Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування : навч.-практ. посіб. / О. Ф. Вакуленко [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ, Держ. н.-д. ін.-т, Нац. поліція. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 203 с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-167 та в підрядк. прим.
У посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування. Надається класифікація запобіжних заходів, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Особлива увага приділяється питанням діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції із застосування запобіжних заходів. Досліджуються проблемні питання, які виникають при такому застосуванні зазначених заходів, та пропонуються шляхи удосконалення законодавства України щодо їх вирішення.

219. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2017 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Європ. центр наук. розв. ; редкол.: М. М. Алмаші [та ін.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 215 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 груд. 2017 р.), [м. Дніпро] : [у 2 ч.]. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

220. Ч. 1. – 151 с. – Текст укр., англ.

221. Ч. 2. – 151 с.

Матеріали збірників призначені для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться юридичною наукою.

222. Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півд. регіон. центр НАПрН України ; редкол.: В. М. Стратонов [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 323 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У збірнику розглядаються загальні питання теорії та історії держави і права, конституційного та муніципального права, цивільного права і цивільного процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, кримінального права та кримінології.

223. Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч. посіб.  / [Н. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 479 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Посібник адресовано викладачам, аспірантам, студентам, суддям, працівникам правоохоронних органів, адвокатам, нотаріусам та всім, хто цікавиться питаннями цивільного судочинства України.

224. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колект. моногр. / НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України ; за ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – Запоріжжя : ЗНУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 327 с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У колективній монографії в систематизованому вигляді розглядаються актуальні питання правового статусу різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

225. Соколецька Клавдія Михайлівна. Незаконна міграція в Європі та правові аспекти її протидії в Україні : монографія / К. М. Соколецька, О. С. Саінчин ; Одес. нац. мор. ун-т, Херсон. держ. ун-т. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 447 с. : табл. – Бібліогр.: с. 397-415. – Дод.: с. 416-447.
У монографії досліджуються кримінально-правові, кримінологічні проблеми протидії незаконній міграції, незаконному переправленню осіб через державний кордон України та міжнародно–правові акти, які регламентують боротьбу з цими злочинами. Розроблена загальна концепція тактики розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів досудового слідства та суду.

226. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2017 р., м. Київ / НДІ публ. права. – Київ : НДІ публ. права ; Херсон : Гельветика, 2017. – 123 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірника адресовані студентам, аспірантам, викладачам, науковцям юридичних вищих навчальних закладів, представникам судових органів держави, адвокатам та спеціалістам юридичних громадських організацій.

227. Ступник Ярослав Валерійович. Кримінальне право України : особлива частина : навч.-метод. посіб. / Я. В. Ступник ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 715 с. – Бібліогр.: с. 685-715 та у тексті.
Навчально-методичний посібник складений за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, опорний конспект лекцій, тематичний план семінарських занять, основні критерії оцінювання знань студентів, орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю та перелік рекомендованої літератури.

228. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : II Всеукр. наук.-практ. конф., 10 лют. 2017 р., м. Одеса / ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Центр соц.-політ. дослідж. "Politicus". – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 211 с. – Текст укр., пол., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються актуальні проблеми правового розвитку, економічні аспекти розвитку держави, сучасний стан та перспективи розвитку політичної системи України. Висвітлюється соціокультурний розвиток українського суспільства.

229. Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 255 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни", яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

230. Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 лют. 2017 р.), [м. Харків]. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання містить матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції в юридичній науці України", яка відбулася в м. Харкові.

231. Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 черв. 2017 р.), м. Київ. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції висвітлюються загальні питання історії та теорії держави і права, міжнародного публічного та приватного права, цивільного, сімейного, житлового, адміністративного права та процесу, кримінального права, кримінального процесу та інші.

232. Технологія права: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни : для спец. "Правознавство"... / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; уклад.: Ю. М. Оборотов, В. А. Федоров. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 19 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 13-16. – Інтернет-ресурси: с. 17.
У навчально-методичному посібнику вміщено загальні положення курсу, навчальний план та плани семінарських занять, що сприятиме загальнотеоретичній професійній підготовці майбутнього юриста.

