Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Освіта

286. Актуальні проблеми управління закладами освіти : колект. моногр. / Є. П. Голобородько, О. І. Данилова ; за ред.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". – Херсон : Вид-во ХАНО, 2017. – 235 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії розглядаються питання філософії освіти, історії управління закладами освіти. Особлива увага приділяється актуальним питанням виховної діяльності, якості освіти, організації державно-громадського управління.

287. Кузьміч Тетяна Олександрівна. Методологія розвитку соціальної компетентності старшокласників засобами слов'янської культури: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Тетяна Олександрівна Кузьміч. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці розд. – Глосарій: с.101-103.
У навчально-методичному посібнику досліджено теоретичні та методичні засади розвитку соціальної компетентності старшокласників.

288. Ліцейська освіта : навч.-метод. посіб. Вип. 36 / Херсон. акад. ліцей ім. О. В. Мішукова Херсон. міськради при ХДУ ; [голов. ред. Г. В. Бібік]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 107 с.
Ця збірка демонструє результативність інтенсивної наукової співпраці вчителів та учнів Херсонського академічного ліцею ім. О.В. Мішукова, підготовки випускників 2017 року до різного роду інтелектуально-творчих змагань. Відображає спроби ліцеїстів пов'язати наукову діяльність зі вступом до ВНЗ та з майбутньою професією.

289. Мандрівка до Любовландії-2 / упоряд. Л. І. Постриган. – Херсон : ІТ, 2017. – 54 с. : іл. – Бібліогр.: с. 52.
Упорядник посібника Л.І. Постриган (вчитель української мови та літератури ЗОШ № 24 м. Херсона) розповідає про свою учительську династію, яка в загальному має більше як 400 років трудового стажу на освітянській ниві.

290. Педагогічний альманах : зб. наук. пр. Вип. 33 / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; редкол.: В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2017. – 319 с. : рис. – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць висвітлюються теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти.

291. Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 берез. 2017 р.), [м. Львів]. – Львів ; Херсон : Гельветика, 2017. – 199 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
На сторінках видання розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти.

292. Султанова Наталя Вікторівна. Діяльність інтернатних закладів освіти в Україні (друга половина XX століття) : навч. посіб. / Н. В. Султанова. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 167 с. – Слов. основ. термінів: с. 103-112 – Бібліогр.: с. 113-146. – Дод.: с. 147-167.
У навчальному посібнику узагальнено досвід діяльності інтернатних закладів освіти в Україні впродовж другої половини XX століття. Висвітлено пропозиції щодо реформування та оптимізації функціонування сучасних шкіл-інтернатів. Вміщені у виданні матеріали  призначені для фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти та соціального захисту дітей, студентів педагогічних вишів та всіх, хто цікавиться минулим нашої країни і проблемами соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти.

Див. також № 118, 170, 435, 436, 438, 489-492, 502

Загальноосвітні школи

293. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : колект. моногр. / Л. О. Корецька [та ін.] ; в авт. ред. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 247 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
Теоретико-методичні матеріали адресовано класним керівникам, вихователям, учителям, заступникам директорів з виховної роботи, методистам, студентам вищих навчальних закладів, викладачам, усім патріотично налаштованим педагогічним працівникам, які мріють і діють в ім'я незалежної та квітучої України.

294. Раєвська Ірина Миколаївна. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика : монографія / Ірина Миколаївна Раєвська. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 215 с. : табл. – Бібліогр.: с. 147-173. – Дод.: с. 174-215.
У монографії на основі проведеного історико-педагогічного аналізу феномену "дослідницькі вміння" і ретроспективи концептуальних підходів до розвитку дослідницьких умінь з часів античності і до наших днів уточнено й доповнено зміст поняття "дослідницькі вміння вчителя початкової школи". Виявлено особливості їх розвитку в післядипломній освіті, розкрито їх специфіку, обгрунтовано критерії, показники та схарактеризовано рівні розвитку. Теоретично висвітлено педагогічні умови, що забезпечують ефективність розвитку дослідницьких умінь вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти.

295. Чумак Лариса Володимирівна. Викладання зарубіжної літератури в школі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Чумак. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 279 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 251-279.
У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні аспекти шкільного курсу "Зарубіжна література", визначаються методологічні засади та обґрунтовуються методичні положення щодо його викладання. Змістове наповнення видання спрямовується на удосконалення професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури у контексті фахової діяльності.

Див. також № 461, 470

Вищі навчальні заклади

296. Гуткевич Світлана Олександрівна. Магістерська робота: методика написання та захисту : навч. посіб. по методиці написання магістер. роботи для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 199 с. – На обкл. авт. не зазнач. – Дод.: с. 177-198.
Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису до моменту захисту магістерської роботи.

297. Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті : колект. моногр. / Т. Ю. Андріяко [та ін.] ; Херсон. держ. ун-т, Харків. нац. екон. ун‑т ім. Семена Кузнеця. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 495 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
У монографії представлено напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті. На основі аналізу закордонного досвіду визначено напрями модернізації комунікативної підготовки фахівців України. Обгрунтовано теоретичні основи адаптивного управління соціально-педагогічною системою підготовки фахівців ВНЗ в умовах модернізації. Розглянуто проблеми модернізації професійної підготовки магістрів соціальної роботи та визначено способи їх вирішення.

298. Учитель, учений, порадник, друг (до ювілею Н. В. Слюсаренко) / упоряд.: В. В. Кузьменко, І. Я. Жорова. – 3‑є вид., допов. та перероб. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 79 с. : фот. – (Ювіляри Херсонської академії неперервної освіти ; вип. 22).
Книга презентує інформацію про життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук, академіка Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академіка Академії педагогічних і соціальних наук, члена Національної спілки журналістів України, професора кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Херсонської академії неперервної освіти, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Ніни Віталіївни Слюсаренко та її науковий доробок.

Див. також № 128, 129, 248, 380, 420, 421, 463, 464, 480, 494, 495

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031