233. Тіщенко Валерій Володимирович. Вибрані праці : зб. наук. пр. : до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-пед. діяльн. / В. В. Тіщенко. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 435 с. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
Збірник містить роботи професора В.В. Тіщенка, в яких розглядаються теоретичні проблеми криміналістики і криміналістичної методики розслідування, питання вдосконалення тактико-технологічних основ розслідування, розробки і практичного застосування методик розслідування окремих категорій злочинів. У видання включено вибрані статті, тези доповідей, рецензії та інші роботи, опубліковані в 1970‑2016 роках і систематизовані за основними напрямами його наукових досліджень.

Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2017 р., м. Одеса : у 2 т. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півд. регіон. центр НАПрН України; відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Текст укр., рос., англ. та нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : до 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія" та 170-річчя Одес. шк. права.

234. Т. 1. – 787 с.

235. Т. 2. – 847 с.
У двох томах збірника відображаються результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави та права. Розглядаються актуальні проблеми міжнародного права, права Європейського Союзу і порівняльного правознавства, цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, сучасного конституціоналізму, морської та митної політики держави. Висвітлюються проблеми фізичної підготовки майбутніх юристів, правової лінгвістики, перекладу та журналістики.

236. Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум : матеріали Другої міжнар. наук. конф., 27-28 жовт. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ун-т Миколи Коперника, Європ. гуманіт. ун-т. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 143 с. : табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

237. Українсько-англійський / англійсько-український словник юридичних термінів = Ukrainian-English / English-Ukrainian Dictionary of Legal Terms : (близько 10 тис. термінів) / Запоріз. нац.  ун-т ; упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко ; голов. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 313 с. – До 25-річчя юрид. ф-ту.
При укладанні видання використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник адресований студентам вищих навчальних закладів, юристам-вченим, юристам-практикам, всім, хто бажає удосконалити  знання з сучасної юридичної термінології.

238. Українсько-російський / російсько-український словник юридичних термінів = Украинско-русский / русскоукраинский словарь юридических терминов : (близько 10 тис. термінів) / Запоріз. нац.  ун-т ; упоряд. Т. О. Коломоєць [та ін.] ; голов. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 335 с. – До 25-річчя юрид. ф-ту.
Словник складається з двох рівнозначних за обсягом частин "Українсько-російського словника юридичних термінів" та "Російсько‑українського словника юридичних термінів", містить близько 10 тисяч юридичних понять і термінологічних сполучень у кожному із них.

239. Українсько-французький / французько-український словник юридичних термінів = Dictionnaire ukrainien-français / français-ukrainien des termes juridiques : (близько 10 тис. термінів) / Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко, голов. ред., голова кол. авт. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 326 с.
Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків та всіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

240. Чорненький В. І. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В. І. Чорненький. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 231 с. – Бібліогр.: с. 200-231 та в підрядк. прим.
У монографії проаналізовано особливості та гарантії здійснення і реалізації особистих, політичних, економічних, соціальних та культурних прав і свобод людини та громадянина в конституційно-правовому статусі осіб з інвалідністю. Класифіковано та досліджено практику Європейського Суду з прав людини щодо захисту прав осіб з інвалідністю. Сформульовано рекомендації для подальшого розвитку українського законодавства у сфері конституційно-правового статусу осіб з інвалідністю.

241. Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2017 р., м. Запоріжжя / Запоріз. нац.  ун‑т. – Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 163 с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень", яка відбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету.

Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 трав. 2017 р.), [м. Івано‑Франківськ]. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст.

242. Ч. 1. – 123 с. – Текст укр., рос., англ.

243. Ч. 2. – 127 с. – Текст укр., рос.

У двох частинах матеріалів конференції розглядаються загальні питання історії та теорії держави і права, конституційного, муніципального права, цивільного, господарського, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного та кримінального права, кримінології, криміналістики, судової експертизи та інші.

244. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 черв. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 135 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі Класичного приватного університету.

245. Юрій Семенович Червоний: книга пам'яті : до 90-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої ; [уклад.: Н. Ю. Голубєва та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 210, [1] с., [2] арк. фот. : фот., іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 197-210 та в підрядк. прим.
Дане видання присвячене пам'яті професора Юрія Семеновича Червоного, видатного вченого Одеської юридичної школи XX‑XXI сторіччя. У книзі пам'яті представлена його біографія із різними фотографіями та цитатами, спогади учнів та неопублікована за життя монографія "Общая совместная собственность супругов". У монографії послідовно та системно викладаються основні питання сумісної власності подружжя, що мають актуальне значення й сьогодні.

Див. також № 1-3, 5, 6, 246, 247, 266, 267, 386, 458, 471, 472, 477, 481

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031